eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieleń › Budowa ciągów pieszo- jezdnych wraz z parkingiem w Wieleniu przy ulicy Lipowej.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-10-15

Wieleń: Budowa ciągów pieszo- jezdnych wraz z parkingiem w Wieleniu przy ulicy Lipowej.
Numer ogłoszenia: 397118 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 328278 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie, tel. (067) 2561170 w. 47, faks (067) 2561021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ciągów pieszo- jezdnych wraz z parkingiem w Wieleniu przy ulicy Lipowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie parkingu przy ulicy Lipowej w Wieleniu wraz z rozbiórką istniejących budynków gospodarczych, w tym: Roboty rozbiórkowe - budynki - Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 93,66 m - Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 14 szt. - Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 14 szt. - Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 182,29 m2 - Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 31,95 m2 - Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 0,16 m3 - Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,51 m3 - Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm 6,68 m3 - Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 7,26 m3 - Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm 112,95 m2 - Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 2,66 m3 - Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm 4,78 m3 - Rozebranie stropów ceramicznych gęsto żebrowych 112,95 m2 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 3,72 m3 - Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 33,83 m3 - Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 74,8 m2 - Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych 11,32 m2 - Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm 3,95 m - Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 8,25 m3 - Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,44 m3 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 7 szt. - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 10 szt. - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 6,85 m2 - Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 2,88 m2 - Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm 1,59 m2 - Wykucie z muru belek stalowych 49,22 m - Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 0,59 m3 - Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 15,35 m3 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 20,24 m3 - Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 2,12 m3 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0,81 m3 Rozebranie muru z bloczków gazobetonowych - Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 4,01 m3 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,1 m3 - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1 szt. - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1,22 m3 Rozebranie schowka na narzędzia - Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm 0,19 m3 - Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 1,28 m3 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1 szt. Rozebranie zbiorników bezodpływowych i kwietnika - Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - właz żeliwny 2 szt. - Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana 1 szt. - Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm 11,41 m3 - Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 70,68 m3 - Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm 1 szt. - Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu 0,96 m3 - Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu 0,96 m3 - Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km grunt. kat. III 7,2 m3 Wywiezienie gruzu, stali z terenu rozbiórki, niwelacja terenu nie przewidziana ze względu na roboty drogowe - Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 105,36 m3 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km 105,36 m3 - Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0,66 t - Koszt składowania gruzu na wysypisku 105,36 m3 - Rezerwa na roboty nieprzewidziane 15% od R 227,9 r-g Roboty związane z budową parkingu: - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,096 ha - Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 119,9 m2 - Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 22,0 m - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm 174 m2 - Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm 435,55 m2 - Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 65 m - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 5 km 86,15 m3 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 252,45 m3 - Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km 252,45 m3 - Ława pod krawężniki betonowa z oporem 13,326 m3 - Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 2,61 m3 - Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 43,5 m (krawężniki ustawiane na łukach muszą być docinane na styk) - Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej 222,1 m - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 31,5 m - Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1,166 m3 - Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. 31,5 m - Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV 1158,4 m2 - Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm 816,9 m2 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka brukowa, starobruk- szara) 195,7 m2 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka brukowa, starobruk- kolorowa) 101,8 m2 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka brukowa betonowa starobruk szara) 845,7 m2 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka betonowa starobruk kolorowa ) 15,2 m2 - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km [wykop pod studnie DN500] 2,355 m3 - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km [wykop pod przykanaliki] 13,68 m3 - Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm 0,684 m3 - Podłoża pod studnie DN500 z materiałów sypkich grub. 10 cm 0,157 m3 - Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem ze stali ocynk. i wpustem żeliwnym typu ciężkiego 2 szt. - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 11,4 m - Obsypka z materiałów sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury 3,062 m3 - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 7,323 m3 - Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV 8,712 m3 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej, a także koszty robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, również wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót oraz wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia, a w szczególności: a/ koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, b/ koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, c/ opracowanie Planu BIOZ, d/ opłaty za czasowe składowiska urobku, e/ naprawy dróg zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów, f/ likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, g/ zużycia wody i energii elektrycznej, h/ ubezpieczenia, i/ zabezpieczenia placu budowy, j/ sporządzenia dokumentacji powykonawczej- 2 egzemplarze zawierające komplet dokumentów (dziennik budowy, projekt budowlany powykonawczy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploatatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego), k/ odszkodowania za zniszczenie zieleni, l/ materiałów o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w projekcie technicznym, m/ koszty regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpustów kanalizacji deszczowej, n/ wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ujęcia w kalkulacji (ofercie) kosztów materiałów zgodnych z dokumentacją oraz STWiOR. Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń służą jako pomocnicze, można zastosować materiały i urządzenia równoważne o równych lub lepszych parametrach technicznych. Użyte w projektach (lub opisach, rysunkach) materiały o nazwach handlowych tam zawartych nie są obowiązujące. Udokumentowanie równoważności materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych należy do obowiązku Wykonawcy. Zakres robót oraz technologia wykonania robót ujęte są w niżej wymienionych projektach: - projekt budowlany na budowę parkingu przy ulicy Lipowej w Wieleniu, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, - przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.25 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 247453,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 166157,60

  • Oferta z najniższą ceną: 166157,60 / Oferta z najwyższą ceną: 196446,63

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.