eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piechowice › ODBUDOWA MOSTU NAD POTOKIEM PIASTÓWKA PRZY UL. PIASTÓW NA WYSOKOŚCI BUDYNKU NR 23, DZ.DR. 196 OBR.1 [ INTENSYWNE OPADY DESZCZU MAJ 2014 R.]

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-10-03

Ogłoszenie nr 316417 - 2016 z dnia 2016-10-03 r.

Piechowice: ODBUDOWA MOSTU NAD POTOKIEM PIASTÓWKA PRZY UL. PIASTÓW NA WYSOKOŚCI BUDYNKU NR 23, DZ.DR. 196 OBR.1 [ INTENSYWNE OPADY DESZCZU MAJ 2014 R.]
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piechowice, krajowy numer identyfikacyjny 23082161200000, ul. ul. Żymierskiego  49, 58573   Piechowice, woj. dolnośląskie, państwo , tel. 757 548 900, e-mail inwestycje@piechowice.pl, faks 757 612 274.
Adres strony internetowej (URL): http://piechowice.bip.pbox.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://piechowice.bip.pbox.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, w wersji papierowej - za pośrednictwem operatora pocztowego- adres jn. lub bezpośrednio osobiście lub przez posłańca- sekretariat Burmistrza- Ipiętro, pok.nr 8
Adres:
Urząd Miasta w Piechowicach, 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBUDOWA MOSTU NAD POTOKIEM PIASTÓWKA PRZY UL. PIASTÓW NA WYSOKOŚCI BUDYNKU NR 23, DZ.DR. 196 OBR.1 [ INTENSYWNE OPADY DESZCZU MAJ 2014 R.]
Numer referencyjny: IZP.271.1.7.216
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu nad potokiem Piastówka przy ul. Piastów na wysokości budynku nr 23, dz. dr.196 obr.1 ( intensywne opady deszczu - maj 2014 r. ) , w km 5+600 potoku, w zakresie: - karczowanie pnia- 1 szt; - rozbiórki m.in.: nawierzchni asfaltowej -ok.28m2, zbrojonej płyty pomostowej -ok.1,2m3, przyczółków kamiennych- ok. 8,1m3, kamiennych murów oporowych- ok. 27,4m3 ; - roboty ziemne; - roboty zbrojarskie, łącznie ok.1 351kg; - roboty betoniarskie ( fundamenty, ściany przyczółków, mury oporowe, płyta pomostowa i przejściowa), łącznie ok. 45,6m3; - wykonanie części kamiennej przyczółków ,murów oporowych, umocnienia dna łącznie ok. 60,3m2, - spoinowanie okładzin kamiennych i istniejących murów oporowych, łącznie ok. 72,3 m2; - wykonanie powłokowych izolacji przeciwwilgociowych, łącznie ok.112m2, - wykonanie balustrady stalowej - ok. 6,8m; - gurt betonowy- ok. 1,7m3, - zasypanie pospółką wykopów pod przyczółki - ok.38,5m3; - wykonanie nawierzchni tłuczniowej na dojeździe do mostu- ok. 36,7m2; - wykonanie podbudowy tłuczniowej nawierzchni bitumicznej przy wjeździe na most- ok. 27m2; - roboty wykończeniowe takie jak m.in. montaż rur w ścianach oporowych( 0,85m*8szt)i osłonowych(ok.12m),ułożenie geowłókniny (ok.11,6m2), obsypka murów tłuczniem( ok. 3m3) - wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych Założenia projektowe: Most płytowy- płyta żelbetowa gr 25cm oparta na przyczółkach żelbetowych z okładziną kamienną, posadowienie bezpośrednie. Nośność mostu 400kN. Podstawowe wymiary: - długość całkowita mostu: Lc = 3,60 m - szerokość całkowita przęsła: B = 3,8 m - szerokość użytkowa (jezdni): Bu = 3,40 m - wysokość konstrukcyjna mostu: Hk = 0,25 m - światło poziome mostu: Bo = 2,5 m - światło pionowe mostu h = 1,25 m Dno potoku zostanie umocnione kamieniem wtopionym w beton, łącznej grubości 40 cm. Betonowe umocnienie zostanie zakończone gurtem, poniżej którego zostanie wykonany narzut z kamienia ciężkiego. Odtwarzane umocnienia brzegowe zostaną wykonane w postaci obustronnych murów oporowych betonowych z okładziną kamienną, zlicowanych z istniejącymi odcinkami murów kamiennych ubezpieczających koryto potoku. W obrębie wjazdu na most od strony ul. Piastów znajduje się kabel telefoniczny , dla którego, na długości wjazdu na most, zastosowana zostanie rura osłonowa. 2. Powyższy zakres ma charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową oraz w opisie zakresu orientacyjnego przedmiaru robót. 2.1 Zamawiający dodatkowo informuje, że wykonawca jest zobowiązany w cenie ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia ująć: (a) wykonanie i oznakowanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, (b) zapewnić obsługę geodezyjną, w ramach której geodeta jest zobowiązany, poza standardowymi czynnościami, do wytyczenia granic nieruchomości działek przyległych tj. dz. oznacz. geodezyjnie jako 197 i 195, w miejscach przyległych do dz. oznacz. geodezyjnie jako 176 i 196 ( tj. działek objętych przedmiotem zamówienia), (c) skompletować dokumenty, opracować wniosek do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i do jego złożenia w imieniu Zamawiającego, w oparciu o otrzymane pełnomocnictwo 3. W oparciu o art. 29 ust.3a upzp Zamawiający żąda zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkie osoby zatrudnione do wykonywania robót rozbiórkowych opisanych w ww. punkcie1 na umowę o pracę, których wykonywanie czynności polegać ma na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm. 4. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 48 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.

II.5) Główny kod CPV: 45.22.11.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 10/12/2016


II.9) Informacje dodatkowe: - zakończenie zakresu rzeczowego: zadanie realizowane maksymalnie do 30 listopada 2016 r. Za datę dochowania terminu zakończenia zakresu rzeczowego uważa się datę zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia prac odbiorowych - zakończenie zadania tj. złożenia w PINB Jelenia Góra wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 10 grudnia 2016 r. - w imieniu Zamawiającego i w oparciu o udzielone wykonawcy pełnomocnictwo do tej czynności Za datę dochowania terminu zakończenia zadania uważa się datę przyjęcia, bez uwag, przez właściwy Organ wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1- Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 150 000zł 2- wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub posiadaną zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co najmniej 100 000 PLN
Informacje dodatkowe a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zwanych "Podmiotami udostepniającymi zasoby", niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych b) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów udostępniających , musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia c) Zamawiający oceni, czy posiadana sytuacja finansowa lub ekonomiczna Podmiotu udostępniającego, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec wykonawcy i Podmiotu udostępniającego podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VIII. d) jeżeli sytuacja finansowa lub ekonomiczna Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem e) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wymagane jest od wykonawcy dysponowanie Kierownikiem Budowy, który posiadać będzie: - co najmniej 24miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych w branży mostowej, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów . Jeżeli wskazana wyżej osoba jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej i nabyła w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, mając na względzie obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego wymagane jest od tej osoby uznanie jej kwalifikacji zawodowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolności technicznej i zawodowej innych podmiotów, zwanych "Podmiotami udostepniającymi zasoby", niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych b) wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej Podmiotów udostepniających , musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia c) Zamawiający oceni, czy posiadana zdolność techniczna lub zawodowa Podmiotu udostępniającego, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec wykonawcy i Podmiotu udostępniającego podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VIII. d) jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem e) wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej Podmiotu udostępniającego, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące dokumenty: 1- potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, dopuszcza się złożenie innych dokumentów , który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie tego warunku. 2- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 3- wykaz osób (wszystkich) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami( wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
1-umowna cena60
2-termin realizacji- za skrócenie terminu realizacji zakończenia zadania z 10.12.2016 do 02.12.2016 (włącznie)10
3- gwarancja jakości i rękojmia za wady- za wydłużenie okresu trwania z 48miesięcy do 60 miesięcy20
4-kary umowne - za podniesienie kary umownych z tytułu niterminowego zakończenia zadania o minimum 500zł za każdy dzień zwoki -5 pkt10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku : (a) zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdz. I IDW, (b) zmiana lub konieczność dodatkowego wprowadzenia na plac budowy - podwykonawcy lub dalszych podwykonawców , (c) rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy, (d) wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac, których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej, nie powodujących zmiany umownej ceny, (e) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych lub "Siły wyższej" uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i warunkami technologicznymi określonymi dla robót, które miałyby być wykonane w tych warunkach. W takim przypadku umowny cykl realizacji zamówienia ulega przerwaniu, a jego ponowne wznowienie nastąpi po ustaniu niesprzyjających warunków atmosferycznych lub "Siły wyższej". Wystąpienie takiej okoliczności wymaga formy pisemnej, zaakceptowanej przez Zamawiającego. Pojęcie "Siły wyższej" zostało zdefiniowane w słowniku Wzoru umowy (Rozdział II.) (f) konieczności wykonania robót budowlanych i/lub robót zabezpieczających będących wynikiem znaleziska o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, powodujących uzasadnione, dodatkowe koszty. W takim przypadku umowny cykl realizacji zamówienia ulega przerwaniu, a jego ponowne wznowienie nastąpi po otrzymaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. (g) konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym w tym szczególnie dokumentacja projektową, których wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia końcowego celu przedmiotu zamówienia , a łączna wartość zmian robót budowlanych jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.