eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ,,Konserwacja, obsługa serwisowa, naprawa oraz usuwanie awarii/usterki systemu monitoringu wizyjnego"Ogłoszenie z dnia 2020-09-25

Nr: NP/2020/09/0525/PB

Przedmiot zamówienia: ,,Konserwacja, obsługa serwisowa, naprawa oraz usuwanie awarii/usterki systemu monitoringu wizyjnego"

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2020-09-25

Data wygaśnięcia: 2020-10-12

CPV:

Osoba kontaktowa: Justyna Kopcza (ZA) justyna.kopcza@gaz-system.pl +48 713353356

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Konserwacja, obsługa serwisowa, naprawa oraz usuwanie awarii/usterki systemu monitoringu wizyjnego ", numer postępowania: NP/2020/09/0525/PB. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1do SIWZ. 3. Z uwagi na specyfikę przedmiotu Zamówienia, część dokumentacji Postępowania zawiera informacje podlegające ochronie w rozumieniu ,,Wytycznych w sprawie ochrony informacji w postępowaniach o udzielanie zamówień w Spółce Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.", w związku z czym zastosowanie mają ust. 4-9 poniżej. 4. Udostępnienie dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie nastąpi wyłącznie tym Wykonawcom, którzy złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności dla niniejszego Postępowania (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ), z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej. 5. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 należy przesłać kompletne oświadczenie drogą elektroniczną na adres wskazany w Rozdziale X SIWZ. 6. Na kompletne oświadczenie o zachowaniu poufności składa się: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności (w szczególności wypełnienie komparycji), wraz z zaparafowanymi wszystkimi załącznikami, 2) wypełniona lista osób, o których mowa w § 2 ust. 1 oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiąca odpowiednio załącznik nr 1 do oświadczenia o zachowaniu poufności dla niniejszego Postępowania, 3) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące oświadczenie w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 7. Oświadczenie o zachowaniu poufności może być: 1) Podpisane cyfrowo (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 257 z dnia 28.08.2014 r., dalej ,,kwalifikowany podpis elektroniczny") i odesłane na adres wskazany w Rozdziale X SIWZ, 2) Podpisane w formie pisemnej. W przypadku formy pisemnej Wykonawca przesyła skan oświadczenia wraz z potwierdzeniem wysłania oryginału na adres wskazany w Rozdziale X SIWZ. Oryginał oświadczenia o zachowaniu poufności należy wysłać na adres punktu kontaktowego wskazanego w Rozdziale I SIWZ z dopiskiem na kopercie odpowiednio: ,,Oświadczenie o zachowaniu poufności w sprawie postępowania pn. .................... nr ..........................". 8. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy jednostronnie podpisanego oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 (skan przesłany mailem lub dokument podpisany cyfrowo), przekaże wyłącznie osobie/osobom wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 oświadczenia, z tym zastrzeżeniem, że nie może być ich więcej niż dwie (na adresy a-mail) hasła do chronionej (zaszyfrowanej) części dokumentacji Postępowania opublikowanej na stronie Zamawiającego. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu przedmiotowego Postępowania przystąpił do procesu uzyskania dostępu do dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie. Zamawiający rekomenduje opisaną w ust. 7 pkt 1) powyżej formę wymiany dokumentów. 9. W przypadku, gdy Wykonawca zawarł roczną umowę ramową, podstawą udostępnienia dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie będzie wniosek Wykonawcy o udostępnienie tej dokumentacji wraz z kopią zawartej umowy. 10. Wyjaśnienie treści SIWZ: Wykonawca zadając pytania do części chronionej SIWZ, jak i Zamawiający odpowiadając na te pytania, zamieszcza je w formie spakowanych, zabezpieczonych hasłem plików, ustalonym dla postępowania. 11. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców oraz wdrożyć zasady i postanowienia zawarte w Kodeksie we własną działalność, a także działalność swoich podwykonawców. Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/. 12. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z Wytycznymi w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znajdującymi się na stronie internetowej Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/. 13. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5.O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia: a) Dostawców, którym przekazano SIWZ lub na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania. 8.Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich kompetencji lub uprawnień, tj. a.1) posiadają aktualną koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2142 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego. b) posiadają niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.: b.1) wykonali w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jedno zadanie związane z wykonaniem/wykonywaniem usług w zakresie konserwacja lub/i obsługi serwisowej lub/i naprawy systemu monitoringu wizyjnego na obszarach, obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie z rozdziałem 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. Jako jedno zadanie należy rozumieć jedno zlecenie wykonania usługi, o której mowa powyżej bądź jedną umowę w ramach, której usługi były/ są realizowane. b.2)dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje zawodowe, w tym: a. minimum 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz.828 z póź.zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe na stanowisku dozoru w grupie 3 pkt7 lub urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną na stanowisku dozoru w grupie 1 pkt 2. b. minimum 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz.828 z póź.zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe na stanowisku eksploatacji w grupie 3 pkt 7 lub urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną na stanowisku eksploatacja w grupie 1 pkt 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 2) lit. a., b.. powyżej, poprzez dysponowanie: -- co najmniej 3 (trzema) pracownikami posiadającymi wymienione uprawnienia łącznie lub osobno, przy czym każdy z tych pracowników musi posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. Wykaz oświadczeń i dokumentów: 1. Oferta Dostawcy powinna zawierać: a) wypełniony formularz OFERTA zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ, b) podpisane oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do formularza OFERTA, c) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności tj. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie i pełnomocnictwo jeśli będzie wymagane, d) dokumenty potwierdzające spełnienie przez Dostawcę warunków opisanych w rozdziale VI SIWZ. 2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w Rozdziale VI SIWZ, Dostawca przedstawia: a) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 1 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do formularza OFERTA). b) oświadczenie Dostawcy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania(zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ). c) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 lit.a) SIWZ. d) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac określonych w rozdz. VI ust. 1 lit. b) SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zadania zostały wykonane należycie, (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do formularza OFERTA), e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia Niepublicznego zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do formularza OFERTA.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Zgodnie z zapisami § 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce realizacji zamówienia : obszar działania oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziału we Wrocławiu
Termin składania ofert : 2020-10-12
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Termin otwarcia ofert : 2020-10-12
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.