eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi w zakresie adiustacji i wzorcowania wzorców odniesienia i przyrządów kontrolnych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-06-28

Warszawa: Usługi w zakresie adiustacji i wzorcowania wzorców odniesienia i przyrządów kontrolnych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii
Numer ogłoszenia: 250316 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194746 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa nr 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6892338, faks 022 6892326.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie adiustacji i wzorcowania wzorców odniesienia i przyrządów kontrolnych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi w zakresie adiustacji i wzorcowania wzorców odniesienia i przyrządów kontrolnych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183079,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 132709,00

 • Oferta z najniższą ceną: 132709,00 / Oferta z najwyższą ceną: 132709,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Do głównych zadań Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii (CWOM) należy utrzymywanie i nadzorowanie wojskowych wzorców odniesienia w resorcie Obrony Narodowej. Zgodnie z zaleceniami oraz wytycznymi Dyrektora Wojskowego Centrum Metrologii (WCM), każdy wzorzec odniesienia, roboczy oraz przyrząd kontrolny, zgodnie z przyjętym czasookresem, musi być dowiązany do wzorców państwowych utrzymywanych w Głównym Urzędzie Miar (GUM) lub innym akredytowanym laboratorium pomiarowym w kraju lub za granicą. Wzorcowanie to pozwala na dowiązanie wzorców resortu ON poprzez nieprzerwany łańcuch sprawdzeń do wzorców państwowych i zachowanie właściwej ścieżki spójności pomiarowej. Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa, a jednym z zadań wykonywanych przez GUM jest budowa, utrzymywanie i modernizacja państwowych wzorców jednostek miar i jako jedyny jest w stanie zapewnić wymagany przez CWOM poziom niepewności pomiarów, a tym samym zapewnić spójność pomiarową wzorców jednostki miar eksploatowanych przez MON. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.02.2005r. (Dz. U. 2005r. nr 37, poz. 328) zakres działania CWOM obejmuje wykonanie porównań wzorców odniesienia jednostek miar z wzorcami jednostek miar utrzymywanych m.in. w GUM. Wzorce utrzymywane w CWOM służą do kalibracji wzorców roboczych Wojskowych Ośrodków Metrologii (WOM) oraz aparatury kontrolno - pomiarowej ze Specjalistycznego Wojskowego Ośrodka Metrologii (SWOM). W związku z mijającym okresem ważności wzorcowania wzorców odniesienia i przyrządów kontrolnych utrzymywanych w CWOM komisja wnioskuje o podpisanie umowy z GUM na konserwację, adiustację z wzorcowaniem przyrządów pomiarowych CWOM. Brak potwierdzenia metrologicznego wzorców odniesienia i przyrządów kontrolnych CWOM skutkować będzie przerwaniem wykonywania obsług na uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym eksploatowanym w jednostkach wojskowych, co ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie i życie ludzkie. Zachodzi więc ustawowa przesłanka zastosowania w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybu wynikającego z art. 67, ust. 1, pkt 1a i 1b ustawy, tj. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów usługa ta może być wykonana u jednego wykonawcy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.