eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwątermomodernizacja obiektu przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-02-02

Chorzów: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą: termomodernizacja obiektu przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie
Numer ogłoszenia: 38161 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 6858 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 2417050, 2411313, faks 032 2417055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą: termomodernizacja obiektu przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zamówienia obejmuje: 1) Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, stosownych opinii, uzgodnień i oświadczeń 2) Inwentaryzacja 3) wykonanie projektu wstępnego koncepcyjnego (architektoniczno-budowlanego) 4) opracowanie projektu budowlanego 5) opracowanie projektów wykonawczych 6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 7) opracowanie przedmiaru robót 8) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 9) wykonanie kosztorysu inwestorskiego 10) pozyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na budowę 11) sprawowanie nadzoru autorskiego UWAGA: Koszt realizacji inwestycji nie może przekroczyć możliwości finansowych Zamawiającego tj. 3.500.000 zł brutto 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: A. Inwentaryzacja Wykonanie inwentaryzacji budowlanej pełnej (wydanej w formie odrębnego opracowania) oraz inwentaryzacji poszczególnych instalacji, w zakresie niezbędnym do projektowania. B. Projekt wstępny koncepcyjny Wykonanie kompleksowego, szczegółowego projektu wstępnego koncepcyjnego, rozwiązania tematu. Uwarunkowania dodatkowe W pracach projektowych należy uwzględnić następujące uwarunkowania: 1. Zamawiający wymaga, aby przed wykonaniem projektu budowlanego wykonany został i przedstawiony do akceptacji projekt wstępny koncepcyjny określający (w sposób dostatecznie szczegółowy do ich oceny) podstawowe rozwiązania architektoniczne, funkcjonalne i techniczne wraz z szacunkiem kosztów realizacji. Przyjęcie projektu wstępnego koncepcyjnego potwierdzone będzie protokołem i stanowi podstawę do wykonywania dalszych opracowań. a). Projekt wstępny koncepcyjny powinien zawierać szczegółowe bilanse zapotrzebowania ciepła, ciepłej wody użytkowej oraz ilości powietrza wentylacyjnego dla zaproponowanych rozwiązań, b). Projekt wstępny koncepcyjny powinien zawierać dobór podstawowych urządzeń wraz z ich charakterystyką techniczną, c). W projekcie wstępnym koncepcyjnym należy czytelnie wykazać wykonalność proponowanych rozwiązań z zamieszczeniem w razie potrzeby stosownych obliczeń. d). Rozwiązania zaproponowane w projekcie wstępnym koncepcyjnym muszą być potraktowane kompleksowo (kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć) uwzględniając ich wpływ na pozostałe branże i wzajemne pomiędzy nimi powiązania, e). Na etapie projektu wstępnego koncepcyjnego Zamawiający wymaga przedłożenia co najmniej trzech (zasadniczo różnych) wariantów kolorystyki obiektu. f). Konieczne jest na etapie projektu wstępnego koncepcyjnego dokonanie uzgodnień w zakresie sposobu wykończenia elewacji obiektu oraz jego kolorystyki z Urzędem Miejskim w Chorzowie. g). Szacunek kosztów realizacji inwestycji nie może przekroczyć możliwości finansowych Zamawiającego tj. 3.500.000 zł brutto h). Rozwiązania zawarte w projekcie wstępnym koncepcyjnym omawiane będą w trakcie cyklu spotkań Jednostki Projektowej z Zamawiającym. Jednostka Projektowa przedstawi Zamawiającemu nie później niż 2 tyg. po podpisaniu umowy, harmonogramu spotkań, który będzie stanowił integralną część umowy. 2. Projekty muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych i przeciwpożarowych. 3. Zamawiający przewiduje etapowanie robót (podział na odrębne zadania), które muszą mieć odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej. 4. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do wykonanie ekspertyzy wynikającej z par. 206 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690 2002 r. z późniejszymi zmianami. 5. Zamawiający posiada aktualną ekspertyzę p.poż z zatwierdzonymi odstępstwami przez Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej - załącznik do swiz. Zaproponowane rozwiązania zawarte w ekspertyzie winny zostać uwzględnione w dokumentacji projektowej. 6. Projektanci poszczególnych branż winni posiadać stosowne uprawnienia. C. Projekt budowlany termomodernizacji obiektu (obejmujący wszystkie branże) Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji obiektu Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu zlokalizowanego w Chorzowie przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 113. Projekt powinien uwzględniać zakres wszystkich branż wymienionych poniżej: -architektura, - branża budowlano - konstrukcyjna, - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej, - wentylacja mechaniczna (nawiewno-wywiewna), - instalacje elektryczne oraz automatyka i sterowanie związane z wyżej wymienionymi branżami, D. Projekty wykonawcze: 1. Wykonanie projektu wykonawczego ocieplenia ścian i stropodachów wraz z redukcją przeszklenia połączoną z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt powinien uwzględniać roboty związane oraz dodatkowo projekt modernizacji istniejących lub budowy nowych schodów wejściowych (wejście główne) do str. ul. Dąbrowskiego oraz wejście boczne od str. DTŚ. 2. Wykonanie projektu wykonawczego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku B (hala sportowa). 3. Wykonanie projektu wykonawczego regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania całego obiektu oraz zasilania nagrzewnic wentylacyjnych. 4. Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji układu przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o technikę solarną z wykorzystaniem elementów istniejącego systemu przygotowania c.w.u. 5. Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy istniejącej instalacji wentylacyjnej oraz dostosowanie jej do współpracy z systemem mechanicznej wentylacji oddymiającej (zgodnie z ekspertyzą p.poż) E. Pozostałe opracowania: - Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do projektów jak wyżej. - Wykonanie przedmiarów robót do projektów jak wyżej. - Wykonanie kosztorysów inwestorskich do projektów jak wyżej. - Uzyskanie pozwolenia na budowę. - Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie. 3.4 Przewidywany (spodziewany) przez zamawiającego zakres robót, które mają zostać uwzględnione w projektach - Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ściany, stropodachy) zgodnie z wynikami audytu energetycznego. Uwaga: stropodach wentylowany nad halą sportową oraz daszki galerii widowni (budynek B) ujęte w audycie energetycznym zostały już wykonane i nie wchodzą w zakres projektów. - Przebudowa (redukcja) przeszkleń zgodnie z wynikami audytu energetycznego oraz aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. - Odtworzenie po termomodernizacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami) instalacji odgromowej. - Modernizacja układu przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o technikę solarną z wykorzystaniem elementów istniejącego układu przygotowania c.w.u. - Przebudowa wentylacji nawiewno - wywiewnej z wykorzystaniem elementów istniejącej instalacji, lub z zastosowaniem nowych rozwiązań, w zależności od wyników oceny stanu technicznego istniejącej instalacji. (zgodnie z ekspertyzą p.poż) - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, w tym całkowita wymiana instalacji c.o. w hali sportowej (budynek B). - Budowa nowych bądź modernizacja istniejących schodów wejściowych (wejście główne) od str. ul. Dąbrowskiego 113 oraz (wejście boczne) od str. DTŚ. - Roboty dodatkowe wynikające z ww. prac oraz zapewniające wykonalność przyjętych rozwiązań, a także wzajemne połączenie instalacji projektowanych i istniejących w funkcjonalną całość. 3.5 Wymagania dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej Projekt budowlany ma posiadać formę i zakres zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 przez 2003 r z późniejszymi zmianami). Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) mają posiadać formę i zakres zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 przez 2004 r z późniejszymi zmianami). Kosztorys wykonać należy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 przez 2004 r). Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ). 3.6 Wymagania dotyczące edycji dokumentacji projektowej Dokumentację projektową należy wydać w formie drukowanej na papierze w następującej liczbie egzemplarzy: - inwentaryzacja budowlana - 3 egzemplarze, - projekt wstępny koncepcyjny - 3 egzemplarze, - projekt budowlany - 5 egzemplarzy, - projekty wykonawcze - 5 egzemplarze, - specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze, - przedmiar robót - 2 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze. - Informacja dotycząca bezpieczeństwa - 5 egzemplarzy, i ochrony zdrowia Całość dokumentacji należy wydać również w formie elektronicznej (na płycie CD) w postaci następujących formatów plików: - opisy techniczne, specyfikacje, kosztorysy - *.pdf - rysunki - *. pdf oraz dwg 3.7 Uwagi - Zamawiający posiada szczątkową (niekompletną) dokumentację archiwalną obiektu Hali Sportowej, która może zostać udostępniona na wniosek Wykonawcy (do wglądu w siedzibie MORiS po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym). - Zamawiający posiada ekspertyzę dotyczącą schodów wejściowych (wejście główne) - do wykorzystania (ekspertyza stanowi załącznik nr 8 do dokumentacji przetargowej). - Audyt energetyczny stanowi załącznik nr 9 do dokumentacji przetargowej. - Ekspertyza p.poż. - załącznik nr 10 3.8. Zasady realizacji robót szczegółowo określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.9 Łączną kwotę netto i brutto wynikającą z wyceny ofertowej należy wpisać w załączony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uwaga! Projekt ma zakładać takie etapy wykonania prac aby nie wyłączać obiektu z użytkowania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 221400,00

  • Oferta z najniższą ceną: 221400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 221400,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.