eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywna dostawa p造n闚 do ch這dnic i system闚 grzewczych.Og這szenie z dnia 2019-08-23

Nr: NP/2019/08/0618/PZ

Przedmiot zam闚ienia: Sukcesywna dostawa p造n闚 do ch這dnic i system闚 grzewczych.

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Wojew鏚ztwo: mazowieckie

Data publikacji: 2019-08-23

Data wyga郾i璚ia: 2019-09-16

CPV:

Osoba kontaktowa: Ewa Drzazga (ZA) ewa.drzazga@gaz-system.pl +48 324392579

Zamawiaj帷y: Operator Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowo嗆 Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczeg馧owa Specyfikacja Zam闚ienia

Opis post瘼owania : Sukcesywna dostawa p造n闚 do ch這dnic i system闚 grzewczych.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiaj帷ego www.gaz-system.pl - zak豉dka ,,przetargi".
Zastrze瞠nia dotycz帷e SIWZ : 1. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego o wyja郾ienie tre軼i SIWZ. Zamawiaj帷y mo瞠 udzieli wyja郾ie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 dokonania zmiany tre軼i SIWZ w ka盥ym czasie, przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Ka盥a zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiaj帷ego staje si cz窷ci sk豉dow dokumentacji post瘼owania i jest wi捫帷a. 3. Zamawiaj帷y mo瞠 przed逝篡 termin sk豉dania ofert z uwzgl璠nieniem czasu niezb璠nego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikaj帷ych ze zmiany tre軼i SIWZ. 4. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteri闚 oceny ofert, okre郵onych w Sekcji Kryteria oceny ofert poni瞠j.
Zastrze瞠nia dotycz帷e post瘼owania : 1. Post瘼owanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach okre郵onych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zam闚ienia niepublicznego, w kt鏎ym w odpowiedzi na publiczne og這szenie o zam闚ieniu niepublicznym, oferty mog z這篡 wszyscy Wykonawcy, kt鏎zy chc wzi望 w nim udzia. Og這szenie o zam闚ieniu niepublicznym w post瘼owaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje si na stronie internetowej Zamawiaj帷ego. 3. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia nie maj zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 4. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 zako鎍zenia post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczno軼i podania przyczyny takiej czynno軼i. 5. O zako鎍zeniu post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj帷y zawiadamia: 1) Wykonawc闚, kt鏎ym przekazano SIWZ - w przypadku zako鎍zenia post瘼owania przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 2) wszystkich Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty - w przypadku zako鎍zenia post瘼owania po up造wie terminu sk豉dania ofert. 6. Wykonawca nie b璠zie dochodzi od Zamawiaj帷ego odszkodowania, z tytu逝 ewentualnych szk鏚 powsta造ch w przypadku skorzystania przez Zamawiaj帷ego z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w ust. 4 powy瞠j. 7. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 uniewa積ienia ka盥ej swojej czynno軼i dokonanej w Post瘼owaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczno軼i podania przyczyny takiego dzia豉nia.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy zosta szczeg馧owo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, kt鏎ych oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy w sprawie zam闚ienia. 3. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty drog elektroniczn w jednym z wymienionych format闚: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do tre軼i z Formularzem ,,Oferta", stanowi帷ym za陰cznik do SIWZ.
Warunki udzia逝 w Projekcie : I. 1. O udzielenie Zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy: 1) Nie podlegaj wykluczeniu z Post瘼owania o udzielenie Zam闚ienia niepublicznego. 2) Posiadaj uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie. 3) Posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuj potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zam闚ienia niepublicznego. Zamawiaj帷y uzna spe軟ienie powy窺zego warunku, je瞠li Wykonawcy: 3.1) w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (s這wnie: dwa) zam闚ienia, polegaj帷e na dostawie p造n闚 ch這dniczych o 陰cznej warto軼i nie mniejszej ni 50 000,00 (s這wnie: pi耩dziesi徠 tysi璚y) z這tych brutto.. 4) Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie Zam闚ienia niepublicznego. 2. Ocena spe軟iania warunk闚 wymaganych od Wykonawc闚 zostanie dokonana wed逝g formu造 ,,spe軟ia" - ,,nie spe軟ia" na podstawie dokument闚 i o鈍iadcze do陰czonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spe軟ia ka盥y z Wykonawc闚 odr瑿nie, natomiast warunki okre郵one w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) mo瞠 spe軟ia 陰cznie grupa Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia. 4. Wykonawca mo瞠 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam闚ienia, zdolno軼iach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚. W przypadku polegania na zasobach innych podmiot闚 w zakresie wiedzy i do鈍iadczenia Zamawiaj帷y wymaga, aby takie podmioty bra造 udzia w realizacji Zam闚ienia w charakterze podwykonawc闚 Wykonawcy. Zamawiaj帷y nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiot闚 wobec kt鏎ych zachodz podstawy do wykluczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2), 4) - 6) i 8) SIWZ. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo niedopuszczenia polegania na zasobach innych podmiot闚, wobec kt鏎ych zachodz podstawy do wykluczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3) i 10) SIWZ. 5. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie Zam闚ienia, kt鏎ych oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy w sprawie Zam闚ienia i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, je瞠li jest wymagane. II. 1. Dostawca zobowi您any jest dostarczy nast瘼uj帷e dokumenty i o鈍iadczenia: 1) Oferta Wykonawcy powinna zawiera wype軟iony: formularz ,,Oferta" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 3 do SIWZ), oraz Formularz cenowy (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 3a do SIWZ) 2) Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert, z kt鏎ego tre軼i b璠 wynika zasady reprezentacji Wykonawcy w obrocie. Dopuszcza si sk豉danie dokument闚 wystawionych z dat wcze郾iejsz, je瞠li w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uleg造 zmianie i Wykonawca z這篡 w tym zakresie stosowne o鈍iadczenie. Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt鏎ym mowa powy瞠j sk豉da dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 jest uprawniony do wyst瘼owania w obrocie prawnym i nie wszcz皻o wobec niego post瘼owania likwidacyjnego, upad這軼iowego ani nie og這szono jego upad這軼i, podaj帷 jednocze郾ie podstaw prawn wystawienia tych dokument闚. 3) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, zam闚ie spe軟iaj帷ych warunek opisany w Rozdziale VI. ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ. Do ka盥ego zam闚ienia wymienionego w wykazie nale篡 poda: przedmiot zam闚ienia, warto嗆 brutto, daty wykonania i odbiorc闚 oraz informacj czy zam闚ienie obejmowa這 swoim zakresem dostaw p造n闚 ch這dniczych, a tak瞠 do陰czy dokumenty (np. referencje) potwierdzaj帷e, 瞠 zam闚ienia zosta造 wykonane nale篡cie, zgodnie z tre軼i Za陰cznika nr 2 do SIWZ 2. W przypadku sk豉dania oferty przez Dostawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia, wym鏬 z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1. pkt 2) powy瞠j dotyczy ka盥ego z ww. Dostawc闚. Pozosta貫 dokumenty sk豉da 陰cznie grupa Dostawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia. 3. Je瞠li Wykonawca dla wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w Post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) SIWZ polega na zasobach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowi您any jest wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 b璠zie dysponowa zasobami tych podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia a tak瞠, 瞠 stosunek 陰cz帷y go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚. W tym celu Zamawiaj帷y wymaga: 1) zobowi您ania tych podmiot闚 do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia (zgodnie z tre軼i Za陰cznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, i ww. zobowi您anie zosta這 podpisane przez osob lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z kt鏎ego b璠zie jednoznacznie wynika, 瞠 Wykonawca b璠zie dysponowa zasobami podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia a tak瞠, 瞠 stosunek 陰cz帷y go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚. 4. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w Post瘼owaniu za陰czy dokumenty zawieraj帷e kwoty wyra穎ne w walutach innych ni z這ty polski, Zamawiaj帷y przeliczy je na z這ty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany 鈔edni kurs walut NBP obowi您uj帷y w dniu zako鎍zenia realizacji zam闚ienia potwierdzaj帷ego posiadanie stosownego do鈍iadczenia. W przypadku braku publikacji kurs闚 walut NBP obowi您uj帷ych w dniach, o kt鏎ych mowa powy瞠j, zastosowanie maj kursy ostatnio og這szone, przed ww. dniami zgodnie z tre軼i 8 pkt. 5 Uchwa造 Nr 51/2002 Zarz康u Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 wrze郾ia 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i og豉szania bie膨cych kurs闚 walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 18). 5. Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym musz by z這穎ne wraz z t逝maczeniami na j瞛yk polski po鈍iadczonymi przez Dostawc. 6. Zamawiaj帷y mo瞠 wezwa Wykonawc闚, kt鏎zy w wyznaczonym terminie nie z這篡li wymaganych dokument闚, o鈍iadcze lub pe軟omocnictw, albo kt鏎zy z這篡li dokumenty, o鈍iadczenia lub pe軟omocnictwa zawieraj帷e b喚dy, do ich uzupe軟ienia w okre郵onym terminie. Z這穎ne na wezwanie Zamawiaj帷ego o鈍iadczenia i dokumenty powinny potwierdza spe軟ianie warunk闚 lub wymaga na dzie przed這瞠nia danego o鈍iadczenia lub dokumentu. 7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da udzielenia przez Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych przez nich ofert, w tym tre軼i dokument闚 i o鈍iadcze za陰czonych do oferty oraz wyja郾ie dotycz帷ych element闚 oferty maj帷ych wp造w na wysoko嗆 zaoferowanej ceny. 8. Je瞠li w Post瘼owaniu oferty zostan z這穎ne przez wi璚ej ni jednego Wykonawc, Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, kt鏎ego oferta po wst瘼nej ocenie b璠zie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty z這穎ne przez pozosta造ch Wykonawc闚, Zamawiaj帷y pozostawi bez badania i oceny. 9. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 膨dania przed這瞠nia przez Wykonawc o鈍iadcze i dokument闚 w formie pisemnej lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m w przypadku, gdy o鈍iadczenia i dokumenty w formie elektronicznej b璠 nieczytelne lub b璠 budzi w徠pliwo軼i co do ich prawdziwo軼i.
Informacje dotycz帷e wadium : Zamawiaj帷y nie wymaga wadium
Termin realizacji zam闚ienia : Wymagane
Data realizacji zam闚ienia : do 24 miesi璚y od daty zawarcia umowy(z zastrze瞠niem ust. 4 Wzoru umowy lub do dnia wyczerpania kwoty 130 000,00 z netto, w zale積o軼i od tego kt鏎e z ww. zdarze wyst徙i wcze郾iej)
Miejsce realizacji zam闚ienia : zgodne z za陰cznikiem nr 2 do umowy - OPZ ust. 5
Termin sk豉dania ofert : 2019-09-16
Miejsce sk豉dania ofert : 1) w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Portalu Zakupowego, 2) w formie elektronicznej na adres e-mail oferty.swierklany@gaz-system.pl, przy czym z這瞠nie oferty w ten spos鏏 b璠zie skuteczne pod warunkiem niezw這cznego potwierdzenia tej czynno軼i w Portalu Zakupowym. Uwaga: Sk豉danie ofert odbywa si w formie okre郵onej w pkt 1) lub pkt 2) powy瞠j, z tym zastrze瞠niem, 瞠 z這瞠nie oferty w formie okre郵onej w pkt 2) b璠zie skuteczne pod warunkiem niezw這cznego potwierdzenia tej czynno軼i w Portalu Zakupowym. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 z這瞠nie oferty mo磧iwe jest jedynie po uprzednim za這瞠niu konta w Portalu Zakupowym (z這瞠nie wniosku o wyja郾ienie tre軼i SIWZ jest mo磧iwe bez zalogowania do systemu, z wykorzystaniem akcji ,,Zadaj pytanie"). Z這瞠nie wniosku rejestracyjnego w celu za這瞠nia konta nie jest r闚noznaczne z jego za這瞠niem. Wniosek rejestracyjny jest ka盥orazowo weryfikowany przez Zamawiaj帷ego pod wzgl璠em kompletno軼i i poprawno軼i wprowadzonych danych. Tym samym zaleca si, aby Wykonawca niezw這cznie po wszcz璚iu przedmiotowego post瘼owania przyst徙i do procesu za這瞠nia konta.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres zwi您ania ofert : 60 dni
Pe軟a tre嗆 og這szenia

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJe郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.