eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Usługi przewozowe autokarami

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-04-26

Toruń: Usługi przewozowe autokarami
Numer ogłoszenia: 46889 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Mikołaja Kopernika , ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6114010, faks 056 6542944.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przewozowe autokarami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych autokarami (osoby + bagaż) dla potrzeb Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Wykonawca będzie świadczył usługi sukcesywnie zgodnie z wykazem zapotrzebowań wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Usługi przewozowe Wykonawca będzie realizował autokarami posiadającymi odpowiednią liczbę miejsc siedzących, zgodnie z liczbą wskazaną dla poszczególnych przewozów w treści wykazu zapotrzebowań (załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Usługi przewozowe Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć autokarami: a) turystycznymi, b) sprawnymi technicznie z ważnymi badaniami technicznymi, c) ubezpieczonymi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, d) spełniającymi co najmniej normę Euro 4 (Europejski standard emisji spalin), e) wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2008 roku, f) wyposażonymi w sprawną klimatyzację, mikrofon i nagłośnienie, g) z odpowiednią przestrzenią bagażową i miejscem na bagaż podręczny (z możliwością przechowywania bagażu typu torba turystyczna, plecak), h) nie posiadającymi reklam innych Uczelni. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia autokarów przed planowanymi wyjazdami w zakresie ich zgodności z wymaganiami SIWZ. 6. Zakres zamawianych usług będzie obejmował: a) przewozy zaplanowane i wskazane w wykazie zapotrzebowań tj.: przewóz studentów i pracowników Zamawiającego - w ramach realizowanych przez Zamawiającego zajęć dydaktycznych oraz dzieci pracowników - w ramach organizowanych przez Zamawiającego kolonii i obozów, (wymagane 6 autokarów w związku z pokrywającymi się terminami zaplanowanych wyjazdów). b) przewozy niezaplanowane wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego, a związane z obsługą np. konferencji, różnych uroczystości, pogrzebów itp., (wymagana gotowość dysponowania 4 autokarami; liczba ta wynika z doświadczenia z lat ubiegłych). 7. W przypadku przewozu dzieci na kolonie i obozy, stan techniczny autokarów oraz dokumenty pojazdu będą każdorazowo przed wyjazdem poddawane kontroli przez policję..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy, 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeśli Wykonawca posiada zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym pojazdami samochodowymi wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jedn. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1.SIWZ) oraz dokumentów określonych w punkcie 6.1.2. SIWZ wg reguły: spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1.SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje 10-cioma autokarami turystycznymi spełniającymi wymagania Zamawiającego tj.: sprawnymi technicznie z ważnymi badaniami technicznymi, ubezpieczonymi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającymi co najmniej normę emisji spalin Euro 4, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2008 roku, wyposażonymi w sprawną klimatyzację, mikrofon i nagłośnienie, z odpowiednią przestrzenią bagażową i miejscem na bagaż podręczny oraz kierowcami w liczbie umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia szczegółowo określonego w wykazie zapotrzebowań - załącznik nr 1 do SIWZ. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1.SIWZ) oraz dokumentu określonego w punkcie 6.1.3. SIWZ wg reguły: spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja) wymagane jest załączenie do oferty pisemnego umocowania (pełnomocnictwa) stwierdzającego ustanowienie Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli powyższe uprawnienie wynika z umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum), do oferty w miejsce pełnomocnictwa można załączyć ten dokument. 2.Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin zgłoszenia wykonania usługi - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zaopatrzenia i Transportu, ul. Wileńska 1, pok. 5, 87 - 100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zaopatrzenia i Transportu, ul. Wileńska 1, pok. 5, 87 - 100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 5.1. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 5.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.