eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku internatu przy ul. Kwiatowej w Świętoszowie - OREG-ZINW-7720-11/2009

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-10-17

Zielona Góra: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku internatu przy ul. Kwiatowej w Świętoszowie - OREG-ZINW-7720-11/2009
Numer ogłoszenia: 363514 - 2009; data zamieszczenia: 17.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112311 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4519200, faks 068 4519230.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku internatu przy ul. Kwiatowej w Świętoszowie - OREG-ZINW-7720-11/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku internatu przy ul. Kwiatowej w Świętoszowie. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, zaświadczeń niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę; 2) wykonanie: a) projektu budowlanego w zakresie: - architektoniczno-budowlanym budynku - 5 egz.; b) projektów wykonawczych - projekt architektury - 5 egz.; - projekt konstrukcyjny - 5 egz.; - projekt wod. - kan - 5 egz. - projekt c.o. - 5 egz.; - projekt instalacji gazowej - 5 egz.; - projekt instalacji elektrycznej - 5 egz.; - projekt monitoringu - 5 egz.; - projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych i konstrukcji budynku - 5 egz. - projekt aranżacji wnętrz z wykorzystaniem umeblowania z internatu przy ul. Szkolnej 1 - instrukcja p.poż. c) przedmiarów robót dla projektowanego zakresu inwestycji - po 2 egz.; d) kosztorysów inwestorskich - 2 egz. dla projektowanego zakresu inwestycji; e) Zbiorczego Zestawienia Kosztów Zadania - 2 egz.; f) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - 2 egz.; g) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości branż - 2 egz. 3) pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót objętych dokumentacją. Kompletna dokumentacja projektowa zostanie opracowana, (poza tradycyjną formą pisemną poszczególnych opracowań) i przekazana Zamawiającemu na nośniku elektronicznym tj. płycie CD w formacie pdf- 2 egz. Część opracowania stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania będzie wykorzystana jako opis przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ do postępowania na wykonawstwo obiektu. W związku z tym przy projektowaniu należy uwzględnić wymagania art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Projektant, łącznie z przekazanymi pracami projektowymi, przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do tych prac, bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy rękojmi na wykonane prace projektowe będące przedmiotem niniejszej SIWZ. Niezależnie od udzielonej rękojmi Zamawiający wymaga udzielenia zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane prace projektowe będące przedmiotem niniejszej SIWZ do upływu terminu rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji. Wymagania specjalne: a) projekt budowlany Projektant wykona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami); b) projekty wykonawcze we wszystkich branżach - Projektant opracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072); c) kosztorys inwestorski Projektant opracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); d) Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Projektant opracuje na podstawie Wytycznych nr 3-2007 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 31 maja 2007r. w sprawie trybu i zasad planowania oraz realizacji inwestycji mieszkaniowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, e) Całość opracowania dokumentacyjnego musi spełniać warunki ustalone w Wytycznych nr 1-09 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 30 stycznia 2009 r. określające standardy lokalu (kwatery) i opis techniczny budynku oraz dodatkowe warunki, jakim powinny odpowiadać nowo pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery). f) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wymagań Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu zawarte w protokole kontroli z dnia 02-03.04.2008 r. oraz decyzji nr 7(DWOP-2008 z dnia16.05.2008 r. g) sprawy terenowo - prawne leżą w gestii Projektanta..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 81900 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku internatu przy ul. Kwiatowej w Świętoszowie - OREG-ZINW-7720-11/2009

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ARANŻ-BUD DR. INZ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. P. SKARGI 3/1, 65-416 ZIELONA GÓRA, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 81900
  • Oferta z najniższą ceną: 81900 oferta z najwyższą ceną: 119400
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.