eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Usługi przewozowe autokarami

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-21

Toruń: Usługi przewozowe autokarami
Numer ogłoszenia: 56881 - 2016; data zamieszczenia: 21.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46889 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6114010, faks 056 6542944.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przewozowe autokarami.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych autokarami (osoby + bagaż) dla potrzeb Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Wykonawca będzie świadczył usługi sukcesywnie zgodnie z wykazem zapotrzebowań wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Usługi przewozowe Wykonawca będzie realizował autokarami posiadającymi odpowiednią liczbę miejsc siedzących, zgodnie z liczbą wskazaną dla poszczególnych przewozów w treści wykazu zapotrzebowań (załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Usługi przewozowe Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć autokarami: a) turystycznymi, b) sprawnymi technicznie z ważnymi badaniami technicznymi, c) ubezpieczonymi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, d) spełniającymi co najmniej normę Euro 4 (Europejski standard emisji spalin), e) wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2008 roku, f) wyposażonymi w sprawną klimatyzację, mikrofon i nagłośnienie, g) z odpowiednią przestrzenią bagażową i miejscem na bagaż podręczny (z możliwością przechowywania bagażu typu torba turystyczna, plecak), h) nie posiadającymi reklam innych Uczelni. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia autokarów przed planowanymi wyjazdami w zakresie ich zgodności z wymaganiami SIWZ. 6. Zakres zamawianych usług będzie obejmował: a) przewozy zaplanowane i wskazane w wykazie zapotrzebowań tj.: przewóz studentów i pracowników Zamawiającego - w ramach realizowanych przez Zamawiającego zajęć dydaktycznych oraz dzieci pracowników - w ramach organizowanych przez Zamawiającego kolonii i obozów, (wymagane 6 autokarów w związku z pokrywającymi się terminami zaplanowanych wyjazdów). b) przewozy niezaplanowane wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego, a związane z obsługą np. konferencji, różnych uroczystości, pogrzebów itp., (wymagana gotowość dysponowania 4 autokarami; liczba ta wynika z doświadczenia z lat ubiegłych). 7. W przypadku przewozu dzieci na kolonie i obozy, stan techniczny autokarów oraz dokumenty pojazdu będą każdorazowo przed wyjazdem poddawane kontroli przez policję.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo-Usługowa MIXS Mirosław Gil, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185185,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 169015,20

  • Oferta z najniższą ceną: 169015,20 / Oferta z najwyższą ceną: 218911,88

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.