eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziejowice › Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach ul. Główna 2Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach ul. Główna 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000601834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 2

1.5.2.) Miejscowość: Radziejowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-325

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 46 857 74 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spradziejowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spradziejowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach ul. Główna 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-112c1909-94b8-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542063

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-112c1909-94b8-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia : https://ezamowienia.gov.pl
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą"), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl , korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@spradziejowice.pl (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT).
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem: SPRadz.01.2023
6. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie: ocds-148610-112c1909-94b8-11ee-9ee7-e2087ac16d09
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452), zwanym dalej: „rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”.
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności , minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), zwanym dalej: „rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się, jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się, jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji". )
Kontynuacja w pkt. : Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest: Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radzie-jowicach, adres: ul. Główna 2, 96-325 Radziejowice, tel. 46 857 74 03, adres poczty elektronicznej: sekreta-riat@spradziejowice.pl– zwanym dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.
2) Funkcję Inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowi-cach, pełni Pani/Pan Aleksander Jaszczołt . Kontakt z Inspektorem możliwy jest pisemnie na adres skrzynki elek-tronicznej: aleksander.jaszczolt@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowa-dzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przy-gotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach ul. Główna 2.”
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp,
5) odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczegól-ności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem da-nych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, które-go oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakoń-czenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wy-nikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
8) posiada Pani/Pan prawo:
a) żądania na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
b) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
c) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPRadz.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach ul. Główna 2.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowywania i sukcesywnego dostarczania gorących posił-ków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice, we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od dnia 02 stycznia 2024 r do dnia 31 grudnia 2024 r., zgodnie rokiem kalendarzowym.
3. Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach ul. Główna 2, druga lokalizacja prowadzenia zajęć ul. Kubickiego 3a 96-325 Radziejowice, w ilo-ści:
45 porcji zupy,
100 drugich dań,
dziennie, przez 172 dni nauki szkolnej – w roku kalendarzowym 2024

Uwaga:
Ilości przewidywane powyżej są ilościami szacunkowymi, orientacyjnymi podanymi przez Zamawiającego w celu obliczenia ceny przez Wykonawcę i dokonania oceny ofert przez Zamawiającego. Dostawy posiłków objęte umową realizowane będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób świadczenia usługi zawarty jest w załączniku nr 7 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena 60 % 60 punktów
Działania edukacyjne wymagane w ramach akcji – „Edukacja zdrowego żywienia w grupach szkolnych” 20% 20 punktów
Menu dostosowane do wybranych dni z nietypowego kalendarza 20% 20 punktów
2. Zasady oceny w kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Najniższa cena oferty brutto
Cx = ----------------------------------------------------- x 60 punktów
Cena oferty brutto w ofercie ocenianej
gdzie:
Cx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę;
Liczba punktów zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 60 pkt.
3. Zasady oceny kryterium „Działania edukacyjne wymagane w ramach akcji – „Edukacja zdrowego żywienia w grupach szkolnych”
Wykonawca, który podejmie w całości opisane poniżej działania edukacyjne otrzyma 20 pkt.,
Wykonawca, który nie podejmie w całości opisanych poniżej działań edukacyjnych otrzyma 0 pkt.
W przypadku braku jednoznacznego wskazania w złożonej ofercie przeprowadzenia akcji „Edukacja zdrowego żywienia w grupach szkolnych” - Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Działania edukacyjne wymagane w ramach akcji – „Edukacja zdrowego żywienia w grupach szkolnych”
Wymagane działania w dniach od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Przeprowadzenie akcji edukacyjnej promującej zdrowe żywienie. Celem akcji jest kształtowanie u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym nawyków zdrowego odżywiania się, aktywnego, sportowego stylu życia oraz promocja zdrowej żywności.
Akcja jest odpowiedzią na problem społeczny jakim jest zarówno niedożywienie, jak i otyłość wśród dzieci oraz młodzieży, wypływająca z błędów żywieniowych. W jej ramach przewidywane są akcje edukacyjne (ilość akcji zależy od Wykonawcy oraz zaakceptowaniu ilości przez Zamawiającego) obejmujące zorganizowanie zajęć promujących zdrowy tryb życia. Łączna liczba uczniów do wzięcia udziału w akcji promującej zdrowy tryb żywienia: ok. 122 uczniów uczniów klas 1-8. Wszelkie koszty organizacji akcji promujących pozostają po stronie Wykonawcy. W trakcie trwania akcji promującej należy przeprowadzić działania informacyjno-edukacyjne (również nauka poprzez zabawę) w zakresie zdrowego trybu życia, korzyści wynikających z jedzenia warzyw i owoców również ze szczególnym naciskiem na propagowanie picia wody. Akcje muszą być dostosowane do grupy wiekowej uczniów.
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 20 pkt.
4. Zasady oceny kryterium „Menu dostosowane do wybranych dni z nietypowego kalendarza”
Wykonawca, który podejmie w całości opisane poniżej menu dostosowane do wybranych dni z nietypowego kalendarza otrzyma 20 pkt.,
Wykonawca, który nie podejmie w całości opisanego poniżej menu dostosowanego do wybranych dni z nietypowego kalendarza otrzyma 0 pkt.
W przypadku braku jednoznacznego wskazania w złożonej ofercie podjęcia menu dostosowanego do wybranych dni z nietypowego kalendarza - Wykonawca otrzyma 0 pkt
W wybranych dniach z nietypowego kalendarza Wykonawca przygotuje posiłek uwzględniający celebracje potrawy z danego dnia kalendarzowego np. w światowy dzień naleśnika Wykonawca w ramach obiadu przygotuje posiłek, w którego składzie będą naleśniki.
wykaz dni z nietypowego kalendarza -w SWZ zamówienia
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 20 pkt.
5. Łączna ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa ofert „i” będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Działania edukacyjne wymagane w ramach akcji – „Edukacja zdrowego żywienia w grupach szkolnych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Menu dostosowane do wybranych dni z nietypowego kalendarza”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania o obrocie gospodarczym:
Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) posiada doświadczenie w realizacji usług podobnych tj.:
wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje 2 usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na przygotowaniu i dostawie posiłków (catering) przez okres co najmniej 10 miesięcy o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda taka usługa. W przypadku zamówień obecnie wykonywanych (nie zakończonych) wartość zrealizowanej części zamówienia przed upływem terminu składania ofert, nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto, a czas trwania usługi nie krótszy niż 10 miesięcy.

b) dysponuje do realizacji zamówienia minimum:
- wykażą, iż dysponują minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego

c) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej następujące osoby:
- Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobą posiadającą kwalifika-cje do wykonywania zawodu dietetyka. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia dietetykiem jest osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom dietetyka albo osoba, która ukończyła szkołę wyższą na kierunku lub w specjalności dietetyka realizującą w programie nauczania co najmniej treść kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie dietetyk i uzy-skała tytuł licencjata lub magistra.
Ponadto w/w osoba powinna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w skonstruowaniu jadłospisów dla uczniów, w tym dla uczniów szkół podstawowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:
1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ (o ile dotyczy);
3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt VII.2 SWZ (o ile dotyczy);
4) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.8.2) SWZ (o ile dotyczy).

2. Zamawiający zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie podmiotowych środków dowodowych tj:.
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług (zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 1 ppkt. 4) pppkt. a) SWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty - załącznik nr 3 do SWZ,
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4 do SWZ
3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz.2452).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kontynuacja z pkt. " Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej"
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Doku-ment stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
13. Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert oraz zastrzeżeniem ust. 4 odbywa się droga elek-troniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie we-zwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufa-nym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależno-ści od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym pod-pisem (typ wewnętrzny).
14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komu-nikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wiel-kość ta dotyczy plików przesyłanych, jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".
19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu lub adresu poczty elektronicznej.
20. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu Platformy dostępne są w zakładce Centrum pomocy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyiny/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
3) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.2.1), VIII.2.2), VIII.2.3) SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawca składa na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ (oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.