eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SZKOLNEJ POZNAŃSKIEGO CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ W POZNANIU

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-06-20

Poznań: KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SZKOLNEJ POZNAŃSKIEGO CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ W POZNANIU
Numer ogłoszenia: 212658 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej , ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 6606600, faks 061 6606601.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SZKOLNEJ POZNAŃSKIEGO CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ W POZNANIU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SZKOLNEJ POZNAŃSKIEGO CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ W POZNANIU Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny: Roboty remontowe i renowacyjne - 45453000-7, przedmiot dodatkowy Roboty rozbiórkowe 45111300-1 Roboty malarskie 45442100-8 Roboty konstrukcyjne 45223200-8 Instalacje zasilania elektrycznego 45315300-1 Roboty izolacyjne 45320000-6 Roboty sanitarne 45232460-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 2 Przedmiot zamówienia obejmuje zakres: 1) Roboty rozbiórkowe a) demontaż drzwi drewnianych i stalowych b) demontaż częściowy ścianek działowych c) demontaż konstrukcji kanałów posadzkowych wraz z pokrywami d) demontaż prowizorycznego magazynku e) demontaż istniejących posadzek drewnianych i betonowych f) nacinanie posadzek piłą diamentową g) wykuwanie otworów w ścianach i stropie h) demontaż desek odbojowych i) wywóz i utylizacja gruzu 2) Roboty budowlane a) wykop pod ściankę wysoką gr. 12 cm b) wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej c) izolacja pozioma w/w fundamentu d) wykonanie ścianki gr. 12 cm z gazobetonu, zbrojonej wys. 4,8 m e) wykonanie żeber żelbetowych usztywniających w/w ścianki f) nadmurowanie ścianek istniejących gazobetonem do wysokości 2,3 m g) zamurowanie otworów po demontażu drzwi h) przemurowanie pęknięć istniejących ścianek z wykonaniem dylatacji i) wymurowanie nowych ścianek z gazobetonu gr. 12 cm j) wykonanie podłoża i izolacji pod nowe posadzki zgodnie z projektem k) wykonanie posadzek zgodnie z projektem l) usunięcie starej farby emulsyjnej ze zmyciem podłoża m) gruntowanie podłoży surowych i z wymalowaniami olejnymi n) szpachlowanie ścian pod emulsję i lamperie o) malowanie ścian 2x farbą emulsyjną p) malowanie lamperii 2x farbą olejną półpołysk q) dostawa i montaż drzwi PCV zwykłych oraz z odpornością ogniową zgodnie z projektem r) frezowanie powierzchni betonowych korytarzy s) wykonanie warstwy wyrównującej zacieranej na korytarzach t) wykonanie w rejonie umywalek i zlewów fartuchów z płytek glazurowanych u) pomalowanie istniejących drzwi 3) Roboty sanitarne a) montaż instalacji co - tylko instalacja grzejnikowa wraz z zasilaniem b) montaż instalacji wod.-kan. 4) Roboty elektryczne a) zmodernizowanie rozdzielnic R1, R2, R3, R7 b) instalację siły, oświetlenia i gniazd wtykowych c) instalację połączeń wyrównawczych d) instalację ochrony od porażeń 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - 2) Przedmiary 3) Projekty Spis dokumentów stanowi znajduje się w pliku pt. Spis zawartości 4 Realizacja przedmiotu zamówienia objętego niniejszą SIWZ jest związana z dostawą sprzętu realizowanego w ramach projektu unijnego: Zakup wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii w ramach realizacji projektu Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, priorytet I, działanie 1.6 Odbiór urządzeń zamawianych w ramach równolegle prowadzonego zamówienia jest możliwy po ich zamontowaniu i uruchomieniu w przebudowanej hali w ramach niniejszego zamówienia. Opóźnienie prac budowlanych w ramach niniejszego zamówienia będzie dla Zamawiającego podstawą dochodzenia odszkodowania za utracone środki na realizację projektu, niezależnie od kar umownych. 5 Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 6 Informacje dodatkowe: Ilekroć SIWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.44.21.00-8, 45.22.32.00-8, 45.31.53.00-1, 45.32.00.00-6, 45.23.24.60-4, 45.42.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12.000,00 (słownie: dwanaście_tysięcy_00/100) złotych 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 96 1050 1520 1000 0023 5031 6374 na przelewie należy umieścić informację KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SZKOLNEJ POZNAŃSKIEGO CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ W POZNANIU. 2) wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 103, w terminie do dnia składania ofert, tj. 19 czerwca 2012r. do godziny 11:00, 3) do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium, 4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt 2) SIWZ; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane; 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4) ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • weryfikacja na podstawie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał dwie roboty budowlane, a każda z nich polegała na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych w jednym zadaniu, o wartości min. 500000,00zł brutto każda z dwóch robót;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • weryfikacja na podstawie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) konstrukcyjno - budowlanej b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych wodociągowych i wentylacyjnych c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych dopuszcza się posiadanie powyższych uprawnień przez jedną osobę

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • weryfikacja na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) kosztorys ofertowy będący dla Zamawiającego materiałem pomocniczym wykonany metodą uproszczoną. 3) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; 4) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym - jak wyżej - przez Wykonawcę. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów określonych w pkt 4, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 4. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność winny zostać uaktualnione.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 2) termin realizacji -- w przypadku wystąpienia: a) robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej c) sytuacji określonej w § 3 ust. 2 umowy, Fakt ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru. 3) zmiany w zakresie ilości wykonanych robót, technologii wykonania lub inne zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia. 4) zmiany osobowe -- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy. 5) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6) nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługa administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, ul. Jawornicka 1, 61-161 Poznań, pok. sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, ul. Jawornicka 1, 61-161 Poznań, pok. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.