eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wisła › Wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Wiśle narzędzi informatycznych, będących przedmiotem projektu pn. Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i urządzeń.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-10-02

Wisła: Wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Wiśle narzędzi informatycznych, będących przedmiotem projektu pn. Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i urządzeń.
Numer ogłoszenia: 399822 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285448 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła, woj. śląskie, tel. 033 855-24-25, faks 033 855-29-95.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Wiśle narzędzi informatycznych, będących przedmiotem projektu pn. Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i urządzeń..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach projektu wymaga się realizacji następujących zadań: 1. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej oraz pozostałych urządzeń i akcesoriów wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym, 2. Dostawa i instalacja fizyczna licencji oprogramowania front i back office, 3. Dostawa, instalacja i wdrożenie modułu integracji aplikacji dziedzinowych z serwerem informacji przestrzennej, pracującym w gminie, 4. Wdrożenie, konfiguracja, szkolenia użytkowników oraz uruchomienie kompleksowego zintegrowanego systemu - Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. Wykonawca udzieli co najmniej 60-miesięcznej gwarancji na dostarczone oprogramowanie oraz 36-miesięcznej gwarancji na sprzęt i urządzenia. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu całościowego wykonania wdrożenia i oddania systemu do eksploatacji. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewnia asystę techniczną wdrożonego systemu przez okres 36 miesięcy liczonego od daty zakończenia wdrożenia potwierdzonego protokołem odbioru. Asysta techniczna obejmuje wizyty konsultacyjne, konsultacje telefoniczne, nadzór autorski, koszty dojazdu, delegacji itp. Pomoc telefoniczna oraz internetowa dostępna będzie przez pięć dni w tygodniu w godzinach pracy urzędu. Wartość asysty technicznej po okresie 36 miesięcy nie może przekroczyć 10% wartości zaoferowanego oprogramowania. Ponadto Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby po wdrożeniu systemu Wiślański e-Urząd możliwe były do osiągnięcia minimum wymienione poniżej wskaźniki produktu: 1. Liczba uruchomionych aplikacji - 38 2. Liczba wdrożonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji - 1 3. Liczba rejestrów publicznych udostępnionych online - 9 4. Liczba uruchomionych usług online na poziomie 1 - Informacja - 8 5. Liczba uruchomionych usług online na poziomie 3 - Dwustronna interakcja - 10 6. Liczbauruchomionych usług online na poziomie 4 - Transakcja - 6 Gdzie definiując każdy z poziomów Zamawiający określa jako: 1. Poziom 1 - informacyjny - dostępność online informacji niezbędnej do rozpoczęcia jakiegoś procesu - np. rejestry publiczne; 2. Poziom 3 - dwukierunkowy, oznacza możliwość wypełnienia formularza na oficjalnej stronie podmiotu publicznego, niezbędny system autentyfikacji osoby; 3. Poziom 4 - w pełni elektroniczny transakcyjny system, udostępniający usługi w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym z etapów realizacji usługi 11. Najważniejsze postanowienia projektu umowy określono w załączniku SIWZ-3. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku SIWZ-5...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.10.00.00 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 48.61.00.00 - Systemy baz danych 72.26.30.00 - Usługi wdrażania oprogramowania 80.53.31.00 - Usługi szkolenia komputerowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1338600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 990000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 990000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 990000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.