eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu w ramach programu Ginące zawody pomysłem na przyszłość zadanie współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.3. Ochotnicze Hufce PracyOgłoszenie z dnia 2014-12-10

Biała Podlaska: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu w ramach programu Ginące zawody pomysłem na przyszłość zadanie współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.3. Ochotnicze Hufce Pracy
Numer ogłoszenia: 405810 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy , Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 3444117, faks 83 3444117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: eckiw-roskosz.ohp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu w ramach programu Ginące zawody pomysłem na przyszłość zadanie współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.3. Ochotnicze Hufce Pracy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu w ramach programu Ginące zawody pomysłem na przyszłość zadanie współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.3. Ochotnicze Hufce Pracy Szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ zgodnie z poniższym wykazem. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Część 1 -Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w zawodzie kamieniarz. Część 2 -Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w zawodzie zduna. Część 3 -Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w zawodzie piekarza. Część 4 -Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w zawodzie cukiernika. Część 5 -Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w zawodzie tkacza. Część 6 -Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w zawodzie rymarza. Część 7 -Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w zawodzie kołodzieja Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do asortymentu opisanego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkt spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Powyższe wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodów określone w przedmiocie zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie naruszające warunków gwarancji producentów urządzeń wymienionych w tabeli, oraz nie naruszające żadnej z technicznych funkcji urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza przedmiotów innych niż wymienione w przedmiocie zamówienia za wyjątkiem przedmiotów równoważnych. 3.1.2. Wyposażenie warsztatów ginących zawodów w tradycyjne wyposażenie oraz przedmioty dawnego rzemiosła z terenu Południowego Podlasia. Poniższe przedmioty powinny być charakterystyczne dla okresu przełomu XIX i XX wieku, przedmioty oryginalne, poddane renowacji i zabezpieczone przed szkodnikami lub repliki oryginalnych przedmiotów wykonane według tradycyjnych technik przełomu XIX i XX wieku. Część 8 -Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w tradycyjne przedmioty rzemieślnicze w zawodzie piekarza Część 9 -Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w tradycyjne przedmioty rzemieślnicze w zawodzie cukiernik. Część 10 -Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w tradycyjne przedmioty rzemieślnicze w zawodzie tkacza. Część 11 -Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w tradycyjne przedmioty rzemieślnicze w zawodzie rymarza. Część 12 -Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w tradycyjne przedmioty rzemieślnicze w zawodzie kołodzieja. 3.1.3 - Wyposażenie ogólno dydaktyczne oraz wyposażenie biblioteki zawodowej Część 13 -Wykaz wyposażenia ogólno-dydaktycznego. Część 14 -Wyposażenie biblioteczki zawodowej każdego z zawodów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 39.00.00.00 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące 42.00.00.00 - Maszyny przemysłowe 39.15.00.00 - Różne meble i wyposażenie 39.15.12.00 - Stoły robocze 39.50.00.00 - Wyroby włókiennicze 39.71.00.00 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 31.70.00.00 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2 ocena spełnia/ nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Ocena spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin dostawy - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: eckiw-roskosz.ohp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: ECKiW OHP Roskosz 23 21-500 Biała Podlaska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2014 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: ECKiW OHP Roskosz 23 21-500 Biała Podlaska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: programu Ginące zawody pomysłem na przyszłość zadanie - współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.3. Ochotnicze Hufce Pracy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.