eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › DOSTAWA ŚRODKÓW i MATERIAŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH DO PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-18

Lublin: DOSTAWA ŚRODKÓW i MATERIAŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH DO PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH SZPITALA
Numer ogłoszenia: 348788 - 2014; data zamieszczenia: 18.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 , ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-81 72-44-360, faks 081 746-71-55.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŚRODKÓW i MATERIAŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH DO PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH SZPITALA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków i materiałów czystościowych do profesjonalnego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitala. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadań: Zadanie nr 1 Środki czystościowe część A Zadanie nr 2 Środki czystościowe część B Zadanie nr 3 Środki czystościowe część C Zadanie nr 4 Pady do maszyn czyszczących Zadanie nr 5 Ścierki do czyszczenia powierzchni Zadanie nr 6 Nakładki do mopa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.12.30-7, 39.83.12.10-1, 39.51.14.20-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wywiązał się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który nie podważa posiadania kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganych dla należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa środków czystościowych i/lub innych produktów stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż 358 500 PLN w przypadku składania oferty na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety - w wysokości co najmniej dla poszczególnych (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie - minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty): Nr zadania Poziom warunku (zł) 1. 8 500 2. 240 000 3. 6 000 4. 26 000 5. 45 000 6. 33 000 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych: 1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty, 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów - żąda: b) dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. B, C i D. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w pkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp. Złożenie dokumentów określonych w pkt. B) - D) SIWZ jest obligatoryjne. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę - w przypadku składania oferty na wszystkie zadania - co najmniej 133 200,00 zł, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania - w wysokości co najmniej dla poszczególnych zadań (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie - minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty): Nr zadania Poziom warunku (zł) 1. 3 000 2. 90 000 3. 2 200 4. 9 000 5. 17 000 6. 12 000 Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych: 1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty, 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów - żąda: a) w przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy ( pkt. A.d SIWZ) - przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. B. 3 niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu b) dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN - Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. B, C i D. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w pkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp. Złożenie dokumentów określonych w pkt. B) - D) SIWZ jest obligatoryjne. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz musi uwzględniać co najmniej jedną dostawę spełniającą cechy dostawy referencyjnej określonej jako warunek udziału w postępowaniu w pkt. A ppkt b).;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy oświadczenie, iż oferowane produkty posiadają właściwe im atesty i/lub zgłoszenia, iż są dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce, oraz, iż na żądanie Zamawiającego zostaną przedstawione kopie tych dokumentów ulotki informacyjne, foldery lub strony katalogowe produktów stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu nr 1 - 6 - nie zawierające informacji sprzecznych niż wymagane przez Zamawiającego (wymóg nie dotyczy butelek, pompek, dozowników, kart, pasków testowych, koszy, stojaków) oświadczenie, iż proponowany asortyment spełnia cechy wymagane przez Zamawiającego podane w odpowiednich załącznikach do SIWZ dotyczy wyłącznie zadania nr 1 - oświadczenie producenta preparatu z pozycji nr 1, iż produkt ten jest kompatybilny z systemem TASK OMNI

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków. a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); b) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy; c) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT - cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto; d) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta - przy niezmienionym produkcie; e) w przypadku wprowadzenia do obrotu produktu równoważnego w okresie realizacji umowy - nastąpi na wniosek Odbiorcy zmiana asortymentu, a strony ustalą jego cenę jednostkową, która nie może być wyższa niż cena produktu uwzględnionego pierwotnie w umowie; f) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) - nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu oraz - proporcjonalnie do zmiany - korekta ceny opakowania; g) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. zaprzestanie produkcji, wycofanie z obrotu) - istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie h) w przypadku niewyczerpania ilości asortymentu objętego umową w terminie jej obowiązywania- strony mogą przedłużyć niniejsza umowę do wyczerpania ilości przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane przez stronę wnioskującą o zmianę. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen brutto przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk4.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.spsk4.lublin.pl, Dział Zamówień Publicznych pok. 001, ul. Jaczewskiego 8, 20-954Lublin- SPSK4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej SPSK-4 na I piętrze (pok. 106).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE CZĘŚĆ A.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE CZĘŚĆ A.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.12.30-7, 39.83.12.10-1, 39.54.42.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE CZĘŚĆ B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE CZĘŚĆ B.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.12.30-7, 39.83.12.10-1, 39.51.42.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE CZĘŚĆ C.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE CZĘŚĆ C.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.12.30-7, 39.83.12.10-1, 39.51.42.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PADY DO MASZYN CZYSZCZĄCYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PADY DO MASZYN CZYSZCZĄCYCH posiadanych przez Zamawiającego tj. TASKI ERGODISK 165 i 1200, TASKI SWINGO 755E/1255E, NUMATIC..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.12.30-7, 39.83.12.10-1, 39.51.42.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ŚCIERKI DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚCIERKI DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.12.30-7, 39.83.12.10-1, 39.51.42.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: NAKŁADKI DO MOPA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NAKŁADKI DO MOPA.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.12.30-7, 39.83.12.10-1, 39.51.42.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.