eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żary › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Żarach ul.9 maja 9

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-11-08

Ogłoszenie nr 338104 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.

Żary: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Żarach ul.9 maja 9
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 310641


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5, 68200   Żary, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 684 790 600, faks 684 790 601, e-mail j.chomik@powiatzarski.pl
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Żarach ul.9 maja 9

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby kształcenia zawodowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z podziałem na III etapy realizacji (oddzielne dokumentacje projektowo-kosztorysowe): 1 etap-przebudowa parteru (825 m2) 2 etap-termomodernizacja wraz z wyburzeniem tarasu i budynku portierni 3 etap-przebudowa I piętra (700 m2) I. Zakres opracowania: 1.Prace przedprojektowe 1.1. Inwentaryzacja budowlana - 2 egz. 1.2. Wykonanie koncepcji - 2 egz. Koncepcja powinna być wykonana i przedstawiona Zarządowi Powiatu Żarskiemu do zatwierdzenia do dnia 10.11.2016r. 2. Prace projektowe Z podziałem na etapy 2.1. Opracowanie projektu budowlanego - 6 egz. 2.2. Opracowanie projektu wykonawczego - 6 egz. 2.3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. 2.4. Wykonanie przedmiaru robót - 2 egz. 2.5.Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na poszczególne branże - 4 egz. Kompletna dokumentacja powinna być przedłożona do akceptacji Zarządowi Powiatu Żarskiemu do dnia 31.01.2017r. 3.Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę i rozbiórkę do dnia 15.03.2017r. 4.Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej - 4 egz. wraz z nadzorem podczas realizacji przedsięwzięcia budowlanego. 5. Wykonanie audytu energetycznego - 4 egz 6. Pełnienie nadzoru autorskiego. II. Zamówienie obejmuje: a) Sporządzenie koncepcji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych planowanych zamierzeń budowlanych dotyczących przebudowy (adaptacji) obiektu b) Sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (jeżeli będzie konieczne) c) Uzyskanie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu d) Uzyskanie w razie potrzeb warunków przyłączenia/zwiększenia mediów e) Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego: badań, ekspertyz, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami szczególnymi, Projekt budowlany musi obejmować wszystkie konieczne branże, uwzgledniające przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.), f) Sporządzenie projektu wykonawczego uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych, Projekty wykonawcze muszą uzupełniać i uszczegóławiać projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacje robót budowlanych. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz. 2072) g) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w późniejszym terminie bez dodatkowej zapłaty. h) Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje musza uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164), i) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.), j) Sporządzenie Inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) i nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna) wraz z nadzorem podczas realizacji przedsięwzięcia budowlanego. k) Wykonanie audytu energetycznego zgodnego z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 43, poz. 346 ze zm.). oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U.nr 201, poz. 1240). Audyt energetyczny niezbędny do uzyskania dofinansowania. l) Pełnienie nadzoru autorskiego w toku prowadzonych robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.). III. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Uczestniczenie w czynnościach proceduralnych oraz organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach z przedstawicielami szkoły dotyczących wykonania przedmiotu umowy, 2.Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewniają minimalizacje kosztów, 3.Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz na nośnikach elektronicznych. 4.Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w sposób umożliwiający wykonanie robót budowlanych etapowo.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT171097.56
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ARANŻ-BUD dr inż. Eryk Dayeh Pracownia Projektowa,  ,  ul. Piotra Skargi 3/1,  65-416,  Zielona Góra,  kraj/woj. lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 109800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109800
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246000
Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.