eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świeradów-Zdrój › Zakup urządzenia służącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji w ramach Dostawy pierwszego wyposażenia oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju (Etap II ) realizowanej w ramach projektu pn.Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-06-28

Świeradów-Zdrój: Zakup urządzenia służącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji w ramach Dostawy pierwszego wyposażenia oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju (Etap II ) realizowanej w ramach projektu pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej
Numer ogłoszenia: 216954 - 2014; data zamieszczenia: 28.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój , ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 075 7816471, faks 075 7816585.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swieradowzdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup urządzenia służącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji w ramach Dostawy pierwszego wyposażenia oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju (Etap II ) realizowanej w ramach projektu pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pierwszego wyposażenia oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju - Etap II - dostawa urządzenia służącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji - 1 szt., o parametrach technicznych: 1. urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji zamontowane na przyczepie, wymagane parametry : 1.1. pompa wysokociśnieniowa z tłokami ceramicznymi o parametrach: a) minimalne ciśnienie robocze - 150 bar z dodatkowym regulatorem ciśnienia (płynna regulacja ciśnienia), b) minimalny wydatek wody - 75 l/min. 1.2. napęd urządzenia - silnik benzynowy o mocy min. 35 KM z rozrusznikiem elektrycznym. Elektryczne sterowanie obrotami silnika przez przyciski. 1.3. zbiornik paliwa min. 20 l, 1.4. wąż wysokociśnieniowy NW 13 o długości minimum 80 m, zamontowany na bębnie o napędzie hydraulicznym - zwijanie, rozwijanie, płynna regulacja prędkości obrotowej bębna. Sterowanie pracą bębna ciśnieniowego poprzez przyciski elektryczne. Bęben wyposażony w prowadnicę węża ułatwiającą jego układania na bębnie podczas nawijania wraz z licznikiem metrów. Zabezpieczenie pompy przed pracą bez wody polegające na zatrzymaniu pracy pompy w momencie osiągnięcia stanu minimalnego wody w zbiorniku. Możliwość awaryjnego uruchomienia pompy w celu nawinięcia węża ciśnieniowego na bęben pomimo osiągnięcia stanu minimalnego wody w zbiorniku. Rozwiązanie uniemożliwiające pozostawienie włączonej pompy bez nadzoru. 1.5. Wąż napełniający NW 19 zamontowany na bębnie o długości minimum 50 m, 1.6. Zbiornik wody o pojemności całkowitej minimum 800 l z możliwością napełniania z hydrantu lub przez wąż napełniający, 1.7. Zbiornik oleju hydraulicznego wyposażony we wskaźnik poziomu oleju i wskaźnik temperatury. 1.8. urządzenie zamontowane na przyczepie o ładowności odpowiadającej wadze urządzenia oraz wody, wyposażonej w kulowy zaczep holowniczy, hamulec najazdowy, posiadającej dokumenty dopuszczające ją do ruchu lądowego na terenie RP, 2. urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji musi być wyposażone w : 2.1. dwie głowice czyszczące standardowe: czyszcząca i udrażniająca, 2.2. głowicę rotacyjną do czyszczenia tłuszczy, 2.3. głowicę ciężką granat do silnie zanieczyszczonych rur, 2.4. pistolet wysokociśnieniowy, 2.5. prowadnice węża wysokociśnieniowego - 2 kpl., 2.6. kamerę do inspekcji TV kanalizacji, o parametrach: a) praca co najmniej w zakresie od 30 mm do 150 mm, b) kabel o długości minimum 30 m, c) licznik metrów, d) kompresja MPEG-4, s) tryb pracy: podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, f) język menu: polski i/lub angielski, g) obsługa urządzenia: sterowanie z pulpitu monitora oraz dodatkowo pilot zdalnego sterowania. 2.6.1. Wizja: a) liczba wejść wideo - 1, b) wyjście wideo 1 x RCA, c) rozdzielczość co najmniej 320 x 240, d) prędkość nagrywania co najmniej 30 kl/sek., e) rozmiar monitora co najmniej LCD 10 cali, f) rozdzielczość monitora LCD: co najmniej 300 linii TV, 2.6.2. Rejestracja: a) pamięć zewnętrzna Pen Drive, b) dysk twardy poprzez port USB, 2.6.3. Nagrywanie - tryby zapisu: manualny, 2.6.4. Kamera: a) kolorowa, b) wodoodporna, c) oświetlacz kamery - diody LED, d) kąt widzenia kamery minimum 60stopni (w poziomie i w pionie), 2.6.5. Parametry techniczne: a) czas pracy baterii co najmniej 3 godziny, b) zasilanie: akumulator wbudowany, c) rodzaje zasilania: akumulator, zasilacz. 2.7. zakres czyszczenia : rury o średnicy do 400 mm..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.70.00 - Maszyny do rurociągów .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca nie jest zobowiązany wnieść wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek nr 1 należy przedłożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca spełnia warunek nr 1 jeżeli przedłoży oświadczenie o którym mowa w kol. III zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.umswieradowzdroj.nv.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11- Listopada 35 Świeradów-Zdrój pokój 21a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2014 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11- Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat 1d.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską we środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.