eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piechowice › ODBUDOWA MOSTU NAD POTOKIEM PIASTÓWKA PRZY UL. PIASTÓW NA WYSOKOŚCI BUDYNKU NR 23, DZ.DR. 196 OBR.1 [INTENSYWNE OPADY DESZCZU MAJ 2014 R.]

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-30

Ogłoszenie nr 333545 - 2016 z dnia 2016-10-30 r.

Piechowice: ODBUDOWA MOSTU NAD POTOKIEM PIASTÓWKA PRZY UL. PIASTÓW NA WYSOKOŚCI BUDYNKU NR 23, DZ.DR. 196 OBR.1 [INTENSYWNE OPADY DESZCZU MAJ 2014 R.]
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 316417-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piechowice, krajowy numer identyfikacyjny 23082161200000, ul. ul. Żymierskiego  49, 58573   Piechowice, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 757 548 900, faks 757 612 274, e-mail inwestycje@piechowice.pl
Adres strony internetowej (URL): http://piechowice.bip.pbox.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ODBUDOWA MOSTU NAD POTOKIEM PIASTÓWKA PRZY UL. PIASTÓW NA WYSOKOŚCI BUDYNKU NR 23, DZ.DR. 196 OBR.1 [INTENSYWNE OPADY DESZCZU MAJ 2014 R.]

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu nad potokiem Piastówka przy ul. Piastów na wysokości budynku nr 23, dz. dr.196 obr.1 ( intensywne opady deszczu - maj 2014 r. ) , w km 5+600 potoku, w zakresie: - karczowanie pnia- 1 szt; - rozbiórki m.in.: nawierzchni asfaltowej -ok.28m2, zbrojonej płyty pomostowej -ok.1,2m3, przyczółków kamiennych- ok. 8,1m3, kamiennych murów oporowych- ok. 27,4m3 ; - roboty ziemne; - roboty zbrojarskie, łącznie ok.1 351kg; - roboty betoniarskie ( fundamenty, ściany przyczółków, mury oporowe, płyta pomostowa i przejściowa), łącznie ok. 45,6m3; - wykonanie części kamiennej przyczółków ,murów oporowych, umocnienia dna łącznie ok. 60,3m2, - spoinowanie okładzin kamiennych i istniejących murów oporowych, łącznie ok. 72,3 m2; - wykonanie powłokowych izolacji przeciwwilgociowych, łącznie ok.112m2, - wykonanie balustrady stalowej - ok. 6,8m; - gurt betonowy- ok. 1,7m3, - zasypanie pospółką wykopów pod przyczółki - ok.38,5m3; - wykonanie nawierzchni tłuczniowej na dojeździe do mostu- ok. 36,7m2; - wykonanie podbudowy tłuczniowej nawierzchni bitumicznej przy wjeździe na most- ok. 27m2; - roboty wykończeniowe takie jak m.in. montaż rur w ścianach oporowych( 0,85m*8szt)i osłonowych(ok.12m),ułożenie geowłókniny (ok.11,6m2), obsypka murów tłuczniem( ok. 3m3) - wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych Założenia projektowe: Most płytowy- płyta żelbetowa gr 25cm oparta na przyczółkach żelbetowych z okładziną kamienną, posadowienie bezpośrednie. Nośność mostu 400kN. Podstawowe wymiary: - długość całkowita mostu: Lc = 3,60 m - szerokość całkowita przęsła: B = 3,8 m - szerokość użytkowa (jezdni): Bu = 3,40 m - wysokość konstrukcyjna mostu: Hk = 0,25 m - światło poziome mostu: Bo = 2,5 m - światło pionowe mostu h = 1,25 m Dno potoku zostanie umocnione kamieniem wtopionym w beton, łącznej grubości 40 cm. Betonowe umocnienie zostanie zakończone gurtem, poniżej którego zostanie wykonany narzut z kamienia ciężkiego. Odtwarzane umocnienia brzegowe zostaną wykonane w postaci obustronnych murów oporowych betonowych z okładziną kamienną, zlicowanych z istniejącymi odcinkami murów kamiennych ubezpieczających koryto potoku. W obrębie wjazdu na most od strony ul. Piastów znajduje się kabel telefoniczny , dla którego, na długości wjazdu na most, zastosowana zostanie rura osłonowa. 2. Powyższy zakres ma charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową oraz w opisie zakresu orientacyjnego przedmiaru robót. 2.1 Zamawiający dodatkowo informuje, że wykonawca jest zobowiązany w cenie ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia ująć: (a) wykonanie i oznakowanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, (b) zapewnić obsługę geodezyjną, w ramach której geodeta jest zobowiązany, poza standardowymi czynnościami, do wytyczenia granic nieruchomości działek przyległych tj. dz. oznacz. geodezyjnie jako 197 i 195, w miejscach przyległych do dz. oznacz. geodezyjnie jako 176 i 196 ( tj. działek objętych przedmiotem zamówienia), (c) skompletować dokumenty, opracować wniosek do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i do jego złożenia w imieniu Zamawiającego, w oparciu o otrzymane pełnomocnictwo 3. W oparciu o art. 29 ust.3a upzp Zamawiający żąda zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkie osoby zatrudnione do wykonywania robót rozbiórkowych opisanych w ww. punkcie1 na umowę o pracę, których wykonywanie czynności polegać ma na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm. 4. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 48 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45221100-3
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT126013.56
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
AXYO. PL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ,  marta@axyo.pl,  ul. J.Piłsudskiego,  58-500,  Jelenia Gora,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 143192.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 143192.22
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143192.22
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 14,3%
IV.8) Informacje dodatkowe: Podwykonawcy zostają powierzone roboty rozbiórkowe.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.