eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Zamówienie na usługę wzorcowania aparaturyOgłoszenie z dnia 2014-02-28

Bydgoszcz: Zamówienie na usługę wzorcowania aparatury
Numer ogłoszenia: 43275 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5826466, faks 052 5826469.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie na usługę wzorcowania aparatury.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie dalmierza laserowego DISTO D3A o nr fabrycznym 20000017/11 wyprodukowanego przez firmę LEICA. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie cyfrowego dalmierza laserowego o nr seryjnym 884368587 wyprodukowanego przez firmę BOSCH. Zadanie 3 Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie: 1. Zestawu filtrów F-1. Zakres czynności: 1) wzorcowanie filtrów szarych (4 szt.) w odniesieniu do wzorca pierwotnego przy długości fali 725 nm i 436 nm, 2) wzorcowanie filtra F-1-D w odniesieniu do wzorca pierwotnego przy SBW 1 nm i 5 nm, 2. Zestawu filtrów G-16. Zakres czynności: 1) wzorcowanie filtrów szarych (4 szt.) w odniesieniu do wzorca pierwotnego przy długości fali 725 nm i 436 nm. Zadanie 4 Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie: 1. Tlenomierza typu Multi 350i/SET o nr seryjnym 11021017 wraz z sondą tlenową typ ConOx o nr seryjnym 11394097 wyprodukowanych przez firmę WTW. Urządzenie znajduje się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia we Włocławku. 2. Tlenomierza Oxi 197 o nr seryjnym 11410600 wraz z sondą tlenową typ TA 197 Oxi o nr seryjnym 11040010 wyprodukowanych przez firmę WTW. Urządzenie znajduje się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia we Włocławku. 3. Tlenomierza wchodzącego w skład przyrządu Multi 350i o nr seryjnym 11421483 wraz z sondą tlenową nr seryjnym 1114A040 wyprodukowanych przez firmę WTW. Urządzenie znajduje się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia w Bydgoszczy. 4. Tlenomierza Oxi 538 o nr seryjnym 62621073 wraz z sondą tlenową typ Stirr OxG o nr seryjnym 06290022 wyprodukowanych przez firmę WTW. Urządzenie znajduje się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia we Włocławku. 5. Tlenomierza Oxi 730 o nr seryjnym 10340868 wraz z sondą tlenową typ STIRR OxG wyprodukowanych przez firmę WTW. Urządzenia znajdują się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia w Bydgoszczy. Zadanie 5 Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie zestawu spektrofotometrycznych wzorców transmitancji dla zakresu VIS: komplet szklanych filtrów neutralnych typ 9.A1 o nr fabrycznym 7 A/96, wyprodukowanego przez firmę Główny Urząd Miar. Zadanie 6 Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie: 1. pehametru pH 323-B/SET-1 o numerze seryjnym 71126062, wyprodukowanego przez firmę WTW. Urządzenie znajduje się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia we Włocławku. 2. konduktometru typ 538 o numerze seryjnym 73119069 (W-111), wyprodukowanego przez firmę WTW. Urządzenie znajduje się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia w Bydgoszczy. 3. pehametru typ pH 538 o numerze seryjnym 621000039, wyprodukowanego przez firmę WTW (W-094). Urządzenie znajduje się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia w Bydgoszczy. Zadanie 7 Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie: 1. sekundomierza elektronicznego typ IT-01. Urządzenie znajduje się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia we Włocławku. 2. sekundomierza typ HS-20 o numerze zastępczym 299/1/03, wyprodukowanego przez firmę Casio. Urządzenie znajduje się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia w Bydgoszczy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.10.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8608,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1560,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1560,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp, ponieważ w prowadzonych kolejno postępowaniach WIOŚ-SSZP.272.21.2013 w zakresie zadania - wzorcowanie stacji meteo i WIOŚ-SSZP.272.35.2013, w zakresie zadania - wzorcowanie tlenomierzy, w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.