eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulechów › Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych.Ogłoszenie z dnia 2023-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa, 1

1.5.2.) Miejscowość: Sulechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzoz@spzozsulechow.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzozsulechow.med.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a89ac1ea-9692-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004761/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwianie (utylizacja) odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a89ac1ea-9692-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia, zwanej da-lej Platformą, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza również alternatywny sposób komunikacji za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: j.piotrowska@spzozsulechow.med.pl jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamiesz-czone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do ko-munikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywa-nie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołą-czenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamó-wienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
12. Wszystkie wysłane i odebrane przez Wykonawcę wiadomości, za pomocą Platformy, w postępo-waniu widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Oferta i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy składa się w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
18. Wykonawca podpisując podpisem elektronicznym ofertę oraz inne dokumenty przekazywane za-mawiającemu może zastosować podpis zarówno w formacie pliku XAdES (typ zewnętrzny) jak i w for-macie pliku PAdES.
W przypadku podpisu dokonanego w formacie pliku XAdES format .xml dokumentu musi być prze-chowywany i przekazywany dalej z plikiem źródłowym zawierającym dane. Konieczne jest wysłanie pary plików: źródłowego i podpisanego. Przekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem jest równo-znaczne ze złożeniem niepodpisanych dokumentów. W przypadku użycia formatu PAdES otaczający podpis zawarty jest w jednym pliku stanowiącym dokument podpisywany. Dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sule-chowie, którego reprezentuje Wiesław Wojciech Świtała – Dyrektor. Kontakt z nim możliwy jest:
- drogą korespondencyjną: ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów,
- drogą mailową: spzoz@spzozsulechow.med.pl,
- telefonicznie: 797 606 252, 797 602 253.
2. OSOBA KONTAKTOWA DS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I JEJ DANE KONTAKTOWE
Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:
- drogą korespondencyjną: ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów,
- drogą mailową: iod@spzozsulechow.med.pl.
3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Cel:
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawa prawna:
- przepis prawa, w oparciu o który realizujemy nasze obowiązki prawne i uprawnienia (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679*, przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości).
Cel:
- archiwizowanie dokumentacji.
Podstawa prawna:
- przepis prawa, w oparciu o który realizujemy nasze obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządze-nia 2016/679, przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
4. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzie-lenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tej ustawy. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy ścigania (jak Policja i Prokura-tura), sądy, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o prze-pisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Pu-blicznych, Krajowa Izba Odwoławcza;
- podmioty, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z nami, dostawcy usług zao-patrujących nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne, w tym umożliwiające nam zarządzanie i funkcjonowanie;
- audytorzy, kontrolerzy lub podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa do dokonywania kontro-li;
- dostawcy usług pocztowych lub kurierskich;
- kancelarie prawne współpracujące z nami.
6. SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do realizacji obowiązków prawnych ciążących na nas, a więc art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
7. TWOJE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWCH
Przysługuje Ci prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 [1] oraz otrzy-mania ich kopii;
- sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 [2];
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o któ-rych mowa w art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 [3];
Nie przysługuje Ci prawo:
- usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679;
- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679.
Powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu. Ograniczenia w realizowaniu praw wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. SKARGA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Na przetwarzanie danych osobowych możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzę-du Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Nie podejmujemy decyzji opartej wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych oso-bowych, w tym profilowanie.
10. TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji mię-dzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców w zakresie wsparcia teleinformatycznego. Jeżeli będziemy musieli przenieść Twoje dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej: „EOG”, wów-czas dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia i aby zapewnionych został odpowiedni poziom ochrony danych. Możliwe jest przekazanie Twoich danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy admi-nistrator poczty e-mail, z której korzystasz w kontaktach z nami, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.
11. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres:
- niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych;
- trwania łączącej nas umowy;
- przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym cywilnoprawnych z tym związanych;
- wymagany przepisami prawa dla zamówień innych niż na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 4 lata, licząc od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwa-nia umowy przekracza 4 lata okres przechowywana obejmuje cały czas trwania umowy, chyba że prze-pisy szczególne stanowią inaczej;
- wymagany przepisami prawa, w tym dla przechowywania dokumentacji rozliczeniowej, w szczegól-ności: 5 lat, licząc od końca roku, w którym uzyskano dane oraz w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego;
- wymagany w odrębnych przepisach prawa do realizacji zadań wynikających z celów archiwalnych, w tym podyktowany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący u nas.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9/ZP-PN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu na wymianę trzy kontenery na odpady medyczne
o pojemności 660 litrów i 8 o pojemności 240 litrów wraz z ich oznakowaniem.
3. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu jednorazowe pojemniki na odpady medyczne, zwane dalej wyrobami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena ofertowa = 100 pkt.
2. Sposób oceny ofert:
Wartość punktowa zostanie ustalona na podstawie następujących obliczeń:
2.1. Składnik A – dotyczy kryterium „Cena ofertowa” (maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać
w kryterium wynosi 100 punktów)
najniższa cena oferty
Wartość punktowa składnika A = ------------------------------------ x 100 pkt
cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Posiada aktualne zezwolenia /decyzje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami wykonawczymi do ustawy: Zezwolenie / decyzja musi być wydana przez właściwy terytorialnie organ i uprawniać Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w niniejszej SWZ; alternatywnie - w zakresie transportu: dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, tj.
4.1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia Wykonawcy, o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1,
b) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego -załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne zezwolenie /decyzja wydane/a przez właściwy terytorialnie organ i uprawniające/a Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w niniejszej SWZ; alternatywnie - w zakresie transportu: dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) (na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, opisanego w Rozdziale V Pkt. 3.2).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2.1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ
2.2. Formularz cenowo-techniczny – załącznik nr 2 do SWZ.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SWZ.
Do oferty należy dołączyć:
3.1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia stanowiące – załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa,
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną.
3.2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania.
3.2.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3.2.2. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa punkcie 3.2., pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy umocowanie nie wynika z zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. X ppkt. 3.3. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo
z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt. 3.1 Rozdziału X i pkt. 4.1.1 Rozdziału V składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SWZ wzór umowy (Załącznik nr 6 do SWZ).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp (art. 455 ustawy) oraz w przypadkach przewidzianych w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465). Wymóg ten dotyczy osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem usług odbioru i transportu odpadów medycznych. Ww. czynności będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy usługi te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.