eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nakło nad Notecią › Tryb podstawowy bez negocjacji na świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)Ogłoszenie z dnia 2023-11-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Tryb podstawowy bez negocjacji na świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nakło nad Notecią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. P. Skargi 7

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.naklo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tryb podstawowy bez negocjacji na świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ea07bc3-87d7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043066/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/850025

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850025

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy
zakupowej platformazakupowa.pl. Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. W przypadku pytań
technicznych
związanych z działaniem systemu Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem
+48 (22) 101 02 02, lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych
folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików
dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każdy (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl tj:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej
z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,
3) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.
4) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul.
Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Arnold Paszta, mail: iod@umig.naklo.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.41.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych) o kodzie 20 03 01 w ilości do 7140 Mg rocznie, średnio 595,00 Mg miesięcznie,
Świadczenie usługi przez okres 12 miesięcy jednak nie wcześniej niż od dnia 2.01.2024r.
Transport odbywać się będzie ze Stacji Przeładunkowej w Rozwarzynie, prowadzonej przez
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią do Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - prowadzonego przez Międzygminny
Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. - mieszczącego się w Bydgoszczy
przy ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz.
Przekazującym odpady komunalne zmieszane pochodzące z terenu Gminy Nakło nad Notecią
będzie odbierający niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na podstawie odrębnej
umowy świadczący usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Wykonawca zobowiązany jest do :
1. Posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach i posiada nadany mu numer rejestrowy jako podmiot uprawniony
do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów. Wpis uprawnia do transportu
odpadów wymienionych w przedmiocie zamówienia, na terenie całego kraju.
2. Rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie do 72 godzin od chwili
zgłoszenia przez Zamawiającego (termin uzależniony od oferty Wykonawcy).
3. Zgłoszeń w imieniu Zamawiającego dokonywać będzie Komunalne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. Dopuszczalne formy zgłoszenia to
przekazanie informacji za pomocą fax, e-mail lub telefonicznie.
II. Zasady dotyczące odbioru ze stacji przeładunkowej oraz przetransportowania do miejsca
zagospodarowania odpadów:
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pojazdów niezbędnych do świadczenia usług
i ponosi wszelkie koszty związane z ich zabezpieczeniem, utrzymaniem, dokonywaniem
napraw lub wymiany,
2. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania minimum 2 pojazdami ze skrzyniami
samowyładowczymi o ładowności minimum 20 Mg,
3. Wszystkie pojazdy używane podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać
wymogi normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4, zgodnie z Dyrektywą 98/969/EC (i
200/80/EC),
4. Pojazdy powinny spełniać standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych
z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wydostaniem się odpadów oraz wydzielaniem
zapachów,
5. Każdego dnia po zakończeniu świadczenia usług pojazdy powinny być opróżnione
z odpadów,
6. Każdego dnia przed rozpoczęciem świadczenia usług pojazdy powinny być czyste wewnątrz
i na zewnątrz
Wykonawca zapewni zachowanie właściwego stanu sanitarnego i technicznego
użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu, serwis) w warunkach spełniających
wymagania z zakresu ochrony środowiska i wymogów sanitarnych. Jeżeli w opinii
Zamawiającego stan sanitarny pojazdów (w tym czystość i estetyka zewnętrzna) nie jest
właściwa, Wykonawca zastosuje się do wydanych przez Zamawiającego w tym zakresie
zaleceń,
8. Niedopuszczalne jest ładowanie pojazdów ponad dopuszczalną ładowność,
9. Transport odpadów winien odbywać się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się
odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie
i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową,
10. Transport odpadów winien odbywać się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie
czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne
oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,
11. Odpady winne być transportowane wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj
transportowanych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz
danymi zlecającego transport odpadów,
12. Pojazdy transportujące odpady winne być oznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu
odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: sposób oceny wg kryteriów określonych poniżej i w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
7
Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku gdy wykonawca wykaże, że posiada wpis
do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach oraz nadany numer rejestrowy jako podmiotu uprawniony do prowadzenia
działalności w zakresie transportu odpadów. Wpis uprawniający do transportu odpadów
wymienionych w przedmiocie zamówienia, na terenie całego kraju.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresie:
1.4.1. narzędzi/ wyposażenia zakładu/ urządzeń technicznych: Warunek zostanie uznany
za spełniony jeśli wykonawca wykaże że dysponuje:
Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania minimum 2 pojazdami ze skrzyniami
samowyładowczymi o ładowności minimum 20 Mg,
Wszystkie pojazdy używane podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać
wymogi normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4, zgodnie z Dyrektywą 98/969/EC
(i 200/80/EC).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu:
1) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach oraz nadany numer rejestrowy jako podmiotu uprawniony do prowadzenia
działalności w zakresie transportu odpadów. Wpis uprawniający do transportu odpadów
wymienionych w przedmiocie zamówienia, na terenie całego kraju.
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych u
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami. (Wzór - załącznik nr 4 do SWZ),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru),
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na zasobach
podmiotu udostepniającego zasób Wykonawcy – zgodnie ze wzorem określonym w
załączniku nr 3,
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w
10
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w
szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy –
Załącznik Nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane.
2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
2.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2.2 i 2.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany
nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były
znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość
podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiana Umowy w
rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych .
2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny
wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
2) dodanie, zmiana lub wykreślenie Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się
dodanie, zmianę lub wykreślenie Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić
wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w
realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę.
3. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i
którego ma zastąpić nowy Wykonawca:
1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby
odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki
VAT nie został jeszcze rozliczony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850025

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, ze przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.