eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w projekcie CIEKAWOŚĆ - PIERWSZY STOPIEŃ DO NOBLA

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-07

Suwałki: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w projekcie CIEKAWOŚĆ - PIERWSZY STOPIEŃ DO NOBLA
Numer ogłoszenia: 332542 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 287540 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 567 80 63, faks 87 567 80 63.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w projekcie CIEKAWOŚĆ - PIERWSZY STOPIEŃ DO NOBLA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn Ciekawość - pierwszy stopień do Nobla dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do siwz (formularz cenowy). 3. Ze względu na obowiązujące zasady finansowania określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cena jednostkowa jednego egzemplarza produktu określonego w Formularzach cenowych (Załączniki: 2.1,) musi być niższa niż kwota 350,00 złotych brutto, z wyłączeniem produktów oznaczonych szarym polem. 4. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek transport i rozładunek dostarczonych materiałów. 5. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa w godzinach 9:00-14:00 do siedziby Zamawiającego ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki. 6. Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą. Termin nowe użyty w opisie przedmiotu zamówienia oznacza, że wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane. W przypadku dostawy książek, jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia nie podano roku wydania, powinno być to wydanie najnowsze dostępne na rynku. 7. W przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji. 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (jeśli dotyczy) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 9. Co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą należy zgłosić telefonicznie Zamawiającemu gotowość do dostarczenia materiałów. 10. Informacje dodatkowe: Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów i nazw własnych zamawianego asortymentu służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych materiałów, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w ww. załącznikach. 12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 13. Termin płatności - do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy podane w fakturze. 14. KOD CPV -39162100-6 pomoce dydaktyczne, 22111000-1 - podręczniki szkolne, 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe -30192000-1 wyroby biurowe, 37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00 - Pomoce dydaktyczne 22.11.10.00 - Podręczniki szkolne 30.19.00.00 - Różny sprzęt i artykuły biurowe 30.19.20.00 - Wyroby biurowe 37.00.00.00 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Ciekawość - pierwszy stopień do Nobla dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Dorota Ropela Firma DORWIT, Szopa 17, 83-334 Mechucino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18109,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 21451,00

  • Oferta z najniższą ceną: 21451,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21451,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.