eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czeladź › dostawa energii cieplnej c.o. i c.w.u do budynku DPS przy ul.Szpitalnej 5A w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.



Ogłoszenie z dnia 2012-02-08

Czeladź: dostawa energii cieplnej c.o. i c.w.u do budynku DPS przy ul.Szpitalnej 5A w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Numer ogłoszenia: 37586 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "SENIOR" im. Jana Kaczmarka w Czeladzi, ul. Szpitalna 5A, 41-250 Czeladź, woj. śląskie, tel. 32 2659400, faks 32 2659400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa energii cieplnej c.o. i c.w.u do budynku DPS przy ul.Szpitalnej 5A w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa energii cieplnej c.o. i c.w.u do budynku DPS przy ul.Szpitalnej 5A w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Moc zamówieniowa dla potrzeb ogólnych - 0,230 MW, orientacyjne zużycie - 90 GJ/m-c. Dostawa energii cieplnej winna być przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r. ,Nr 89, poz. 625 z poź.zm.) i przepisów wykonawczych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73176,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71391,76

 • Oferta z najniższą ceną: 71391,76 / Oferta z najwyższą ceną: 71391,76

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego wykonawcę o obiektywnym charakterze. Sam ustawodawca przewiduje możliwość skorzystania z tej procedury przy udzielaniu zamówienia publicznego w zakresie dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej i usługi przesyłowej lub dystrybucyjnej ciepła. Jedynym wykonawcą (monopolistą) kompleksowej dostawy ciepła jest: TAURON CIEPŁO Spółka Akcyjna, ul.Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice. W związku z powyższym jest to jedyny możliwy w tym przypadku wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyłu/dystrybucji ciepła (centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody) do ww. budynku. Biorąc pod uwagę wskazany powyżej stan faktyczny , należy stwierdzić, iż do dalszego prawidłowego funkcjonowania jednostki konieczne jest ww. zamówienie. W związku z tym należy uznać, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust1 pkt 1 lit a) ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.