eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ze zmianą źródła ciepła na węzły kompaktowe dwufunkcyjne z pompami obiegowymi oraz opomiarowaniem i przyłączeniem do miejskiej sieci cieplnej zasilanej z kotłowni gazowej dla zespołu budynków Szpitala zlokalizowanego w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7 i 7B

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-16

Gołdap: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ze zmianą źródła ciepła na węzły kompaktowe dwufunkcyjne z pompami obiegowymi oraz opomiarowaniem i przyłączeniem do miejskiej sieci cieplnej zasilanej z kotłowni gazowej dla zespołu budynków Szpitala zlokalizowanego w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7 i 7B
Numer ogłoszenia: 345354 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Gołdapi , ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6154444, faks 087 6154445.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatgoldap.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ze zmianą źródła ciepła na węzły kompaktowe dwufunkcyjne z pompami obiegowymi oraz opomiarowaniem i przyłączeniem do miejskiej sieci cieplnej zasilanej z kotłowni gazowej dla zespołu budynków Szpitala zlokalizowanego w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7 i 7B.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj modernizacji wewnętrznej instalacji odbiorczej ze zmianą dotychczasowego źródła ciepła w zespole budynków szpitalnych - z lokalnej kotłowni przez przyłączenie do energooszczędnego źródła ciepła jakim jest miejska sieć ciepłownicza zasilana z kotłowni gazowej. Jest to element zadania pt. Termomodernizacja budynków szpitalnych, której celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Lokalizacja przedmiotu zamówienia dot. działek o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6 przy ulicy Słonecznej 7 i 7B, 19-500 Gołdap. Zadanie jest dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 45.00.00.00 - Roboty budowlane 09.32.30.00 - Węzeł cieplny lokalny .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 51.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 7 tys. złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, to jest zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli złoży oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem albo w formule zaprojektuj i wybuduj albo w ramach klasycznych umów na roboty budowlane, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, tj. budowy/ przebudowy/ modernizacji sieci i systemów grzewczych o wartości minimum 180 tys. złotych brutto każda z nich, (są to roboty, które w tym postępowaniu Zamawiający określa jako najważniejsze) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; takim dowodem może być poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, poprzez kierowanie robotami budowlanymi tj. pełniącą funkcję kierownika robót, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia(przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie zgodnie z treścią projektu umowy załączonej do SIWZ) jeżeli przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o łącznej kwocie minimum 150 tys. złotych brutto, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie terminu zakończenia robót w przypadku: a) wstrzymania robót przez uprawnione organy, b) innych opóźnień wynikających z przestojów i opóźnień związanych z procesem budowlanym bądź trudnych warunków atmosferycznych, takich jak długotrwałe, intensywne opady, długotrwałe i bardzo niskie temperatury c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) d) skrócenia terminu realizacji gdy zaistnieje po stronie Zamawiającego i Wykonawcy możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia 2) Zamawiający zastrzega możliwość zmian, w przypadku gdy konieczność ich wprowadzenia będzie następstwem zmian wytycznych Instytucji Zarządzającej lub gdy wprowadzone zostaną zmiany w umowie między Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą czyli zmiany w finansowaniu i realizacji projektu. 3) Wprowadzenie zmian wymienionych w ust. 1) i 2 ) wymaga pisemnego uzasadnienia konieczności zmiany, zgody Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu do umowy; 4) Zmiana kierownika budowy, powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji robót, nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu do umowy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony stosowny protokół.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Gołdapi ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Gołdapi ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, Biuro Obsługi Mieszkańców.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi -projekt dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.