eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu aktywności zawodowej, Akademii Rodzicielstwa Zastępczego oraz Akademii Zdrowia i Wiedzy dla beneficjentów projektu -Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim- realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-07-15

Piła: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu aktywności zawodowej, Akademii Rodzicielstwa Zastępczego oraz Akademii Zdrowia i Wiedzy dla beneficjentów projektu -Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim- realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 251832 - 2012; data zamieszczenia: 15.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile , Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 214 42 54, faks 67 214 42 57.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu aktywności zawodowej, Akademii Rodzicielstwa Zastępczego oraz Akademii Zdrowia i Wiedzy dla beneficjentów projektu -Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim- realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach: -Kursu Aktywności Zawodowej wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia dla uczestników Kursu Aktywności Zawodowej - łącznie 15 osób w okresie 06.08.2012 - 10.08.2012 r. tj. przez okres 5 dni (4 noclegów). Szczegółowe warunki w zakresie: przewozu, zakwaterowania, lokalizacji pobytu, wyżywienia, zapewnienia bezpieczeństwa, zajęć dydaktycznych, warunków szkoleniowych, posiadanej infrastruktury, ubezpieczeń, opłat, wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych i mieszkalnych, a także animacji czasu wolnego określone zostały w załączniku 1A . - Akademii Zdrowia i Wiedzy wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia dla uczestników Akademii Zdrowia i Wiedzy - łącznie 90 osób w okresie 31.08-07.09.2012 r. tj. przez okres 8 dni (7 noclegów) w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych(Dz.U.2007, nr 230,poz. 1694). Szczegółowe warunki w zakresie: przewozu, zakwaterowania, lokalizacji pobytu, wyżywienia, zapewnienia bezpieczeństwa, zajęć dydaktycznych, warunków szkoleniowych, posiadanej infrastruktury, ubezpieczeń, opłat, wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych i mieszkalnych, a także animacji czasu wolnego określone zostały w załączniku 1B. - Akademii Rodzicielstwa Zastępczego Wiedzy wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia dla uczestników Akademii Rodzicielstwa Zastępczego - łącznie 119 osób w okresie 04.08 - 11.08.2012 r. tj. przez okres 8 dni (7 noclegów). Szczegółowe warunki w zakresie: przewozu, zakwaterowania, lokalizacji pobytu, wyżywienia, zapewnienia bezpieczeństwa, zajęć dydaktycznych, warunków szkoleniowych, posiadanej infrastruktury, ubezpieczeń, opłat, wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych i mieszkalnych, a także animacji czasu wolnego określone zostały w załączniku 1C. -Akademii Rodzicielstwa Zastępczego wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia dla uczestników Akademii Rodzicielstwa Zastępczego - łącznie 42 osoby w okresie 20.08 - 27.08.2012 r. tj. przez okres 8 dni (7 noclegów). Szczegółowe warunki w zakresie: przewozu, zakwaterowania, lokalizacji pobytu, wyżywienia, zapewnienia bezpieczeństwa, zajęć dydaktycznych, warunków szkoleniowych, posiadanej infrastruktury, ubezpieczeń, opłat, wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych i mieszkalnych, a także animacji czasu wolnego określone zostały w załączniku 1D. Wykonawca musi zrealizować zadanie w całości ze środków własnych - bez zaliczki ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. W związku z powyższym musi posiadać własne środki finansowe na realizację zadania z uwzględnieniem faktu, iż termin zapłaty faktury za realizację zadania nastąpi po uzyskaniu przez PCPR w Pile płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu -Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim- (nie później niż do 31.12.2012 r.)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55.11.00.00 - Hotelarskie usługi noclegowe 55.12.00.00 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 29.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionego powyżej warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku określonego, gdy: oferent wykaże posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku będzie: - oświadczenie o posiadanym aktualnym wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na podstawie - art. 20 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póź. zm.) z zastosowanie zał. nr 9 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionego powyżej warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy: oferent wykaże posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia; Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku będzie: - wykaz min. 3 trzech usług polegających na organizacji np. obozów, szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, związanych z realizowaniem projektów na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; z zastosowanie zał. nr 7 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionego powyżej warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy: oferent wykaże dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku będzie: - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Z wykazu musi wynikać dysponowanie: -salą szkoleniową umeblowaną, posiadającą dobre oświetlenie, zaciemnienie oraz klimatyzację z liczbą miejsc siedzących zapewniającą pomieszczenie wszystkich uczestników zamówienia, zapewniającą prowadzenie szkoleń z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, -rzutnikiem multimedialnym wraz z ekranem do projekcji, -flipchartem (blok papierowy + pisaki), -systemem umożliwiającym monitorowanie całego terenu zamkniętego, na którym nastąpi realizacja usługi (monitoring), -systemem identyfikacji uczestników (np. w formie bransoletek, opasek, kart identyfikacyjnych), -salą gimnastyczną, bądź pomieszczeniem, w którym możliwe jest prowadzenie zajęć z zakresu rozwoju fizycznego; -wypożyczalnią sprzętu sportowego; -siłownią; -basenami: trwale związanymi z gruntem, murowanymi, pozwalającymi na realizację gimnastyki, doskonalenie umiejętności pływackich uczestników oraz doskonalenie umiejętności pływackich dzieci starszych oraz wspólną zabawę rodziców z dziećmi, z których: a) 2 baseny będą o łącznej powierzchnia tafli wody nie mniejszej niż: 1200 m2; b) min. 2 baseny o łącznej powierzchnia tafli wody w przedziale 150 - 350 m2; c) 1 basenem- o powierzchni tafli wody w przedziale 70 - 100m2, -min. 2 różnego rodzaju - boiskami przystosowanymi do prowadzenia gier zespołowych wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami z wykorzystaniem załącznik nr 8 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionego powyżej warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy: oferent wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku będzie: - oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -z wykorzystaniem wzoru -zał.3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionego powyżej warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy: oferent wykażę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Dokumentem potwierdzającymi spełnianie warunku będzie: - oświadczenie potwierdzającą posiadanie środków finansowych w kwocie minimum 60.000,00 zł - z wykorzystaniem zał. nr 11 do SIWZ, - opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł wraz z potwierdzeniem zapłaty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- w przypadku wykonawców występujących wspólnie pełnomocnictwo z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym - z wykorzystaniem zał. nr 5 do SIWZ - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i Społeczne - z wykorzystaniem zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie potwierdzającą posiadanie środków finansowych w kwocie minimum 60.000,00 zł - z wykorzystaniem zał. nr 11 do SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile al. Niepodległości 37, 64-920 Piła Dyrektor PCPR.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile al. Niepodległości 37, 64-920 Piła sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt -Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim- realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.