eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarne › ZP/116/CzB-HA/14 Wykonanie robót sanitarnych polegających na wykonaniu instala?cji c.o., c.t. oraz wentylacji przy budowie budynku sali widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-02-02

Czarne: ZP/116/CzB-HA/14 Wykonanie robót sanitarnych polegających na wykonaniu instala?cji c.o., c.t. oraz wentylacji przy budowie budynku sali widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce.
Numer ogłoszenia: 23290 - 2015; data zamieszczenia: 02.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329170 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 833 36 79, faks 59 833 24 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/116/CzB-HA/14 Wykonanie robót sanitarnych polegających na wykonaniu instala?cji c.o., c.t. oraz wentylacji przy budowie budynku sali widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót sanitarnych polegających na wykonaniu instalacji c.o., c.t. oraz wentylacji przy budowie budynku sali widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce 3.1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z następującą dokumentacją znajdującą się w załącznikach do SIWZ: 1) załącznik 1a -przedmiar robót 2) załącznik 1b - dokumentacja projektowa 3.2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zapewni we współpracy z Inwestorem dostęp do obiektów będących przedmiotem zamówienia, na czas niezbędny do zapoznania się z nimi. Zamawiający zaleca wizję lokalną. 3.3. Wykonawca zapozna się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot umowy i z tego tytułu nie będzie domagał się żadnych dodatków do ustalonego sposobu wynagrodzenia, z uwzględnieniem pkt 3.4. 3.4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w przedmiarach robót nie ma wszystkich robót wynikających z technologii wykonywania robót i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego i ujęcia tych robót w złożonej ofercie. postępowanie nr ZP116CzB-HA14 Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Pomerania Oddział w Czerwonym Borze NIP: 8431604379 REGON: 221153050 KRS: 0000374747 3.5. Zamawiający wymaga, aby przy składaniu oferty Wykonawca uwzględnił utrudnienia w realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z przeprowadzania robót w użytkowanych budynkach zakwaterowania osadzonych. 3.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubezpieczył budowę na czas trwania robót. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument ubezpieczenia (umowę ubezpieczenia lub polisę) budowy po podpisaniu umowy, a przed przekazaniem przez Zamawiającego placu budowy. Treść polisy (umowy ubezpieczeniowej) musi być uzgodniona z zamawiającym. Jeśli Wykonawca opóźni się w dostarczeniu umów ubezpieczenia i polis, także przekazanie placu budowy opóźni się w stosunku do terminu określonego w umowie, przy zachowanym zgodnie z umową terminie zakończenia robót. W przypadku, gdy wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową o wartości nie niższej niż w/w - nie jest wymagane dodatkowe ubezpieczenie budowy. 3.7. W ciągu 2 dni od podpisania umowy, Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowofinansowy realizacji robót i przedstawi, go do akceptacji Zamawiającego. 3.8. Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązani są do : 1 wykonywania robót z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa budowlanego, bhp i ppoż. obowiązujących w miejscu jego realizacji, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przedmiarem robót dostarczonym przez Zamawiającego, 2 stosowania materiałów spełniających warunki wymagane przepisami określającymi zasady ich stosowania (w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,) 3 Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o Polskie Normy, wytyczne polskich instytucji i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zasadami sztuką budowlaną. 4 ponoszenia odpowiedzialności za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, szkody wyrządzone w mieniu oraz osobom fizycznym znajdującym się w miejscu realizacji umowy o udzielenie zamówienia przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy, 5 przed rozpoczęciem realizacji umowy o udzielenie zamówienia - zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania oraz odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 6 ponoszenia kosztów eksploatacji i opomiarowania pobieranych mediów, 7 przed rozpoczęciem realizacji zlecenia opracowania planu zagospodarowania budowy oraz BIOZ i uzgodnienia go z Zamawiającym - jeżeli obowiązuje , 8 zorganizowania placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz wykazania szczególnej dbałości o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 9 ponoszenia pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, 10 zapewnienia nadzoru nad realizacją robót przez kierownika budowy robót osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego, 11) zapewnienie dozoru ppoż w czasie wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu, postępowanie nr ZP116CzBHA14 Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Pomerania Oddział w Czerwonym Borze NIP: 8431604379 REGON: 221153050 KRS: 0000374747 12) okazywania na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wszelkich dokumentów dotyczące realizowanego zadania, 13) zgłaszania inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające, 14) zgłaszania robót objętych zleceniem do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru w tym także końcowego odbioru całego obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego całego obiektu 15) doprowadzenia do należytego stanu i porządku teren budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót, 16) przyjęcia na podstawie protokołu odbioru materiałów powierzonych przez Zamawiającego i przechowywania ich z należytą starannością oraz przedstawienia wyliczenie zużycia powierzonych materiałów- jeżeli zaistnieją takie okoliczności w trakcie realizacji robót, 17) wywozić na bieżąco śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych, we własnym zakresie, na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach 18) udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru przez Zamawiającego - szczegółowe zasady w załączniku B do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 251819,35

  • Oferta z najniższą ceną: 251819,35 / Oferta z najwyższą ceną: 288786,12

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.