eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-29

Warszawa: Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego.
Numer ogłoszenia: 33684 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 6223792, 6223793, faks +48 22 8538702, 8538703 , strona internetowa www.orpeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a oraz art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Uzasadnienie trybu wyboru: Zgodnie z art. 5 ust. 1a w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nieprorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68), usługi prawnicze zostały zakwalifikowane jako usługi niepriorytetowe, a zatem stosuje się do nich art. 5 ust. 1a ustawy Pzp. Zamawiający zdecydował się udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki Kancelarii Radcy Prawnego Radca Prawny Andrzej Mierzwa, który jest osobą posiadającą niezbędne doświadczenie z zakresu funkcjonowania i obsługi jednostek działających w sferze administracji publicznej. Zamawiający przechodzi obecnie okres wprowadzania zmian w systemie zarządzania jednostką oraz sposobie jej obsługi prawnej. Nadto zauważyć należy, że zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy Pzp, również w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem niniejszego zamówienia są w dużej mierze usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi oraz na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w toczących się już postępowaniach cywilnych i karnych oraz administracyjnych z jego udziałem. Ze względu na specyfikę działania ORPEG, niecelowe jest oddzielenie usług prawniczych od usług polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego. Przeciwnie, okolicznością przemawiającą za koniecznością połączenia usługi zastępstwa procesowego oraz obsługi prawnej w pozostałym zakresie jest fakt, że elementem niezbędnym do właściwego wykonywania obsługi prawnej Zamawiającego jest kompleksowa wiedza Wykonawcy obejmująca całość spraw, zarówno z zakresu zastępstwa procesowego jak i pozostałych usług prawniczych. Warto wspomnieć, że Wykonawca dysponuje szeroką wiedzą ze wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dziedzin prawa, m. in. z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych, prawa karnego i karnego gospodarczego oraz prawa administracyjnego i podatkowego, a także wiedzę z zakresu ustawy o systemie oświaty. Należy także dodać, że Zamawiający realizuje zadania związane z ochroną ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa. Wobec powyższego, decyzja Zamawiającego o wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki w przedmiotowej sprawie jest uzasadniona.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Mierzwa Andrzej Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Andrzej Mierzwa, ul. Sądowa 10/7, 20-027 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.