eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wągrowiec › Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe - Toniszewo - Kopaszyn gm. Wągrowiec

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-09-27

Wągrowiec: Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe - Toniszewo - Kopaszyn gm. Wągrowiec
Numer ogłoszenia: 393986 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 350290 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu, ul. Grunwaldzka 2, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, tel. 067 2685118, faks 067 2685118.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna prawa handlowego..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe - Toniszewo - Kopaszyn gm. Wągrowiec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac gwarantujących eksploatowanie składowiska odpadów komunalnych w rejonie wsi Nowe - Toniszewo - Kopaszyn na terenie gminy Wągrowiec zgodne z przepisami ochrony środowiska, instrukcją eksploatacji składowiska w Kopaszynie oraz pozwoleniem zintegrowanym. Składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest 8 km od Wągrowca w rejonie wsi Nowe - Toniszewo - Kopaszyn na terenie gminy Wągrowiec, na trasie Wągrowiec - Piła. Składowisko zajmuje powierzchnie 14,82 ha. Według danych Zamawiającego średnio-miesięcznie składowisko przyjmować będzie około 1200 - 1500 ton odpadów przez okres przypuszczalnie ok. 6 miesięcy. Jest to szacowany czas w związku ze znacznym zapełnieniem kwatery. Maksymalny okres eksploatacyjny uzależniony będzie w znacznym stopniu od możliwości wykorzystania powierzchni i kubatury na eksploatowanej kwaterze. W związku z powyższym, koniecznym jest dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej na składowisku. Do terenu składowiska odpadów komunalnych prowadzą następujące drogi dojazdowe : droga dojazdowa asfaltowa -zewnętrzna długości ok. 1000 m oraz droga dojazdowa do kwater - wewnętrzna długości ok. 200 m o nawierzchni z kostki brukowej. 1.2.1Zakres prac związanych z prawidłową eksploatacją składowiska odpadów komunalnych. 1.2.1.1 W zakresie utrzymania dróg dojazdowych i technologiczno - manewrowych : 1) Utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej wewnętrznej : a)systematyczna konserwacja drogi dojazdowej. Czynności te powinny być bardziej intensywne w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, b)utrzymanie porządku i czystości na drogach dojazdowych oraz wzdłuż dróg, zwłaszcza codzienne czyszczenie dróg dojazdowych z odpadów, c)w okresie zimowym codzienne zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie i utrzymywanie przejezdności dróg; 2) Rozbudowa i utrzymanie przejezdności dróg technologiczno-manewrowych. a)gromadzenie materiału (gruz, ziemia, piasek) i systematyczne utwardzanie powierzchni istniejących dróg technologiczno- manewrowych, zapewniających swobodny i bezkolizyjny dojazd do kwatery i sektorów eksploatacyjnych składowiska, b)codzienne utrzymanie czystości i porządku na drogach technologiczno- manewrowych, c)w okresie suszy i silnego wiatru zapobieganie zapyleniu dróg poprzez polewanie wodą, d)w okresie zimowym zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg z wykorzystaniem materiału pozyskanego przez eksploatującego, e)przygotowanie i ułożenie placu manewrowego i placu zrzutu odpadów bezpośrednio na eksploatowanym sektorze kwatery oraz na sektorach przewidzianych do eksploatacji w następnej kolejności. 1.2.1.2 W zakresie eksploatacji składowiska : 1)Bieżąca eksploatacja kwater składowiska odpadów komunalnych - zgodna z zatwierdzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego instrukcją eksploatacji składowiska oraz pozwoleniem zintegrowanym : a)sukcesywne przemieszczanie przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu (kompaktor, spychacz i koparka) rozładowanych odpadów na eksploatowanej kwaterze. Rozplantowanie dowiezionych odpadów warstwami o miąższości ok. 2,0 m i zagęszczanie odpadów przez kilkakrotny przejazd kompaktorem, b)układanie ostatniej warstwy izolacyjnej przy jednoczesnym formowaniu górnej czaszy na warstwie zagęszczonych odpadów. Miąższość warstwy izolacyjnej ok.20 cm. Materiał na warstwę izolacyjną stanowić będzie ziemia, gruz itd. (zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym i instrukcją eksploatacji) przywiezione na składowisko. W przypadku braku wystarczającej ilości materiału na warstwy izolacyjne, konieczne będzie pozyskanie przez eksploatującego składowisko materiału na warstwy izolacyjne z zewnątrz własnym kosztem i w cenie za jedna tonę przyjętych do zagospodarowania odpadów. Warstwa izolacyjna powinna równomiernie pokrywać całą warstwę zagęszczonych odpadów zabezpieczając je przed żerującymi ptakami, gryzoniami i owadami oraz przed roznoszeniem przez wiatr lekkich frakcji odpadów i mikroorganizmów, c)utrzymanie czystości i porządku terenów wokół składowiska poprzez systematyczne zbieranie wszystkich wywiewanych frakcji odpadów w promieniu 200 m od granicy terenu zakładu, d)odgazowanie kwatery składowiska. Wznoszenie istniejących na eksploatowanej kwaterze studni odgazowania wraz z przyrostem warstwy zdeponowanych odpadów w celu odgazowania złożonych odpadów. Wznoszenie studni musi odbywać się zgodnie z technologią przekazaną przez Zamawiającego, e)bieżące zabezpieczanie skarp kwatery składowiska - sukcesywnie do wypełnienia kwater odpadami bieżące zabezpieczenie skarp składowiska warstwą ziemi (zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym i instrukcją eksploatacji). W przypadku braku wystarczającej ilości materiału na zabezpieczenie, konieczne będzie pozyskanie przez eksploatującego składowisko materiału z zewnątrz własnym kosztem 1.2.1.3 Inne prace związane z eksploatacją składowiska : 1)zapewnienie stałej czystości zbiornika retencyjnego i zbiornika odcieków, 2)prace transportowe związane z eksploatacją składowiska, odbywające się na terenie zakładu, 3)bieżące koszenie trawy rosnącej na terenie zakładu - 1 raz w tygodniu, 4)podlewanie trawników, krzewów i drzew na terenie zakładu w okresie suszy, 5)zapewnienie awaryjnej pomocy technicznej pojazdom przywożącym odpady w przypadku trudności z wyjazdem z punktu zrzutu odpadów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.00.00 - Eksploatacja składowisk odpadów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Ogólnobudowlana. Anna Szymoniak, Ul. Jaśkowiaka 10b, 61-680 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 124675,20

  • Oferta z najniższą ceną: 124675,20 / Oferta z najwyższą ceną: 182463,84

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.