eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Naprawa, uszczelnienie, regulacja stolarki okiennej w budynku Gdańsk ul. Wałowa 47, Podstoczna 10 i Podstoczna 11 oraz wymiana pękniętych szyb zespolonych w budynku Gdańsk ul. Wałowa 47Ogłoszenie z dnia 2020-05-27

Nr: NP/2020/05/0299/PW

Przedmiot zamówienia: Naprawa, uszczelnienie, regulacja stolarki okiennej w budynku Gdańsk ul. Wałowa 47, Podstoczna 10 i Podstoczna 11 oraz wymiana pękniętych szyb zespolonych w budynku Gdańsk ul. Wałowa 47

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2020-05-27

Data wygaśnięcia: 2020-06-04

CPV:

Osoba kontaktowa: Marta Kulińska (ZA) marta.kulinska@gaz-system.pl +48 587445606

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest naprawa, uszczelnienie, regulacja stolarki okiennej w budynku Gdańsk ul. Wałowa 47, Podstoczna 10 i Podstoczna 11 oraz wymiana pękniętych szyb zespolonych w budynku Gdańsk ul. Wałowa 47 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na obiekcie/ach objętym/mi przedmiotem Zamówienia. Wizja lokalna ma pomóc w przygotowaniu oferty. W przypadku woli odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z Zamawiającym za pośrednictwem Portalu Zakupowego (zgodnie z SIWZ, Rozdział X) nie później niż w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Nie odbycie wizji lokalnej nie jest powodem odrzucenia oferty, jedynie może skutkować brakiem możliwości dochodzenia praw w przypadku przygotowania oferty i realizacji niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie ryzyka związane z brakiem przeprowadzenia oględzin miejsca obciążają Wykonawcę. Wizja lokalna nie jest zebraniem Wykonawców, w związku z tym w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie przyjmował pytań o wyjaśnienie SIWZ, ani udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert. 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania. 5. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w ust. 1-4 6. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryterium oceny ofert wskazanych w SIWZ lub zaproszeniu do negocjacji handlowych. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane. 8. Zamawiający dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji Zamówienia. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om oraz nazwy podwykonawców. 10. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji Zamówienia Podwykonawców wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców (zgodnie z zapisami SIWZ).
Dodatkowe informacje : 1. Terminy wykonania zamówienia: 8 (osiem) tygodni od dnia podpisania Umowy. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji. 3. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 5. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Wykonawcy przekazują: 1) drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.gda@gaz-system.pl Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. NP/2020/05/0299/PW 2) drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zakupowego. Uwaga: Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ odbywa się wyłącznie w formie określonej w pkt 2) powyżej. Zamawiający informuje, że złożenie oferty możliwe jest jedynie po uprzednim założeniu konta w Portalu Zakupowym (złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ jest możliwe bez zalogowania do systemu, z wykorzystaniem akcji ,,Zadaj pytanie"). Złożenie wniosku rejestracyjnego w celu założenia konta nie jest równoznaczne z jego założeniem. Wniosek rejestracyjny jest każdorazowo weryfikowany przez Zamawiającego pod względem kompletności i poprawności wprowadzonych danych. Tym samym zaleca się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu przedmiotowego postępowania przystąpił do procesu założenia konta. Dodatkowe informacje związane z procedurą założenia konta w Portalu Zakupowym można uzyskać: 1) telefoniczne pod numerem: +48 22 220 14 57 lub 2) drogą elektroniczną pod adresem: portalzakupowy.pomoc@gaz-system.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 8. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 9. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (Formularz ,,Oferta"). 10. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 RODO) Administrator danych 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z dnia 23.05.2018, str. 2), dalej zwanego ,,RODO": 1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 3) pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu, będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) jako Zamawiający. Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w Rozdziale X SIWZ lub za pośrednictwem Portalu Zakupowego. Cel przetwarzania danych osobowych 2. Dane osobowe przekazane przez osoby wskazane w ust. 1 będą przetwarzane w niezbędnym zakresie dla potrzeb podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy o realizację zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO będą wykorzystywane dla potrzeb utrzymywania kontaktu służbowego. W związku z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie czynności niezbędnych do udzielenia zamówienia. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 stanowią art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Odbiorcy danych 4. Dane osobowe będą przetwarzali pracownicy lub współpracownicy Zamawiającego. 5. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwisk lub firmy zostaną również, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl. 6. Dopuszcza się również po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia przekazanie zainteresowanym osobom, w tym innym Wykonawcom, dokumentów związanych z Postępowaniem, które były przekazywane lub otrzymywane w jego trakcie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający. 7. Dane osobowe dotyczące osób, wskazanych w ust. 1 będą udostępniane także pracownikom lub współpracownikom kontrahentów, z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez tych kontrahentów systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich danych, w tym danych osobowych. 8. Ponadto odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: członkowie organów Zamawiającego, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje), podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne oraz nowych technologii, pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe. Okres przetwarzania danych osobowych 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia Postępowania lub zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Zautomatyzowane decyzje 11. Zamawiający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profiluje w oparciu o dane osobowe. Uprawnienia 12. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo do: 1) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane
2) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne
3) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku Zamawiający dokona niezwłocznego usunięcia danych
4) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania
5) wniesienia skargi na Zamawiającego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 13. Poza uprawnieniami wskazanymi w ust. 12 osoby wskazane w ust. 1: 1) pkt 1-2 mają prawo do przeniesienia danych osobowych, tj. otrzymania od Zamawiającego w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące
2) pkt 3 mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu utrzymywania kontaktów służbowych, jeśli ich zdaniem Zamawiający naruszył ich prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych. 14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 12 pkt 1) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 12 pkt 2) powyżej, nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień Umowy. 16. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w ust. 12 pkt 4) powyżej, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Postępowania. 11.INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ART. 14 RODO) Wykonawca spełni w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne wynikające z art. 14 RODO w stosunku do osób wskazanych niżej w ust. 1. Obowiązek informacyjny zrealizowany zostanie poprzez przekazanie tym osobom poniższej informacji. Wykonawca potwierdzi wykonanie obowiązku poprzez złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu ,,Oferta", stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Administrator danych 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO: 1) osób wskazanych do kontaktu, 2) podwykonawców, dalszych podwykonawców, 3) pełnomocników Wykonawcy, innych podmiotów w rozumieniu Rozdziału VI ust. 4 SIWZ lub podwykonawców, 4) członków organów zarządzających i nadzorczych osób prawnych lub spółek osobowych, 5) prokurentów. będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) jako Zamawiający. Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w Rozdziale X SIWZ. Cel przetwarzania danych osobowych 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 będą przetwarzane w celu związanym z Postępowaniem, w szczególności z przeprowadzeniem czynności niezbędnych do udzielenia zamówienia oraz w celu archiwizacji. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zamawiający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w celu utrzymywania kontaktów służbowych, oceny złożonych przez Wykonawców ofert oraz archiwizacji Postępowania Kategorie danych osobowych 4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych w stosunku do osób wskazanych w ust. 1 pkt 1-5 dane podstawowe (imię i nazwisko) Ponadto w stosunku do: 1) osób wskazanych do kontaktu: dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres email, fax)
2) podwykonawców: a) firma (nazwa), b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail, c) dane adresowe, w szczególności adres zamieszkania, miejsce pobytu
3) pełnomocników Wykonawcy, innych podmiotów w rozumieniu Rozdziału VI ust. 4 SIWZ lub podwykonawców, a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail, c) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności seria i nr dowodu osobistego, PESEL, d) informacja o mocodawcy, e) miejsce zamieszkania
4) członków organów zarządzających lub nadzorczych osób prawnych lub spółek osobowych, a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail, c) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności nr PESEL, d) dane dotyczące przebiegu pracy (w szczególności sprawowana funkcja)
5) Prokurentów: a) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności, PESEL, b) informacja o mocodawcy. Odbiorcy danych osobowych 5. Dane osobowe będą przetwarzali pracownicy lub współpracownicy Zamawiającego. 6. Dopuszcza się również po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia przekazanie zainteresowanym osobom, w tym innym Wykonawcom, dokumentów związanych z Postępowaniem, które były przekazywane lub otrzymywane w jego trakcie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający. 7. Dane osobowe dotyczące osób, wskazanych w ust. 1 będą udostępniane także pracownikom lub współpracownikom kontrahentów, z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez tych kontrahentów systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich danych, w tym danych osobowych. 8. Ponadto odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: członkowie organów Zamawiającego, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje), podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne oraz nowych technologii, pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe. Okres przetwarzania danych osobowych 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyboru Wykonawcy w Postępowaniu, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Zautomatyzowane decyzje 11. Zamawiający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profiluje w oparciu o dane osobowe. Uprawnienia 12. Osoby wskazane w ust. 1 pkt. 1-5 mają prawo do: i. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy, ii. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne, iii. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku Zamawiający dokona niezwłocznego usunięcia danych, iv. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania, v. sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem Zamawiający narusza Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych, vi. wniesienia skargi na Zamawiającego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 13. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 12 pkt 1) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. Źródło pochodzenia danych osobowych 14. Zamawiający uzyskał dane osobowe od Wykonawcy, który bierze udział w Postępowaniu.
Warunki udziału w Projekcie : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego, 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego, 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) - 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w ust. 1 powyżej. II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać: 1) Wypełniony Formularz ,,OFERTA" (zgodny z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). 2) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 5. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 6. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Termin podano w punkcie 22 powyżej.
Miejsce realizacji zamówienia : Obszar działania Zamawiającego.
Termin składania ofert : 2020-06-04
Miejsce składania ofert : Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego. UWAGA: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.gda@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Wraz ze złożeniem oferty na wskazany adres e-mail Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że niedostępność Portalu Zakupowego wynika z przyczyn od niego niezależnych.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.