eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Komorniki › REWALORYZACJA I MODERNIZACJA PAŁACU W SZRENIAWIE

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-02-15

Komorniki: REWALORYZACJA I MODERNIZACJA PAŁACU W SZRENIAWIE
Numer ogłoszenia: 31635 - 2008; data zamieszczenia: 15.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 8107629, fax 061 8107642.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-szreniawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REWALORYZACJA I MODERNIZACJA PAŁACU W SZRENIAWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie, w tym: - Etap 1 - A). Roboty rewaloryzacyjno modernizacyjne branży architektoniczno-konstrukcyjnej - roboty rozbiórkowe, wymiana stropów, wymiana konstrukcji dachu i pokrycia wraz z instalacją odgromową, podciągi stalowe, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, dostawa i montaż windy i platformy dla niepełnosprawnych. B). Roboty rewaloryzacyjno modernizacyjne branży sanitarnej - instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacja p.poż.; wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej; instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania; instalacja wentylacyjna; instalacja gazowa. C). Roboty rewaloryzacyjno modernizacyjne branży elektrycznej - instalacje niskiego napięcia /WLZ; oświetlenia ogólnego; gniazd wtyczkowych; siły i urządzeń technicznych; oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego; odgromowa - połączenia wyrównawcze; przeciwporażeniowa; przeciw-przepięciowa; systemu oddymiania/; instalacja Systemu Ostrzegania o Włamaniu; instalacja Systemu Przeciwpożarowego. - Etap 2 - Modernizacja wejść do budynku, izolacje ścian fundamentowych, roboty elewacyjne, tynki i okładziny wewnętrzne, ścianki gipsowo-kartonowe (STG) i sufity podwieszane, przeszklenia, roboty malarsko-tapeciarskie, podłoża i posadzki, balustrady schodowe. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia, określają Projekty Budowlano-Wykonawcze i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.21.23.13 - Muzea Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.23.13 - Roboty budowlane w zakresie muzeów Oryginalny kod CPV: 45.21.23.53 - Pałace Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.23.53 - Roboty budowlane w zakresie pałaców Oryginalny kod CPV: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV wg słownika 2008: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 50000,00 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1).posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. zamawiający nie stawia warunków minimalnych, 2).wykonali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jedną robotę budowlaną na obiekcie zabytkowym, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót remontowo-rewaloryzacyjno-modernizacyjnych branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach zabytkowych a wartość tego zamówienia była nie mniejsza niż 80% ceny ofertowej. - dysponują co najmniej jedną osobą /kierownik budowy/ posiadającą co najmniej od trzech lat, ważne w dniu składania ofert, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń i posiadającą uprawnienia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. /Dz.U. Nr 150 poz. 1579 z 2004r./, - dysponują co najmniej po jednej osobie /kierownicy robót/ posiadającej, ważne w dniu składania ofert, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych. 3).posiadają środki finansowe lub dysponują kredytem w rachunku podstawowym bądź posiadają zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 25% ceny ofertowej oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 25% ceny ofertowej, 4).nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia /art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych/. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą >spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 4 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A).oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (jest w formularzu ofertowym); B).wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - co najmniej o rodzaju i ilości wymaganej warunkami przetargu (np. wg Załącznika nr 3 do SIWZ); C).aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); D).wykaz osób, które będą pełnić funkcję kierownika budowy i kierownika robót wraz z dokumentem potwierdzającym ich uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego (np. wg Załącznika nr 4 do SIWZ). E).harmonogram finansowo - rzeczowy prac rewaloryzacyjno-modernizacyjnych (np. wg Załącznika nr 5 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum-szreniawa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki, pok. H212 (sekretariat)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2008 godzina 09:50, miejsce: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki, pok. H212..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.