eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Remont instalacji o鈍ietlenia w budynku T這czni Gazu Ho這wczyce IOg這szenie z dnia 2019-10-18

Nr: NP/2019/10/0745/REM

Przedmiot zam闚ienia: Remont instalacji o鈍ietlenia w budynku T這czni Gazu Ho這wczyce I

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Rembelszczyzna

Wojew鏚ztwo: mazowieckie

Data publikacji: 2019-10-18

Data wyga郾i璚ia: 2019-11-15

CPV:

Osoba kontaktowa: Beata Sawicka-Sosnowska (ZA) beata.sawicka@gaz-system.pl +48 227670834

Zamawiaj帷y: Operator Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowo嗆 Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczeg馧owa Specyfikacja Zam闚ienia

Opis post瘼owania : Przedmiotem Zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych dla zadania pod nazw: Remont instalacji o鈍ietlenia w budynku T這czni Gazu Ho這wczyce I.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiaj帷ego www.gaz-system.pl - zak豉dka ,,przetargi".
Zastrze瞠nia dotycz帷e SIWZ : 1. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego o wyja郾ienie tre軼i SIWZ. Zamawiaj帷y mo瞠 udzieli wyja郾ie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 dokonania zmiany tre軼i SIWZ w ka盥ym czasie, przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Ka盥a zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiaj帷ego staje si cz窷ci sk豉dow dokumentacji post瘼owania i jest wi捫帷a. 3. Zamawiaj帷y mo瞠 przed逝篡 termin sk豉dania ofert z uwzgl璠nieniem czasu niezb璠nego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikaj帷ych ze zmiany tre軼i SIWZ. 4. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteri闚 oceny ofert, okre郵onych w Sekcji Kryteria oceny ofert poni瞠j.
Zastrze瞠nia dotycz帷e post瘼owania : 1. Post瘼owanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach okre郵onych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zam闚ienia niepublicznego, w kt鏎ym w odpowiedzi na publiczne og這szenie o Zam闚ieniu niepublicznym, oferty mog z這篡 wszyscy Wykonawcy, kt鏎zy chc wzi望 w nim udzia. Og這szenie o Zam闚ieniu niepublicznym w Post瘼owaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje si na stronie internetowej Zamawiaj帷ego. 3. W Post瘼owaniu o udzielenie Zam闚ienia nie maj zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 zako鎍zenia post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczno軼i podania przyczyny takiej czynno軼i. 5. O zako鎍zeniu post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj帷y zawiadamia: 1) Wykonawc闚, kt鏎ym przekazano SIWZ - w przypadku zako鎍zenia post瘼owania przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 2) wszystkich Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty - w przypadku zako鎍zenia post瘼owania po up造wie terminu sk豉dania ofert. 6. Wykonawca nie b璠zie dochodzi od Zamawiaj帷ego odszkodowania, z tytu逝 ewentualnych szk鏚 powsta造ch w przypadku skorzystania przez Zamawiaj帷ego z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w ust. 4 powy瞠j. 7. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 uniewa積ienia ka盥ej swojej czynno軼i dokonanej w Post瘼owaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczno軼i podania przyczyny takiego dzia豉nia.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy zosta szczeg馧owo opisany w SIWZ. 2. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si Wykonawc闚 o udzielenie Zam闚ienia, Zamawiaj帷y 膨da od podmiot闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie dysponowania stosownym pe軟omocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 w toku Post瘼owania o udzielenie Zam闚ienia albo do reprezentowania w Post瘼owaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego Zam闚ienia. 3.Zamawiaj帷y rekomenduje z這瞠nie oferty w jednym z wymienionych format闚: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do tre軼i z Za陰cznikiem nr 2 do SIWZ (Formularz ,,Oferta"). 4. Przed terminem z這瞠nia ofert do niniejszego post瘼owania przewidziane jest zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala si na dzie: 29.10.2019 roku, godz. 10.30 Miejsce zbi鏎ki: Terenowa Jednostka Eksploatacji- T這cznia Ho這wczyce, Klepaczew 45, 08-221 Sarnaki, powiat 這sicki. Wykonawca, kt鏎y b璠zie chcia wzi望 udzia w wizji lokalnej zobowi您any jest zg這si ch耩 udzia逝 w wizji lokalnej w terminie do dnia 28.10.2019 roku do godziny 14.00, na adres e-mail wskazany w Rozdziale X SIWZ oraz do podpisania stosownego zobowi您ania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do kt鏎ych b璠zie mia dost瘼 w trakcie wizji, kt鏎ego wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 6 do SIWZ. Uczestnictwo w wizji lokalnej przez potencjalnych Wykonawc闚 nie jest obowi您kowe. Zamawiaj帷y nie wyra瘸 zgody na wykonywanie przez potencjalnego Wykonawc zdj耩 oraz kopii dokument闚, a wszelkie szkice i notatki sporz康zone przez Wykonawc, musz by - w formie kserokopii - do陰czone do ww. zobowi您ania
Warunki udzia逝 w Projekcie : WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU: O udzielenie Zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy: 1) Nie podlegaj wykluczeniu z Post瘼owania o udzielenie Zam闚ienia niepublicznego. 2) Posiadaj uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie. 3) Posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuj potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zam闚ienia niepublicznego. Zamawiaj帷y uzna spe軟ienie powy窺zego warunku, je瞠li Wykonawcy: 3.1) w okresie ostatnich 5 (s這wnie: pi璚iu) lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (s這wnie: dwa) zam闚ienia, ka盥e polegaj帷e na wykonaniu i/lub remoncie i/lub modernizacji instalacji elektrycznej o warto軼i nie mniejszej ni 100 000 z (sto tysi璚y z 00/100) brutto ka盥e, w tym co najmniej jedno w strefie zagro穎nej wybuchem. UWAGA: W sytuacji sk豉dania oferty przez dwa lub wi璚ej podmiot闚 (Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie Zam闚ienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca b璠zie polega na zasobach innych podmiot闚, na zasadach okre郵onych w ust. 4 poni瞠j co najmniej jeden podmiot musi wykaza si spe軟ianiem warunku udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powy瞠j. W sytuacji sk豉dania oferty przez dwa lub wi璚ej podmiot闚 (Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie Zam闚ienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca b璠zie polega na zasobach innych podmiot闚, na zasadach okre郵onych w ust. 4 poni瞠j. Zamawiaj帷y wymaga, aby zam闚ienie zosta這 zrealizowane osobi軼ie przez podmiot legitymuj帷y si zrealizowaniem zam闚ie, tj. bez udzia逝 pozosta造ch Wykonawc闚 oraz podwykonawc闚, co najmniej w zakresie potwierdzaj帷ym spe軟ianie warunku udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powy瞠j. 3.2) dysponuj lub b璠 dysponowa osobami zdolnymi do wykonania Zam闚ienia, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonaniu Zam闚ienia, w tym: a) Kierownikiem Budowy posiadaj帷ym nast瘼uj帷e kwalifikacje: - uprawnienia budowlane o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 prawa lub odpowiednich przepis闚 obowi您uj帷ych na terenie kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, uznanych przez w豉軼iwy organ, zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z p騧n. zm.), lub zamierzaj帷ymi 鈍iadczy us逝gi transgraniczne w rozumieniu przepis闚 tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorz康ach zawodowych architekt闚 oraz in篡nier闚 budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z p騧n. zm.), zwane dalej ,,Uprawnieniami budowlanymi" do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego. W przypadku, gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej ni aktualnie obowi您uj帷a, Zamawiaj帷y wymaga, aby osoba taka posiada豉 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych
- co najmniej dwuletnie do鈍iadczenie zawodowe, w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Rob鏒) dla zam闚ienia lub zam闚ie polegaj帷ych na wykonaniu i/lub remoncie i/lub modernizacji instalacji elektrycznej
WYKAZ O名IADCZE I DOKUMENT紟: 1. Oferta Wykonawcy powinna zawiera wype軟iony: 1) formularz ,,Oferta" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 2 do SIWZ)
2) formularz ,,Do鈍iadczenie zawodowe" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 3a do SIWZ), potwierdzaj帷y spe軟ienie warunku okre郵onego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3.1) SIWZ. Ponadto, do ka盥ego zam闚ienia wymienionego w wykazie nale篡 za陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 zam闚ienia te zosta造 wykonane nale篡cie. W przypadku, gdy Zamawiaj帷y jest podmiotem, na rzecz kt鏎ego zam闚ienia wskazane w ww. wykazie zosta造 wcze郾iej wykonane, Wykonawca nie ma obowi您ku przedk豉dania dokument闚, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzedzaj帷ym
3) formularz ,,Potencja kadrowy" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 3b do SIWZ), potwierdzaj帷y spe軟ienie warunku okre郵onego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3.2) SIWZ. 2. Ponadto Wykonawca jest zobowi您any przedstawi wraz z ofert: 1) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 osoba lub osoby podpisuj帷e ofert w imieniu Wykonawcy by造 uprawnione do tej czynno軼i (np. odpis z KRS, pe軟omocnictwo). 3. Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym musz by z這穎ne wraz z t逝maczeniami na j瞛yk polski. Zamawiaj帷emu przys逝guje prawo do odst徙ienia od wymogu, o kt鏎ym mowa w zdaniu pierwszym. 4. Je瞠li Wykonawca dla wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w Post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SIWZ polega na zasobach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowi您any jest wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 b璠zie dysponowa zasobami tych podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia a tak瞠, 瞠 stosunek 陰cz帷y go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚. W tym celu Zamawiaj帷y wymaga: 1) zobowi您ania tych podmiot闚 do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia (zgodnie z tre軼i Za陰cznika nr 5 do SIWZ). Wykonawca jest zobowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, i ww. zobowi您anie zosta這 podpisane przez osob lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z kt鏎ego b璠zie jednoznacznie wynika, 瞠 Wykonawca b璠zie dysponowa zasobami podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia a tak瞠, 瞠 stosunek 陰cz帷y go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚. 5. Zamawiaj帷y mo瞠 wezwa Wykonawc闚, kt鏎zy w wyznaczonym terminie nie z這篡li wymaganych dokument闚, o鈍iadcze lub pe軟omocnictw, albo kt鏎zy z這篡li dokumenty, o鈍iadczenia lub pe軟omocnictwa zawieraj帷e b喚dy, do ich uzupe軟ienia w okre郵onym terminie. Z這穎ne na wezwanie Zamawiaj帷ego o鈍iadczenia i dokumenty powinny potwierdza spe軟ianie warunk闚 lub wymaga na dzie przed這瞠nia danego o鈍iadczenia lub dokumentu. 6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da udzielenia przez Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych przez nich ofert, w tym tre軼i dokument闚 i o鈍iadcze za陰czonych do oferty oraz wyja郾ie dotycz帷ych element闚 oferty maj帷ych wp造w na wysoko嗆 zaoferowanej ceny. 7. Je瞠li w Post瘼owaniu oferty zostan z這穎ne przez wi璚ej ni jednego Wykonawc, Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, kt鏎ego oferta po wst瘼nej ocenie b璠zie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty z這穎ne przez pozosta造ch Wykonawc闚, Zamawiaj帷y pozostawi bez badania i oceny. 8. Zamawiaj帷y poprawia w ofercie: 1) oczywiste omy趾i pisarskie, 2) oczywiste omy趾i rachunkowe, 3) inne omy趾i polegaj帷e na niezgodno軼i oferty z SIWZ, niepowoduj帷e istotnych zmian w tre軼i oferty - niezw這cznie informuj帷 o tym Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona. 9. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 膨dania przed這瞠nia przez Wykonawc o鈍iadcze i dokument闚 w formie pisemnej lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m w przypadku, gdy o鈍iadczenia i dokumenty w formie elektronicznej b璠 nieczytelne lub b璠 budzi w徠pliwo軼i co do ich prawdziwo軼i.
Informacje dotycz帷e wadium : Zamawiaj帷y nie wymaga wadium
Termin realizacji zam闚ienia : Brak
Data realizacji zam闚ienia : do 04.03.2020
Termin sk豉dania ofert : 2019-11-15
Miejsce sk豉dania ofert : Oferty nale篡 sk豉da w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Portalu Zakupowego. UWAGA: Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail beata.sawicka@gaz-system.pl, przy czym z這瞠nie oferty w ten spos鏏 mo磧iwe jest wy陰cznie w przypadku niedost瘼no軼i Portalu Zakupowego. Wraz ze z這瞠niem oferty na wskazany adres e-mail Wykonawca zobowi您any jest wykaza, 瞠 niedost瘼no嗆 Portalu Zakupowego wynika z przyczyn od niego niezale積ych.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres zwi您ania ofert : 60 dni
Pe軟a tre嗆 og這szenia

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJe郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.