eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DIALOG TECHNICZNY pn. Dostawa i serwis Agregatu Sprężarkowego dla realizacji inwestycji pod nazwą ,,Budowa międzysystemowego gazociągu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Rep. Litewskiej (...)"Ogłoszenie z dnia 2020-08-12

Nr: BR/2020/08/0010/GS

Przedmiot zamówienia: DIALOG TECHNICZNY pn. Dostawa i serwis Agregatu Sprężarkowego dla realizacji inwestycji pod nazwą ,,Budowa międzysystemowego gazociągu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Rep. Litewskiej (...)"

Typ: Badanie Rynku

Tryb: Z ogłoszeniem

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2020-08-12

Data wygaśnięcia: 2020-08-19

CPV:

Osoba kontaktowa: Beata Sawicka-Sosnowska (ZA) beata.sawicka@gaz-system.pl +48 227670834

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM ZAMAWIAJĄCY: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Osoby wyznaczone do kontaktu: Pani Sawicka-Sosnowska Telefon: +48 22 189 08 34 e-mail: beata.sawicka@gaz-system.pl oraz Pan Bartłomiej Szumliński Telefon: +48 22 189 06 06 e-mail: bartlomiej.szumlinski@gaz-system.pl Godziny kontaktów: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00. Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: ,,DIALOG TECHNICZNY pn. Dostawa i serwis Agregatu Sprężarkowego dla realizacji inwestycji pod nazwą ,,Budowa międzysystemowego gazociągu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Rep. Litewskiej (...)" nr ref.: BR/2020/08/0010/GS I. PODSTAWA PRAWNA Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z ,,Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego", opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający postępowanie pn. Budowa międzysystemowego gazociągu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. budowa nowego agregatu sprężarkowego na terenie tłoczni Hołowczyce w ramach budowy gazociągu Polska - Litwa" Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy. 2. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia. III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 1. Aby wziąć udział w Dialogu należy przekazać do Zamawiającego wypełnione Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 2. Udział w dialogu technicznym mogą wziąć wyłącznie podmioty dopuszczone do Dialogu zgodnie z postanowieniami §6 ust.1 i ust.2 ,,Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego" 3. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym w wersji elektronicznej należy przesłać do GAZ-SYSTEM w terminie do 19 sierpnia 2020 na adres: beata.sawicka@gaz-system.pl oraz bartlomiej.szumlinski@gaz-system.pl IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami ,,Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie Zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 3. Zaproszenie na spotkanie w ramach Dialogu, o którym mowa w §6 ust. 3 ,,Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego" zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym. 4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim oraz angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi wiodąca jest wersja polska. W przypadku informacji przekazywanych w innym języku niż polski lub angielski, Uczestnik zapewni ich tłumaczenie na język polski.. 5. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 ,,Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego". 6. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie indywidualnych spotkań w siedzibie Zamawiającego, w terminie wskazanym w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 3, lub w formie wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej. 7. Zamawiający przewiduje bloki tematyczne wskazane w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia ,,Bloki tematyczne" 8. Dialog będzie prowadzony w oparciu o projekty następujących dokumentów, stanowiące załączniki do Ogłoszenia 1. Warunki i Kryteria 2. Projekt Umowy Sprzedaży Agregatu Sprężarkowego wraz z Załącznikami, 3. Projekt Umowy Serwisowej wraz z Załącznikami 4. Specyfikacja techniczna Agregatu Sprężarkowego. 4. Pomiary Gwarancyjne
5. Potwierdzenie wymagań w zakresie doboru Agregatu Sprężarkowego. 9. Zamawiający informuje, że będzie wymagał, by Uczestnik dopuszczony do dialogu, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania zaproszenia na spotkanie w ramach Dialogu Technicznego, o którym mowa w §6 ust. 3 ,,Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego" przekazał Zamawiającemu projekty dokumentów, o których mowa w ust. 8, w wersji elektronicznej (edytowalnej), z uwagami naniesionymi w trybie ,,śledzenia zmian", a także propozycje zmian do tych dokumentów, ze wskazaniem kwestii uniemożliwiających wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub/i złożenie oferty (opatrzenie komentarzem ,,KWESTIA KRYTYCZNA"). Wystarczającym jest przesłanie poszczególnych dokumentów z uwagami wyłącznie w jednej z wersji językowych, przy czym preferowana, ale nie wymagana jest wersja polskojęzyczna. 10. Zamawiający wskazuje, że dokumenty wskazane w Rozdziale IV ust. 7 i ust. 8 zostały pomocniczo załączone w wersji przetłumaczonej na język angielski. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi wiodąca jest wersja polska. Załączniki: 1. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym 2. Bloki tematyczne 3. Projekty dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV ust. 8 niniejszego Ogłoszenia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TECHNICAL DIALOG NOTICE THE CONTRACTING ENTITY: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warsaw Contact person: Ms. Sawicka-Sosnowska Phone: +48 22 189 08 34 e-mail: beata.sawicka@gaz-system.pl and Mr. Bartłomiej Szumliński Phone: +48 22 189 06 06 e-mail: bartlomiej.szumlinski@gaz-system.pl Opening hours: Monday to Friday from 9.00 a.m. - 3.00 p.m. Note: Any correspondence to the Contracting Entity should be marked with the following words: "Technical Dialog - delivery and service of the compressor unit for the Hołowczyce Compressor Station" I. LEGAL BASIS The Technical Dialog shall be conducted pursuant to Article 31a-31c of the Act of 29 January 2004 - Public Procurement Law in accordance with the Regulations of Technical Dialog published on the website of the Contracting Entity. II. SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT AND OBJECTIVE OF THE DIALOG 1. The Contracting Entity published a technical dialog preceding the procedure named "Construction of an inter-system gas pipeline connecting the transmission systems of the Republic of Poland and the Republic of Lithuania along with the infrastructure which is necessary to handle it, i.e. construction of a new compressor unit in the territory of the gas compressor station Hołowczyce as part of the construction of the gas pipeline Poland-Lithuania". The objective of the technical dialog shall be to obtain advise/information within the scope necessary to prepare a description of the subject matter of the contract, a specification of considerable terms and conditions of a contract and to determine terms and conditions of an agreement. 2. In the course of the dialog, the Contracting Entity shall be entitled to limit or extend the scope of the subject matter of the Dialog to include issues selected by the Contracting Entity, provided that from the point of view of the Contracting Entity this will allow obtaining all significant information for the planned procedure to award the contract. III. APPLICATION FOR PARTICIPATION IN TECHNICAL DIALOG 1. In order to participate in the Dialog, the Application for participation in technical dialog, constituting Appendix 1 to this Notice, should be filled out and submitted to the Contracting Entity. 2. Only entities being admitted to the Dialog pursuant to the provisions of §6 (1) and (2) of the "Regulations of Technical Dialog" may participate in the Dialog. 3. The Application for participation in technical dialog in electronic form should be sent to GAZ-SYSTEM by 19th August 2020 to the following address: beata.sawicka@gaz-system.pl and bartlomiej.szumlinski@gaz-system.pl. IV. PRINCIPLES OF DIALOG 1. The Technical Dialog shall be conducted pursuant to the provisions of the Public Procurement Law and the provisions of the "Regulations of Technical Dialog" published on the website of the Contracting Entity. 2. A prerequisite for participation in the technical dialog shall be submission of the Application constituting Appendix 1 to this Notice along with a document confirming being duly authorized to represent the applicant within the deadline stipulated in this Notice. 3. The invitation for the meeting as part of the Dialog referred to in § 6 (3) of the "Regulations of Technical Dialog" shall be sent to the e-mail address indicated in the application for participation in technical dialog. 4. The technical dialog shall be conducted in Polish and English. In the case of any discrepancies between both language versions, the Polish version shall prevail. In the case of information provided in a language other than Polish or English, the Participant shall provide translation thereof into Polish. 5. The dialog shall be open, subject to § 3 (6) of the "Regulations of Technical Dialog". 6. The technical dialog shall be conducted in the form of individual meetings in the registered office of the Contracting Entity on a date specified in the invitation referred to in point 3 or in the form of exchange of written or electronic correspondence. 7. The Contracting Entity shall stipulate topics indicated in Appendix 2 to the Notice "Topics units". 8. The dialog shall be conducted based on drafts of the following documents, which constitute appendices to the Notice: 1. Terms and Conditions and Criteria. 2. Draft Contract for Sale of Compressor Unit along with Appendices thereto. 3. Draft Long-Term Service Agreement along with Appendices thereto. 4. Technical Specification of the Compressor Unit 4. Performance measurements. 5. Confirmation of the requirements concerning the selection of the Compressor Unit. 9. The Contracting Entity hereby states that it shall require that the Participant being admitted to participate in the Dialog provide the Contracting Entity with draft documents referred to in point 8, within 14 days of receiving the invitation for the meeting as part of the Technical Dialog referred to in § 6 (3) of the "Regulations of Technical Dialog" at the latest, in electronic (editable) form with remarks in tracking mode as well as suggested changes in such documents with indication of issues that make it impossible to participate in the procedure to award a contract and/or submit a tender (with a remark 'DEAL BREAKER'). It shall be enough to send particular documents with remarks in one of the language versions only, with the Polish version being preferred yet not required. 10. The Contracting Entity indicates that the documents indicated in Section IV points 7 and 8 have been translated into English and attached for support. In the case of any discrepancies between both language versions, the Polish version shall prevail. Appendices: 1. Application for participation in technical dialog 2. Topics units. 3. documents referred to in Section IV point 8 of this Notice
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Brak
Termin składania ofert : 2020-08-19
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : Brak
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.