eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywna dostawa mebli - Oddział Wrocław.Ogłoszenie z dnia 2021-04-06

Nr: NP/2021/03/0112/PW

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa mebli - Oddział Wrocław.

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2021-04-06

Data wygaśnięcia: 2021-04-15

CPV:

Osoba kontaktowa: Anna Kwiatkowska (ZA) anna.kwiatkowska@gaz-system.pl +48 713353354

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Sukcesywna dostawa mebli-Oddział Wrocław" , numer postępowania: NP/2021/03/0112/PW 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować się do jego postanowień w trakcie realizacji zamówienia. ,,Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/. 4. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom, znakom towarowym, patentom lub pochodzeniu, źródłom lub szczególnym procesom zawartym w dokumentacji postępowania. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania. 5. Zamawiający nie przewiduje odbycia wizji lokalnej. 6. Zamawiający w ramach umowy nie przewiduje prawa opcji.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca. 2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SWZ. 3. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2020 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia Postępowania bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O unieważnieniu Postępowania , Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może unieważnić Postępowanie, po wcześniejszym unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania. 8. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w pkt.4 powyżej.
Dodatkowe informacje : 1.Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ (Formularz ,,Oferta"). 4.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 5.Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ. 6.Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, tj. do dnia 13.06.2021r. 7.Szczegółowe informacje dotyczące postępowania określone są w SWZ.
Warunki udziału w Projekcie : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia. 2) Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.: 2.1) Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, tj. są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2.2) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. 2.3) Posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową. 2.4) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową. 2. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: 1) Formularz ,,Oferta" zawierający między innymi oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SWZ). 2) Formularz cenowy (zgodny z treścią Załącznika nr 1 do Formularza Oferta stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ). 3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2) Karty katalogowe (opis techniczny ) wszystkich zaoferowanych mebli, o których mowa w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru Umowy. Karty katalogowe powinny być sporządzone w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że parametry techniczno-użytkowe są zgodne z wymogami Zamawiającego, przedstawionymi w specyfikacji technicznej mebli stanowiącej, załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Karty katalogowe muszą zawierać zdjęcie/rysunek techniczny, wskazanie parametrów, wymiarów oraz szczegółów technicznych a także nazwę producenta, markę i typ mebli lub w przypadku braku takich oznaczeń, inne przypisane wyłącznie temu produktowi cechy, jednoznacznie identyfikujące zaoferowane meble ze wskazanymi przez Zamawiającego. Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w specyfikacji technicznej mebli stanowiącej załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru Umowy, norm, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał je w pkt.8 Formularza Oferta stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. 3) Katalogi oferowanych mebli na dowód, iż są to produkty systemowe, seryjnie produkowane. 4) Certyfikaty , świadectwa z badań, atesty, dokumenty wyszczególnione w specyfikacji technicznej mebli dla poszczególnych produktów wskazanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu Umowy, będącego załącznikiem nr 1 do wzoru Umowy . UWAGA!!! W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w ust.3 pkt.2)-4) powyżej lub jeśli okażą się one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia. Jeżeli w odpowiedzi na w/w wezwanie, Wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa powyżej lub jeżeli dostarczy dokumenty niekompletne lub niespełniające wymagań SWZ, oznaczać to będzie , iż oferta nie spełnia wymagań określonych w SWZ i zostanie ona odrzucona przez Zamawiającego na podstawie Rozdziału IX ust. 1 lit a) SWZ. 4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej dotyczy każdego z ww. Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Zamówienie będzie realizowane w terminach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ - Wzorze Umowy
Miejsce realizacji zamówienia : Obszar działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział Wrocław
Termin składania ofert : 2021-04-15
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Termin otwarcia ofert : 2021-04-15
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.