eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Modernizacja dachu budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-08-14

Bytom: Modernizacja dachu budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu
Numer ogłoszenia: 271868 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147157 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 2836301, faks 032 2836344.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dachu budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 11 - etap 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Projekcie budowlanym oraz Przedmiarze robót, które stanowią załączniki nr 9, 10, 11 do siwz. UWAGA! - W przedmiarze robót w pozycjach nr 29, 30, 63, 64, 65 zostały skreślone wielkości obmiaru, które nie podlegają wycenie. Jednocześnie do przedmiaru robót dopisano pozycje od nr 83 do nr 88. - Załączona dokumentacja techniczna posiada stary adres budynku, tj. Strzelców Bytomskich 9. - Dachówkę oraz gąsiory zapewnia Zamawiający. - Teren posesji I LO posiada dwa wjazdy- bramy, które posiadają szerokości 3,90m oraz 3,08m. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają istotne postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 7 do siwz. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 36 miesięcznej gwarancji oraz 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty, liczonej od daty odbioru końcowego robót. 5. W przypadku rozbieżności zapisów umowy (istotnych postanowień umownych) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zapisami zawartymi w dokumentacji technicznej, pierwszeństwo przyznaje się zapisom umownym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Na czas realizacji robót budynek objęty ww. zamówieniem nie zostanie wyłączony z użytkowania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.11.00 - Wykonywanie konstrukcji dachowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 528086,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 279102,08

  • Oferta z najniższą ceną: 279102,08 / Oferta z najwyższą ceną: 385000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.