eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nakło nad Notecią › Tryb podstawowy bez negocjacji na świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-12-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Tryb podstawowy bez negocjacji na świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nakło nad Notecią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. P. Skargi 7

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.naklo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/850025

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tryb podstawowy bez negocjacji na świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ea07bc3-87d7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00556848

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043066/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w 2024 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501420

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.41.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 291383,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych) o kodzie 20 03 01 w ilości do 7140 Mg rocznie, średnio 595,00 Mg miesięcznie,
Świadczenie usługi przez okres 12 miesięcy jednak nie wcześniej niż od dnia 2.01.2024r.
Transport odbywać się będzie ze Stacji Przeładunkowej w Rozwarzynie, prowadzonej przez
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią do Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - prowadzonego przez Międzygminny
Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. - mieszczącego się w Bydgoszczy
przy ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz.
Przekazującym odpady komunalne zmieszane pochodzące z terenu Gminy Nakło nad Notecią
będzie odbierający niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na podstawie odrębnej
umowy świadczący usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Wykonawca zobowiązany jest do :
1. Posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach i posiada nadany mu numer rejestrowy jako podmiot uprawniony
do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów. Wpis uprawnia do transportu
odpadów wymienionych w przedmiocie zamówienia, na terenie całego kraju.
2. Rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie do 72 godzin od chwili
zgłoszenia przez Zamawiającego (termin uzależniony od oferty Wykonawcy).
3. Zgłoszeń w imieniu Zamawiającego dokonywać będzie Komunalne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. Dopuszczalne formy zgłoszenia to
przekazanie informacji za pomocą fax, e-mail lub telefonicznie.
II. Zasady dotyczące odbioru ze stacji przeładunkowej oraz przetransportowania do miejsca
zagospodarowania odpadów:
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pojazdów niezbędnych do świadczenia usług
i ponosi wszelkie koszty związane z ich zabezpieczeniem, utrzymaniem, dokonywaniem
napraw lub wymiany,
2. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania minimum 2 pojazdami ze skrzyniami
samowyładowczymi o ładowności minimum 20 Mg,
3. Wszystkie pojazdy używane podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać
wymogi normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4, zgodnie z Dyrektywą 98/969/EC (i
200/80/EC),
4. Pojazdy powinny spełniać standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych
z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wydostaniem się odpadów oraz wydzielaniem
zapachów,
5. Każdego dnia po zakończeniu świadczenia usług pojazdy powinny być opróżnione
z odpadów,
6. Każdego dnia przed rozpoczęciem świadczenia usług pojazdy powinny być czyste wewnątrz
i na zewnątrz
Wykonawca zapewni zachowanie właściwego stanu sanitarnego i technicznego
użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu, serwis) w warunkach spełniających
wymagania z zakresu ochrony środowiska i wymogów sanitarnych. Jeżeli w opinii
Zamawiającego stan sanitarny pojazdów (w tym czystość i estetyka zewnętrzna) nie jest
właściwa, Wykonawca zastosuje się do wydanych przez Zamawiającego w tym zakresie
zaleceń,
8. Niedopuszczalne jest ładowanie pojazdów ponad dopuszczalną ładowność,
9. Transport odpadów winien odbywać się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się
odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie
i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową,
10. Transport odpadów winien odbywać się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie
czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne
oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,
11. Odpady winne być transportowane wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj
transportowanych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz
danymi zlecającego transport odpadów,
12. Pojazdy transportujące odpady winne być oznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu
odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 316159,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 395199,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 316159,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Remeco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581861260

7.3.3) Ulica: Bratkowa 2

7.3.4) Miejscowość: Trzeciewnica

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 316159,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.