eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SZKOLNEJ POZNAŃSKIEGO CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ W POZNANIU

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-14

Poznań: KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SZKOLNEJ POZNAŃSKIEGO CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ W POZNANIU
Numer ogłoszenia: 251818 - 2012; data zamieszczenia: 14.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212658 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 6606600, faks 061 6606601.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SZKOLNEJ POZNAŃSKIEGO CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ W POZNANIU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SZKOLNEJ POZNAŃSKIEGO CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ W POZNANIU Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny: Roboty remontowe i renowacyjne - 45453000-7, przedmiot dodatkowy Roboty rozbiórkowe 45111300-1 Roboty malarskie 45442100-8 Roboty konstrukcyjne 45223200-8 Instalacje zasilania elektrycznego 45315300-1 Roboty izolacyjne 45320000-6 Roboty sanitarne 45232460-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 2 Przedmiot zamówienia obejmuje zakres: 1) Roboty rozbiórkowe a) demontaż drzwi drewnianych i stalowych b) demontaż częściowy ścianek działowych c) demontaż konstrukcji kanałów posadzkowych wraz z pokrywami d) demontaż prowizorycznego magazynku e) demontaż istniejących posadzek drewnianych i betonowych f) nacinanie posadzek piłą diamentową g) wykuwanie otworów w ścianach i stropie h) demontaż desek odbojowych i) wywóz i utylizacja gruzu 2) Roboty budowlane a) wykop pod ściankę wysoką gr. 12 cm b) wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej c) izolacja pozioma w/w fundamentu d) wykonanie ścianki gr. 12 cm z gazobetonu, zbrojonej wys. 4,8 m e) wykonanie żeber żelbetowych usztywniających w/w ścianki f) nadmurowanie ścianek istniejących gazobetonem do wysokości 2,3 m g) zamurowanie otworów po demontażu drzwi h) przemurowanie pęknięć istniejących ścianek z wykonaniem dylatacji i) wymurowanie nowych ścianek z gazobetonu gr. 12 cm j) wykonanie podłoża i izolacji pod nowe posadzki zgodnie z projektem k) wykonanie posadzek zgodnie z projektem l) usunięcie starej farby emulsyjnej ze zmyciem podłoża m) gruntowanie podłoży surowych i z wymalowaniami olejnymi n) szpachlowanie ścian pod emulsję i lamperie o) malowanie ścian 2x farbą emulsyjną p) malowanie lamperii 2x farbą olejną półpołysk q) dostawa i montaż drzwi PCV zwykłych oraz z odpornością ogniową zgodnie z projektem r) frezowanie powierzchni betonowych korytarzy s) wykonanie warstwy wyrównującej zacieranej na korytarzach t) wykonanie w rejonie umywalek i zlewów fartuchów z płytek glazurowanych u) pomalowanie istniejących drzwi 3) Roboty sanitarne a) montaż instalacji co - tylko instalacja grzejnikowa wraz z zasilaniem b) montaż instalacji wod.-kan. 4) Roboty elektryczne a) zmodernizowanie rozdzielnic R1, R2, R3, R7 b) instalację siły, oświetlenia i gniazd wtykowych c) instalację połączeń wyrównawczych d) instalację ochrony od porażeń 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - 2) Przedmiary 3) Projekty Spis dokumentów stanowi znajduje się w pliku pt. Spis zawartości 4 Realizacja przedmiotu zamówienia objętego niniejszą SIWZ jest związana z dostawą sprzętu realizowanego w ramach projektu unijnego: Zakup wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii w ramach realizacji projektu Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, priorytet I, działanie 1.6 Odbiór urządzeń zamawianych w ramach równolegle prowadzonego zamówienia jest możliwy po ich zamontowaniu i uruchomieniu w przebudowanej hali w ramach niniejszego zamówienia. Opóźnienie prac budowlanych w ramach niniejszego zamówienia będzie dla Zamawiającego podstawą dochodzenia odszkodowania za utracone środki na realizację projektu, niezależnie od kar umownych. 5 Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 6 Informacje dodatkowe: Ilekroć SIWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.44.21.00-8, 45.22.32.00-8, 45.31.53.00-1, 45.32.00.00-4, 45.23.24.60-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MALBUD Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz Nowak, ul. Zagłoby 5, 60-177 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 463472,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 549810,00

  • Oferta z najniższą ceną: 549810,00 / Oferta z najwyższą ceną: 663775,44

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.