eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowice › 288/2023 Miał węglowy typ 32.1, klasy 22-18-0,8 w ilości 400 ton

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-12-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
288/2023 Miał węglowy typ 32.1, klasy 22-18-0,8 w ilości 400 ton

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 ZD Pawłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mielżyńskich 14

1.5.2.) Miejscowość: Pawłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-122

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpawlowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f26d2af5-8e81-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

288/2023 Miał węglowy typ 32.1, klasy 22-18-0,8 w ilości 400 ton

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f26d2af5-8e81-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00559881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521837

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 288/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 295200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miał węglowy typ 32.1, klasy 22-18-0,8 w ilości 400 ton.
Loco plac kotłowni ZD Pawłowice - Robczysko 24c, 64-130 Rydzyna rozładunek od poniedziałku do piątku od godz. 700- 1400.
Dziennie możemy przyjąć do rozładunku ok. 100 ton miału.
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Pawłowice informuje, że zakup wyżej wymienionej ilości miału węglowego (400 ton) podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Wyroby węglowe będące przedmiotem zakupu będą przeznaczone do celów opałowych w obiektach przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
Podstawa prawna: ustawa o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 143, 1137, art. 9a ust.1).
Zamawiający informuje, że posiada instalacje cieplne (kotły cieczowe) o mocy grzewczej 2,5 MW. Producent kotła – Sefako S.A. Sędziszów typ WR – 2,5.
Przedmiot zamówienia winien spełniać n/w parametry jakościowe:
 klasa miału: 22-18- 0,8
 granulacja o zawartości procentowej następujących frakcji:
frakcja: 0-3 mm – 30%
frakcja: 3-10 mm – 50%
frakcja: 10-20 mm – 20%
 typ węgla: 32.1
 wilgotność całkowita do 13%
 zawartość siarki do 0,8%
 zawartość popiołu do 18 %

Za dostawę zachowującą deklarowane parametry przyjmuje się dostawę miału, w której wartość opałowa odbiega od (-) 500 KJ do (+) 2000 KJ. Dopuszczalne odchylenie zawartości popiołu wyniesie (+) 1% lub poniżej 18%, a zawartość siarki (+) 0,1% lub poniżej 0,8%.
Za dostawę rozumie się dostawę dostarczoną każdym zestawem samochodowym t.j. około 25 ton.
Każda dostawa transportem Wykonawcy powinna posiadać dokument WZ (magazyn wyda) z taką nazwą towaru jaka będzie na fakturze. Nie spełnienie tego warunku, spowoduje, że miał nie będzie przyjęty przez ZD Pawłowice.
Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229685,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 276922,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229685,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energia-Logistyka Jakub Jędrzejczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7692083536

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 5/B4

7.3.4) Miejscowość: Belchatów

7.3.5) Kod pocztowy: 97-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229685,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-01-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.