eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mieczysławów › Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w MieczysławowieOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYSŁAWOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 2

1.5.2.) Miejscowość: Mieczysławów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-314

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_mieczyslawow@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mieczyslawow.edu.pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bf6c4a8-8b75-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


państwowa jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bf6c4a8-8b75-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00106415/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516981

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162837,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, niepowystawowego doposażenia pracowni szkolnej w ZSCKR – realizacja zadania pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”, w tym w szczególności:
- macica krowy – 1 sztuka
- symulator do nauki inseminacji krowy typu „emma” – 1 sztuka
- plansze anatomiczne ze szkieletem konia – 1 sztuka
- plansze anatomiczne z umięśnieniem konia – 1 sztuka
- macica klaczy – 1 sztuka
- model żołądka świni – 1 sztuka
- macica psa unaczyniona – 1 sztuka
- plansza anatomiczna 3d – anatomia krowy – 1 sztuka
- model wymiona krowy, naturalny rozmiar – 1 sztuka
- żołądek krowy – 1 sztuka
- model przewodu żołądkowo-jelitowego konia – 1 sztuka
- nerka świni – 1 sztuka
- model psa (duży) 10 części – 1 sztuka
- model nerki krowy – 1 sztuka
- model serca konia – 1 sztuka
- łapa do nauki wkłuć dożylnych – 1 sztuka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
3.2. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia. Dostarczone wyposażenie musi być nowe i niepowystawowe, bez obciążeń prawami osób trzecich, spełniające co najmniej parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3.3. Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 39162000 – 5 Pomoce naukowe, 34999400-0 Modele w skali
3.4. Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
3.5. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji dla danej pozycji przedmiotu zamówienia.
3.6. Zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) jeżeli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162000-5 - Pomoce naukowe

34999400-0 - Modele w skali

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 198645,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198645,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 198645,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OpenMedis Sp. z o . o, NIP: 6793229260, REGON: 520752884

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793229260

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 2

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-805

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 198645,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.