eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pakosław › Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2016 r. do 30-06-2017 r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-08-12

Ogłoszenie nr 301130 - 2016 z dnia 2016-08-12 r.

Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2016 r. do 30-06-2017 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 137255-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław, krajowy numer identyfikacyjny 41105075800000, ul. ul. Kolejowa  2, 63920   Pakosław, państwo , woj. wielkopolskie, tel. 0-65 54 78 332, faks 0-65 54 78 332, e-mail
Adres strony internetowej (URL): www.pakoslaw.pl
Adres profilu: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2016 r. do 30-06-2017 r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RGRB.271.2.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci przedszkolnych, dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjum na terenie gminy Pakosław, przez cały rok szkolny 2016/2017 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej wraz z opieką podczas przewozu. 2. Do wykonania zamówienia oferent musi dysponować, co najmniej trzema autobusami do przewozu osób, odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu technicznego, które będzie wykorzystywać przy realizacji zamówienia. 3. W każdym autobusie musi znajdować się opiekun. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca autobusu. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków winni zostać przeszkoleni przez Wykonawcę z zakresu przepisów prawa ruchu drogowego. 4. Wykonawca zapewnia opiekunów w takiej liczbie, aby na jeden autobus przypadał, co najmniej jeden opiekun. 5. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zawiera: a) Dowóz dzieci z obwodu SP Pakosław i Przedszkola w Pakosławiu - łącznie 40 dzieci: - przywóz w następujące dni: - poniedziałek - 7.35 (14 dzieci), 8.30 (26 dzieci), - wtorek - 7.35 (14 dzieci), 8.30 (26 dzieci), - środa - 7.35 (14 dzieci), 8.30 (26 dzieci), - czwartek - 7.35 (15 dzieci), 8.30 (25 dzieci), - piątek - 7.35 (14 dzieci), 8.30 (26 dzieci), - odwóz w następujące dni: - poniedziałek - 13.20 (31 dzieci), 14.20 (9 dzieci), - wtorek - 13.20 (31 dzieci), 14.20 (9 dzieci), - środa - 13.20 (40 dzieci), - czwartek - 13.20 (30 dzieci), 14.20 (10 dzieci), - piątek - 13.20 (40 dzieci) Należy wyjaśnić, że dowóz na godzinę 7.35 oraz odwóz o godzinie 14.20 łączone są z dowozem i odwozem dzieci z miejscowości Góreczki Wielkie oraz Ostrobudki do Gimnazjum. Obwód obejmuje miejscowości Góreczki Wielkie, Ostrobudki. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Góreczki Wielkie - 26, Ostrobudki - 14, w tym 13 dzieci przedszkolnych. b) Dowóz dzieci z obwodu SP Chojno i Przedszkola w Chojnie - 59 dzieci: - przywóz na godz. 8.10, - odwóz w następujące dni: - poniedziałek: 13.00 - (0 dzieci), 14.50 (52 dzieci - trasa 1) + (7 dzieci - trasa 2), - wtorek - 13.00 (24 dzieci - trasa 1) + (7 dzieci - trasa 2), 14.50 (28 dzieci - trasa 1), - środa - 13.00 - (0 dzieci), 14.50 (52 dzieci - trasa 1) + (7 dzieci - trasa 2), - czwartek - 13.00 (24 dzieci - trasa 1) + (7 dzieci - trasa 2), 14.50 (28 dzieci - trasa 1), - piątek - 13.00 (52 dzieci - trasa 1) + (7 dzieci - trasa 2), 14.50 - (0 dzieci). Obwód obejmuje miejscowości: Podborowo, Chojno, Golejewko, Golejewo, Sworowo, Kubeczki, Dębionka, Niedźwiadki. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Sworowo - 31, Kubeczki -8, Dębionka - 2, Niedźwiadki - 8, Podborowo - 8, w tym 12 dzieci przedszkolnych. c) Dowóz dzieci z obwodu SP Sowy i oddziału Przedszkola w Pakosławiu, filia w Sowach - 94 dzieci: - przywóz na godz. 8.00, - odwóz o godz. 13.45. Obwód obejmuje miejscowości: Sowy, Osiek, Zaorle, Pomocno, Białykał. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Osiek - 47, Białykał - 19, Pomocno - 17, Zaorle - 11, w tym 19 dzieci przedszkolnych. d) Dowóz dzieci z obwodu Gimnazjum - 130 dzieci: - przywóz na godz. 7.35, - odwóz w pn., wt., czw. i pt. o godz. 14.15, - odwóz w śr. o godz. 15.55, - dodatkowy odwóz uczniów klasy sportowej np. w pn. i czw. o godz. 15.50. Obwód obejmuje miejscowości: Pakosław, Góreczki Wielkie, Ostrobudki, Chojno, Golejewko, Golejewo, Podborowo, Sworowo, Sowy, Białykał, Pomocno, Zaorle, Osiek, Kubeczki, Dębionka, Niedźwiadki. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Chojno - 33, Sowy - 10, Osiek - 18, Golejewko - 9, Ostrobudki - 5, Sworowo - 9, Góreczki Wielkie - 9, Golejewo - 3, Pomocno - 2, Zaorle - 10, Białykał - 11, Kubeczki - 4, Dębionka - 3, Niedźwiadki - 2, Podborowo - 2. Dodatkowo łącznie z dowozem dzieci do Gimnazjum należy dowieźć oraz odwieźć ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu dzieci w ilości wymienionej w punkcie 5 a (od poniedziałku do piątku) z miejscowości Góreczki Wielkie oraz Ostrobudki. W ramach niniejszego dowozu i odwozu wykonawca ma obowiązek uwzględnić bezpieczny nawrót autobusu wiozącego dzieci do Podborowa, w miejscowości Słupia Kapitulna na przystanku PKS. Rozwiązanie to jest podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów dowożonych i odwożonych do szkoły. 6. Wskazane liczby dzieci mogą od dnia 1 września 2016 roku ulec niewielkim zmianom. 7. Podane powyżej godziny przywozu i odwozu nie są godzinami rozpoczęcia i zakończenia lekcji w danej szkole. Na daną godzinę należy dowieźć dzieci lub rozpocząć odwóz ze wskazanej szkoły. Lekcje rozpoczynają się ok. 10 minut po dowiezieniu dzieci na miejsce, zaś kończą się ok. 10 minut przed rozpoczęciem odwozu. 8. Ilość uczniów odwożonych jest taka sama jak liczba uczniów przywożonych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2016
IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT260802.50
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Łucja Skorupka, Usługowy Przewóz sób Autobusem,  ,  ul. Rzeczna 8,  63-910,  Miejska Górka,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 162479.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 162479.10Oferta z najwyższą ceną/kosztem 212903.25
Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.