eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączy wraz z dostawą i montażem kontenerów biurowo -socjalnych.Ogłoszenie z dnia 2019-06-28

Nr: NP/2019/06/0473/REM

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączy wraz z dostawą i montażem kontenerów biurowo -socjalnych.

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Rembelszczyzna

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2019-06-28

Data wygaśnięcia: 2019-07-22

CPV:

Osoba kontaktowa: Beata Sawicka-Sosnowska (ZA) beata.sawicka@gaz-system.pl +48 227670834

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest: 1) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWIORB) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w zakresie budowy budynku kontenerowego biurowo-socjalnego wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu, w rozumieniu przepisów: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) i innych
2) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej rozbiórki budynku kontenerowego na dz. nr 255/10 wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę
3) wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą kontenerów w oparciu o uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentację projektową wskazaną w pkt. 1) i 2)
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
5) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kontenerów biurowo-socjalnych na okres 10 lat
6) w ramach zamówienia należy również: a) wykonać rozbiórkę ogrodzenia kolidującego z projektowanym budynkiem
b) uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją
c) zaprojektować i wybudować ciągi pieszo - jezdne
d) zaprojektować i wybudować miejsca parkingowe zgodnie z obowiązującym MPZP
e) wykonać niwelację terenu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych
7) wykonywanie czynności serwisowych elementów przedmiotu Umowy w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z zakresem ujętym w kartach gwarancyjnych producentów
8) wykonanie przeglądu elementów konstrukcji kontenerów i urządzeń niezwłocznie po upływie trzech lat po odbiorze końcowym
9) dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów - prawo opcji.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia, Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie dysponowania stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawców w toku Postępowania o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego Zamówienia. 3.Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (Formularz ,,Oferta"). 4. Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania przewidziane jest zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala się na dzień: 04.07.2019 roku, godz. 11:00 Miejsce zbiórki: GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna (przed kancelarią). Wykonawca, który będzie chciał wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej w terminie do dnia 03.07.2019 roku do godziny 14:00, na adres e-mail wskazany w Rozdziale X ust. 3 SIWZ oraz do podpisania stosownego zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których będzie miał dostęp w trakcie wizji, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Uczestnictwo w wizji lokalnej przez potencjalnych Wykonawców nie jest obowiązkowe. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie przez potencjalnego Wykonawcę zdjęć oraz kopii dokumentów, a wszelkie szkice i notatki sporządzone przez Wykonawcę, muszą być - w formie kserokopii - dołączone do ww. zobowiązania.
Warunki udziału w Projekcie : WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać: 1) wypełniony Formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ), 2) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 5. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 6. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Czy zamawiający wymaga wadium?: Tak Nazwa części: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączy wraz z dostawą i montażem kontenerów biurowo -socjalnych. Wartość wadium: 20 000,00 [PLN]
Termin realizacji zamówienia : Brak
Data realizacji zamówienia : Do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin składania ofert : 2019-07-22
Miejsce składania ofert : Oferty należy składać: 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego (zalecane) lub, 2) w formie elektronicznej na adres e-mail beata.sawicka@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.