eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Przebudowa mostu szynowego w transformatorowni

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-23

Szczecin: Przebudowa mostu szynowego w transformatorowni
Numer ogłoszenia: 27596 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera na Zamku, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4348102, 4348135, faks 91 4348133 , strona internetowa www.opera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu szynowego w transformatorowni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w zakresie przebudowy mostu szynowego w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zamek.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Uzasadnienie faktyczne: na etapie przygotowania dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane realizowane w ramach I etapu przebudowy Opery Projektant opracował dokumentację projektowa na przebudowę stacji transformatorowej. Zakres przebudowy został opisany w dokumentacji projektowej PB 5 na 3 Projekt budowlano-wykonawczy - etap 0, Stacja transformatorowa 15 na 0,4kV. Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia RR_1_599_2010r. wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, Wydział Zarządzania Rozwojem Sieci, ul. Malczewskiego 5 przez 7, 71-616 Szczecin w dniu 4 marca 2010 r. W dniu 11 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie Wykonawcy z przedstawicielem operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ENEA Operator Sp. z o.o., na którym to spotkaniu określono zakres prac niezbędnych do zakończenia przebudowy stacji transformatorowej Zamek i zgłoszeniu prac budowlanych ENEA - Operator do odbioru w celu umożliwienia eksploatacji przebudowywanej stacji transformatorowej Zamek. Nowowydane wytyczne przez ENEA Operator Sp. z o.o. są odmienne od założeń i wytycznych wskazanych w warunkach przyłączeniowych z 2010 r. W pkt. 9 notatki z ww. spotkania przedstawiciel ENEA - Operator stwierdził, że należy: sprawdzić dobór szyn rozdzielczych od transformatora do rozdzielnicy nn 0,4kV pod kątem ich doboru do mocy transformatora, obliczeniowej mocy pobieranej. W przypadku nieprawidłowego doboru należy wymienić szynę neutralną na szynę o przekroju identycznym jak szyny fazowe. Wykonawca w dniu 03.07.2013 wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie Projektu PW 5 na 3 Branża: instalacje elektryczne, Stacja transformatorowa o obliczenia potwierdzające poprawność doboru szyn rozdzielczych (mostu szynowego). Projektant w ramach Nadzoru Autorskiego przedłożył opracowanie zamienne PW5_3 z lipca 2013r. zastępujące opracowanie z lipca 2010 r. uzupełnione o wyniki obliczeń dot. doboru mostu kablowego 0,4kV pomiędzy transformatorem T2 a rozdzielnicą Rnn 0,4k,V. W opracowaniu zamiennym zostały umieszczone rysunki zamienne PW5_3-02a i PW 5_3-05. Nowy projekt jest aktualizacją poprzedniego i obejmuje całość robót w stacji transformatorowej. Z opracowania uzupełniającego wynikają roboty dodatkowe nie objęte przedmiotem zamówienia polegające na wymianie mostu szynowego. Projekt podstawowy przewidywał pozostawienie istniejącego mostu szynowego bez zmian. Projektant oświadczył, że opracowanie zamienne wynika z żądania ENEA dostosowania obciążenia mostu szynowego do mocy nominalnej transformatora (w projekcie przyjęto moc przyłączeniową). Konieczna jest wymiana istniejącego mostu szynowego 3xAP80x10 na most kablowy. Przyjęte rozwiązanie wymiany mostu na kablowy podyktowane jest koniecznością wykonania zmian w jak najkrótszym czasie (brak możliwości wyłączenia odbiorów Zamku na dłuższy czas) przy jednoczesnym zapewnieniu poprawności wykonania. Wykonanie przedmiotowych robót warunkuje odbiór przebudowywanej stacji transformatorowej i włączenie drugiego transformatora do zasilania Zamku. Zakres robót dodatkowych wynikający z rysunków uzupełniających powstałych w wyniku nowych wytycznych zarządcy sieci energetycznej jest bezpośrednio powiązany z robotami zasadniczymi i jest niezbędny w celu wykonania i ukończenia robót zasadniczych objętych umowa podstawową na roboty budowlane objęte I etapem przebudowy. Bez wykonania robót dodatkowych uruchomienie a przede wszystkim uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji transformatorowej nie będzie możliwe, ponieważ ENEA Operator Sp. z o.o. nie dopuści stacji do użytkowania. Stan techniczny i możliwości adaptacji urządzeń istniejącej stacji transformatorowej przed przebudową nie były do końca możliwe do określenia a dokumentacja archiwalna stanu technicznego transformatorowni z okresu przed przebudową wskazywała na odmienny stan funkcjonalny stacji transformatorowej. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Konsorcjum firm w składzie: 1) Sp. z o.o, ul. 5-go Lipca 14, 70-376 Szczecin., kraj/woj. zachodniopomorskie.

  • 2) D.O.D. SYSTEM Robert Nicki, ul. H. Kołłątaja 10, 71-525 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.