eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wyk.dok.proj.wraz z uzysk. dec. niezb. do wyk.robót bud. dla zad. inwest.pn.:,,Przeb.gaz. DN300 Juszkowo-Wiczlino"pol.na dostos.gaz. DN300 ,PN6,3MPa do czyszcz. i insp. wew.tłokami oraz pełnienie nadzoru aut. w czasie real.robót bud. na podst.oprac.dok.Ogłoszenie z dnia 2017-10-26

Nr: NP/2017/10/0631/GDA

Przedmiot zamówienia: Wyk.dok.proj.wraz z uzysk. dec. niezb. do wyk.robót bud. dla zad. inwest.pn.:,,Przeb.gaz. DN300 Juszkowo-Wiczlino"pol.na dostos.gaz. DN300 ,PN6,3MPa do czyszcz. i insp. wew.tłokami oraz pełnienie nadzoru aut. w czasie real.robót bud. na podst.oprac.dok.

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Data publikacji: 2017-10-26

Data wygaśnięcia: 2017-11-16

CPV:

Osoba kontaktowa: Bożena Sarnowska (ZA) bozena.sarnowska@gaz-system.pl +48 587445469

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych do wykonania robót budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.:" Przebudowa gazociągu DN300 Juszkowo-Wiczlino", polegającego na dostosowaniu gazociągu DN300, PN6,3MPa do czyszczenia i inspekcji wewnętrznej tłokami oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 2. Dokumentacja projektowa obejmuje: a) Wykonanie Projektu Budowlano - Wykonawczego 2 egz. b) Opracowanie Informacji BIOZ - 2 egz. c) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych -2 egz. d) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w wersji uproszczonej z zestawieniem R, M, S oraz tabelą elementów scalonych - 1 egz. e) Wykonanie przedmiaru robót - 1 egz. f) Wykonanie ZZK (Zbiorcze Zestawienie Kosztów) - 2 egz. g) Opracowanie zbiorczego zestawienia złomu - 2 egz. h) Uzyskanie zgód właścicieli działek, użytkowników wieczystych, dzierżawców lub zarządców nieruchomości na czasowe zajęcie terenu w związku z realizacją zadania, w tym zgód na przejazd do miejsca prowadzenia robót
i. Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub decyzji pozwolenie na budowę, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony. Dokumentacja projektowa powinna być podzielona na 8 części, o których mowa w założeniach technicznych w punkcie IV, tak aby każdą cześć przebudowy gazociągu można było realizować niezależnie. 3. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione i projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy ,,lub równoważny". 4. Istotne warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji, szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji. 5. Szczegóły techniczne dotyczące zakresu objętego zamówieniem zostały zawarte w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia - założenia techniczne do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Dostosowanie gazociągu DN300 relacji Juszkowo-Wiczlino do czyszczenia i inspekcji wewnętrznej tłokami". 6. Czynności prowadzone w ramach nadzoru autorskiego: a) Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uwzględniając obowiązujące w czasie realizacji przepisy i instrukcje
b) Rozstrzyganie merytorycznych wątpliwości Wykonawcy robót bądź Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego w zakresie rozwiązań projektowych przyjętych przez autorów dokumentacji
c) Opiniowanie zaproponowanych przez Wykonawcę robót bądź Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego rozwiązań zamiennych lub równoważnych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej
d) Uzgadnianie rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji źródłowej: e) Uczestniczenie w charakterze ekspertów w radach budowy, naradach komisjach technicznych oraz w odbiorach robót zanikających oraz technicznym i końcowym odbiorze poszczególnych obiektów. 7. Dostawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 8. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 3. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Dostawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert. 4. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w niniejszym Rozdziale. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania. 6. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryterium oceny oferty (cena - waga 100 %), które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną. 7. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie Zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om oraz nazwy podwykonawców. 10. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji Zamówienia Niepublicznego podwykonawców wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców.
Dodatkowe informacje : Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/ 3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 4. Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj.: NP/2017/10/0631/GDA. 5. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z wyborem Dostawcy. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę. 6. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (Formularz ,,Oferta").
Warunki udziału w Projekcie : INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego, 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego tj.: 3.1) W okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności odpowiadającej zakresowi przedmiotowego Zamówienia tj. wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (polegającego na wymianie odcinka) gazociągu wysokiego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym min 1,6 MPa. 3.2) Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnym do wykonania Zamówienia, posiadającymi między innymi niezbędne do jego wykonania, tj.: a) Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2013.1409, z póź.zm) do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego, 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty lub przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, warunki określone w ust. 1 pkt 2), pkt 3) oraz pkt 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niepublicznego, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów). W sytuacji, gdy Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji Zamówienia Niepublicznego, zakazuje się polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY 1. Oferta Dostawcy powinna zawierać: 1) Wypełniony Formularz ,,OFERTA" (zgodny z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ) zawierający między innymi oświadczenie Dostawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z Rozdziałem VI ust 1. Pkt. 1) SIWZ oraz Oświadczenie Dostawcy, iż spełnia warunki udziału, zgodnie z Rozdziałem VI ust.1 pkt 2) - pkt 4) SIWZ. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie. Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów. 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego: 1) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: o przedmiot zamówienia o (zakres robót), o charakterystyczne parametry gazociągu tj.: średnica, ciśnienie
o daty wykonania, tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji, o podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. Do każdego zamówienia należy załączyć dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane należycie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w lit a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2) Oświadczenie, iż Dostawca dysponuje lub będzie dysponował osobami przewidzianymi do realizacji zadania, posiadającymi uprawnienia opisane w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 3 ppkt. 3.2) lit. a) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Specyfikacji). 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 4. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) - pkt 4) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 5. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożonego oświadczenia lub dokumentu. 6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 7. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 (dwóch) Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie informując o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : terminy opisane szczegółowo w SIWZ
Miejsce realizacji zamówienia : obszar działania Zamawiającego
Termin składania ofert : 2017-11-16
Miejsce składania ofert : . Oferty: 1) w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk, Kancelaria pokój nr 208 lub 2) w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy: zamowienia.gda@gaz-system.pl lub 3) w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ-SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl Uwaga: Ofertę złożoną w formie elektronicznej zgodnie z pkt 2) powyżej uznaje się za złożoną prawidłowo jedynie w przypadku, gdy Wykonawca uzyska potwierdzenie, że dotarła do adresata i nie zawiera wad skutkujących brakiem możliwości zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 45 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.