eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Rozbudowa systemu EAM GISOgłoszenie z dnia 2021-04-14

Nr: NP/2021/03/0154/PS

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu EAM GIS

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2021-04-14

Data wygaśnięcia: 2021-04-23

CPV:

Osoba kontaktowa: Mateusz Gorta-Busz (ZA) mateusz.gorta@gaz-system.pl +48 222201696

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest poprawa efektywności procesu prowadzenia ewidencji danych dot. Procesu Przyłączeniowego (od Wniosków po Umowy o Przyłączenie z możliwością podłączenia dokumentów zewnętrznych np. skanów) i bieżącej infrastruktury przesyłowej na mapie topograficznej z podłączonymi bazami danych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 i 2 do SWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować się do jego postanowień w trakcie realizacji zamówienia. ,,Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2020 ze zm. ). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O unieważnieniu Postępowania, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SWZ. 4. Z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy: 1) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 2) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 3) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo: i) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, ii) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, iii) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2020 poz. 1133), iv) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, v) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, vi) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 poz. 769 ze zm.), vii) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego 4) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3, 5) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 6) Wykonawcę, jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, w przygotowanie Postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, 7) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 8) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia
9) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, 10) Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, 11) Wykonawcę wpisanego na Listę Nierzetelnych Dostawców, 12) Wykonawcę, który po upływie terminu składania ofert modyfikuje ofertę na niekorzyść Zamawiającego, 13) Wykonawcę, który nie wykonuje w sposób należyty udzielonego mu przez Zamawiającego Zamówienia, jeśli Zamawiający posiada wiedzę o tej okoliczności. 14) Wykonawcę, jeżeli występuje konflikt interesów, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy. 5. Ponadto z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 1) gdy posiada on z Zamawiającym powiązania kapitałowe, osobowe lub innego rodzaju, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, 2) gdy znajduje się w sporze z Zamawiającym, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, 3) gdy Zamawiający, na skutek uwierzytelnionych informacji dotyczących okoliczności związanych z Wykonawcą takich jak niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie lub w znacznym stopniu lub w sposób długotrwały lub w odniesieniu do istotnego elementu umowy zawartej z innym zamawiającym, bądź innego rodzaju poważne naruszenie obowiązków zawodowych, mające miejsce w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, powziął istotne wątpliwości co do rzetelności lub uczciwości Wykonawcy stwarzające poważne ryzyko naruszenia interesu Spółki w przypadku udzielenia zamówienia temu Wykonawcy, 6. W sytuacji stwierdzenia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawy wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, można nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne do wagi stwierdzonego deliktu, w szczególności, gdy pomimo zaistnienia ww. okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 13 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, rzetelność Wykonawcy nie budzi wątpliwości ani nie stwarza ryzyka naruszenia interesu Zamawiającego podczas realizacji Zamówienia 7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania.
Warunki udziału w Projekcie : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia. 2) Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.: 2.1) Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. 2.2) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. 2.3) Posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową. 2.4) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 2.4.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia, każde polegające na wdrożeniu systemu GIS w środowisku ESRI o wartości nie mniejszej niż 700 000, 00 (słownie: siedemset tysięcy złotych netto), lub jedno zamówienie polegające na wdrożeniu systemu GIS w środowisku ESRI o wartości nie mniejszej niż 1 400 000, 00 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych netto). UWAGA: W zakresie warunku dotyczącego doświadczenia, Zamawiający dopuszcza wykazanie zamówień dotyczących wdrożenia systemu GIS w środowisku ESRI zarówno w oparciu o licencje nabyte w ramach umowy korporacyjnej ELA jak również standardowej umowy MLA. 2.4.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć przez cały okres w wykonaniu Zamówienia tj. a) Kierownik projektu - co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe polegające na realizacji w roli kierownika projektu, co najmniej dwa projekty wdrożenia lub rozwoju systemu GIS w środowisku ESRI o wartości co najmniej 700 000, 00 zł netto każdy, lub jednym projekcie wdrożenia lub rozwoju systemu GIS w środowisku ESRI o wartości co najmniej 1 400 000, 00 zł netto, zrealizowanych/ego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. b) Architekt wiodący - co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe polegające na realizacji w roli architekta wiodącego, co najmniej dwóch projektów wdrożenia lub rozwoju systemów GIS w środowisku ESRI o wartości co najmniej 500 000, 00 zł netto każdy, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
c) Wdrożeniowiec/Konsultant - co najmniej 3 osoby, z których każda posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe polegające na realizacji jako wdrożeniowiec /konsultant, co najmniej dwóch projektów wdrożenia lub rozwoju systemów GIS w środowisku ESRI, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto każdy lub pięciu projektów o łącznej wartości, nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto, zrealizowanych/ego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
d) Programista - co najmniej 3 osoby, z których każda posiada doświadczenie zawodowe polegające na realizacji, jako programista systemów GIS w środowisku ESRI, co najmniej dwóch projektów wdrożenia lub rozwoju systemów GIS w środowisku ESRI, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto każdy lub jednego projektu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto w zakresie którego/ych realizowane były prace programistyczne w dotyczące aplikacji desktopowych, webowych i mobilnych, zrealizowanych/ego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. e) Konsultant SAP - co najmniej 1 osobą posiadającą kompetencje w zakresie integracji środowiska ESRI ze środowiskiem SAP ERP)
UWAGA: Zamawiający dopuszcza wyłącznie łączenie roli Architekta wiodącego (Biznesowego) oraz Wdrożeniowca/Konsultanta, przy założeniu, iż wskazana osoba spełnić będzie wymagania dotyczące obu ról. 2.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 1)Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2)Wykaz wykonanych zamówień spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4) ppkt 2.4.1) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: - przedmiot zamówienia, - wartość zamówienia (netto/brutto), - daty wykonania, tj. rozpoczęcie (dd/mm/rrrr) i zakończenie (dd/mm/rrrr), - podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. Do każdego zamówienia należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Ww. dokumenty muszą być wystawione lub potwierdzone przez podmiot na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4. ppkt 2.4.2) SWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji zawodowych wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4) ppkt 2.4.2) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ). 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej dotyczy każdego z ww. Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w nw. formach elektronicznych: 1) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), opatrzony własnoręcznym podpisem, a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu), 2) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3) wytworzony elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Zamówienie będzie realizowane w terminach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ - Wzorze Umowy
Termin składania ofert : 2021-04-23
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.