eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turawa › Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Węgry, ul. Młyńska (etap II)Ogłoszenie z dnia 2023-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Węgry,
ul. Młyńska (etap II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 39C

1.5.2.) Miejscowość: Turawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-045

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48774212012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@turawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/turawa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Węgry,
ul. Młyńska (etap II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3c8d4cb-12c3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112495/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Węgry, ul. Młyńska (etap II).

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00274333

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BU.271.4.2023.AKG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Węgry, ul. Młyńska (etap II).
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę nowej konstrukcji jezdni na długości 352 mb;
2) budowę poboczy szerokości 0,75m;
3) Projektowaną niweletę jezdni dostosowano do stanu istniejącego.
3. Konstrukcja nawierzchni jezdni:
1) 4,00cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
2) 5,00cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
3) 10,00cm – górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
4) 15,00cm – górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63,0 C 90/3
5) podłoże gruntowe
4. Konstrukcja nawierzchni pobocza:
1) 10,00cm warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 C 90/3
5. Zestawienie powierzchni:
Zakres rzeczowy obejmuje powierzchnię ogólną wynoszącą 1 560,00m², w tym:
1) jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 1 200,00 m²,
2) pobocze gruntowe 360,00 m².
6. Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, która ma na celu poprawę właściwości jezdnych użytkowników dojazdu do gruntów rolnych.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, dokumentacja techniczna, STWiOR oraz istotne postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 306301,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 467400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 306301,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Larix” Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 240865033

7.3.3) Ulica: ul. Klonowa 11

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 306301,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.