eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup oprogramowania Nozomi Networks i usług powiązanychOgłoszenie z dnia 2020-12-08

Nr: NP/2020/12/0648/PS

Przedmiot zamówienia: Zakup oprogramowania Nozomi Networks i usług powiązanych

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2020-12-08

Data wygaśnięcia: 2020-12-16

CPV:

Osoba kontaktowa: Magdalena Jagielska (ZA) magdalena.jagielska1@gaz-system.pl +48 222201214

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup oprogramowania Nozomi Networks i usług powiązanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ. 2. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z § 2 ust. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ (Projekt umowy): 1) dostawa Oprogramowania oraz udzielenie przez producenta Oprogramowania niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania i Aktualizacji na warunkach licencyjnych producenta Oprogramowania oraz na zasadach określonych w Umowie i dostarczenie Zamawiającemu Certyfikatu - w terminie 10 Dni roboczych od dnia podpisania Umowy, 2) zapewnienie świadczenia przez producenta Oprogramowania na rzecz Zamawiającego Usług wsparcia technicznego dla Oprogramowania - w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania licencji, 3) przeprowadzenie Wdrożenia i Warsztatów oraz udzielenie licencji na korzystanie z materiałów szkoleniowych - w uzgodnionym obustronnie terminie, w okresie 2 miesięcy od daty podpisania Umowy.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : I. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego, w okolicznościach wskazanych w ust. 1 rozdziału VIII SIWZ. II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: Oferta Wykonawcy powinna zawierać: 1) wypełniony formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ), 2) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
3) w przypadku, gdy ofertę, w imieniu Wykonawcy, podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem, o którym mowa w pkt 2, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia niepublicznego.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : zgodnie z § 2 ust. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Miejsce realizacji zamówienia : Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Pion Informatyki i Systemów Zarządzania, Dział ServiceDesk, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Termin składania ofert : 2020-12-16
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.