eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dostawa materiałów kompozytowych na modele i akcesoriów do laminacji próżniowej lotniczych struktur kompozytowychOgłoszenie z dnia 2011-08-31

Warszawa: dostawa materiałów kompozytowych na modele i akcesoriów do laminacji próżniowej lotniczych struktur kompozytowych
Numer ogłoszenia: 232403 - 2011; data zamieszczenia: 31.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8460011, faks 022 8466567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów kompozytowych na modele i akcesoriów do laminacji próżniowej lotniczych struktur kompozytowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawca zobowiązuje się do dostawy materiałów kompozytowych na modele i akcesoriów do laminacji próżniowej lotniczych struktur kompozytowych, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 16.08.2011 nr Instytut Lotnictwa MC20112391, której zakres jest zgodny z załącznikiem nr 1 do postępowania nr 35/DF/Z/11..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.61.30.00 - Bezzałogowe pojazdy powietrzne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu PHOENIX-Bezzałogowy Samolot Stratosferyczny współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 326873,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 326873,83

 • Oferta z najniższą ceną: 326873,83 / Oferta z najwyższą ceną: 326873,83

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt.1 lit. a ustawy pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kompozytowych na modele i akcesoriów do laminacji próżniowej lotniczych struktur kompozytowych na potrzeby realizacji projektu: PHOENIX-Bezzałogowy Samolot Stratosferyczny współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Po dokonaniu analizy rynku producentów materiałów kompozytowych zostały wybrane firmy HEXEL, HUNTSMAN, JOST oraz CHEM TREND a w przypadku akcesoriów firma AIRTECH. Jedynym dystrybutorem produktów ww. firm w Polsce jest firma Milar Sp. z o.o., ul. Graniczna 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.