eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wągrowiec › Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe - Toniszewo - Kopaszyn gm. Wągrowiec

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-08-29

Wągrowiec: Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe - Toniszewo - Kopaszyn gm. Wągrowiec
Numer ogłoszenia: 350290 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu , ul. Grunwaldzka 2, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, tel. 067 2685118, faks 067 2685118.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe - Toniszewo - Kopaszyn gm. Wągrowiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac gwarantujących eksploatowanie składowiska odpadów komunalnych w rejonie wsi Nowe - Toniszewo - Kopaszyn na terenie gminy Wągrowiec zgodne z przepisami ochrony środowiska, instrukcją eksploatacji składowiska w Kopaszynie oraz pozwoleniem zintegrowanym. Składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest 8 km od Wągrowca w rejonie wsi Nowe - Toniszewo - Kopaszyn na terenie gminy Wągrowiec, na trasie Wągrowiec - Piła. Składowisko zajmuje powierzchnie 14,82 ha. Według danych Zamawiającego średnio-miesięcznie składowisko przyjmować będzie około 1200 - 1500 ton odpadów przez okres przypuszczalnie ok. 6 miesięcy. Jest to szacowany czas w związku ze znacznym zapełnieniem kwatery. Maksymalny okres eksploatacyjny uzależniony będzie w znacznym stopniu od możliwości wykorzystania powierzchni i kubatury na eksploatowanej kwaterze. W związku z powyższym, koniecznym jest dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej na składowisku. Do terenu składowiska odpadów komunalnych prowadzą następujące drogi dojazdowe : droga dojazdowa asfaltowa -zewnętrzna długości ok. 1000 m oraz droga dojazdowa do kwater - wewnętrzna długości ok. 200 m o nawierzchni z kostki brukowej. 1.2.1Zakres prac związanych z prawidłową eksploatacją składowiska odpadów komunalnych. 1.2.1.1 W zakresie utrzymania dróg dojazdowych i technologiczno - manewrowych : 1) Utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej wewnętrznej : a)systematyczna konserwacja drogi dojazdowej. Czynności te powinny być bardziej intensywne w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, b)utrzymanie porządku i czystości na drogach dojazdowych oraz wzdłuż dróg, zwłaszcza codzienne czyszczenie dróg dojazdowych z odpadów, c)w okresie zimowym codzienne zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie i utrzymywanie przejezdności dróg; 2) Rozbudowa i utrzymanie przejezdności dróg technologiczno-manewrowych. a)gromadzenie materiału (gruz, ziemia, piasek) i systematyczne utwardzanie powierzchni istniejących dróg technologiczno- manewrowych, zapewniających swobodny i bezkolizyjny dojazd do kwatery i sektorów eksploatacyjnych składowiska, b)codzienne utrzymanie czystości i porządku na drogach technologiczno- manewrowych, c)w okresie suszy i silnego wiatru zapobieganie zapyleniu dróg poprzez polewanie wodą, d)w okresie zimowym zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg z wykorzystaniem materiału pozyskanego przez eksploatującego, e)przygotowanie i ułożenie placu manewrowego i placu zrzutu odpadów bezpośrednio na eksploatowanym sektorze kwatery oraz na sektorach przewidzianych do eksploatacji w następnej kolejności. 1.2.1.2 W zakresie eksploatacji składowiska : 1)Bieżąca eksploatacja kwater składowiska odpadów komunalnych - zgodna z zatwierdzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego instrukcją eksploatacji składowiska oraz pozwoleniem zintegrowanym : a)sukcesywne przemieszczanie przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu (kompaktor, spychacz i koparka) rozładowanych odpadów na eksploatowanej kwaterze. Rozplantowanie dowiezionych odpadów warstwami o miąższości ok. 2,0 m i zagęszczanie odpadów przez kilkakrotny przejazd kompaktorem, b)układanie ostatniej warstwy izolacyjnej przy jednoczesnym formowaniu górnej czaszy na warstwie zagęszczonych odpadów. Miąższość warstwy izolacyjnej ok.20 cm. Materiał na warstwę izolacyjną stanowić będzie ziemia, gruz itd. (zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym i instrukcją eksploatacji) przywiezione na składowisko. W przypadku braku wystarczającej ilości materiału na warstwy izolacyjne, konieczne będzie pozyskanie przez eksploatującego składowisko materiału na warstwy izolacyjne z zewnątrz własnym kosztem i w cenie za jedna tonę przyjętych do zagospodarowania odpadów. Warstwa izolacyjna powinna równomiernie pokrywać całą warstwę zagęszczonych odpadów zabezpieczając je przed żerującymi ptakami, gryzoniami i owadami oraz przed roznoszeniem przez wiatr lekkich frakcji odpadów i mikroorganizmów, c)utrzymanie czystości i porządku terenów wokół składowiska poprzez systematyczne zbieranie wszystkich wywiewanych frakcji odpadów w promieniu 200 m od granicy terenu zakładu, d)odgazowanie kwatery składowiska. Wznoszenie istniejących na eksploatowanej kwaterze studni odgazowania wraz z przyrostem warstwy zdeponowanych odpadów w celu odgazowania złożonych odpadów. Wznoszenie studni musi odbywać się zgodnie z technologią przekazaną przez Zamawiającego, e)bieżące zabezpieczanie skarp kwatery składowiska - sukcesywnie do wypełnienia kwater odpadami bieżące zabezpieczenie skarp składowiska warstwą ziemi (zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym i instrukcją eksploatacji). W przypadku braku wystarczającej ilości materiału na zabezpieczenie, konieczne będzie pozyskanie przez eksploatującego składowisko materiału z zewnątrz własnym kosztem 1.2.1.3 Inne prace związane z eksploatacją składowiska : 1)zapewnienie stałej czystości zbiornika retencyjnego i zbiornika odcieków, 2)prace transportowe związane z eksploatacją składowiska, odbywające się na terenie zakładu, 3)bieżące koszenie trawy rosnącej na terenie zakładu - 1 raz w tygodniu, 4)podlewanie trawników, krzewów i drzew na terenie zakładu w okresie suszy, 5)zapewnienie awaryjnej pomocy technicznej pojazdom przywożącym odpady w przypadku trudności z wyjazdem z punktu zrzutu odpadów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.00.00 - Eksploatacja składowisk odpadów .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującymi maszynami do prac związanych z eksploatacją składowiska tj. : 1 - spycharka o mocy min. 75 kM, 1 - kompaktor o wadze min. 24 t , 1 - koparka ze zmiennym osprzętem do pracy podsiębiernej i przedsiębiernej, 1 - pojazd do zwalczania gołoledzi, odśnieżania i utrzymywania przejezdności dróg w okresie zimowym, 1 - beczkę do wody do zapobiegania zapyleniu dróg poprzez polewanie wodą w okresie suszy i silnego wiatru. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu wyposażenia wraz z podstawą jego dysponowania na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) operator kompaktora lub spycharki - 2 osoby, b) operator koparki, c) niezbędną liczbą personelu zapewniającą wykonywanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien wybrać czy wynająć i innych specjalistów w takiej ilości i specjalnościach, aby zapewnić sprawną realizację zadań stojących przed nim. Przedstawiony powyżej skład personelu należy traktować, jako niezbędne minimum, jeżeli w ocenie wykonawcy wymagany przez Zamawiającego zespół jest niewystarczający do rzetelnej realizacji niniejszego zamówienia, wykonawca powinien zatrudnić dodatkowe osoby, a koszty ich utrzymania należy uwzględnić w składanej ofercie. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości zapewniającej bieżące wykonywanie zamówienia w wysokości min. 20.000 zł, b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie określa specjalnych warunków. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz złożonego oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zawartej umowy w zakresie: 1)terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach : a)w przypadku konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, b)w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie wykonywania usługi, c)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, d)wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie usług w terminie, e)zamknięcia składowiska przed upływem terminu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, f)możliwości przyjęcia większej ilości odpadów niż zakładano przed zawarciem umowy tj. możliwość wydłużenia okresu eksploatacji składowiska ponad zakładany okres 6 miesięcy, 2)wynagrodzenia w następujących przypadkach : a)w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez wykonawcę (w szczególności podatku VAT), b)zmiany przedmiotu umowy o których mowa w ppkt. 1) lit. e) i f) oraz poniższym ppkt c), c)zmiany przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu usług, np. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są konieczne dla Zamawiającego. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji nadrzędnych. 3.W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT. 4.Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a)opis zmiany, b)uzasadnienie zmiany, c)koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d)czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 5.Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.msok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 62-100 Wągrowiec u p. Magdaleny Bulińskiej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 62-100 Wągrowiec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.