eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Usługa ochrony fizycznej i ochrony mienia świadczona w obiektach Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Batorego 64 COgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony fizycznej i ochrony mienia świadczona w obiektach Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Batorego 64 C

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100095322

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 64C

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ansb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ansb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony fizycznej i ochrony mienia świadczona w obiektach Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Batorego 64 C

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c6817ca-95e7-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8c6817ca-95e7-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ansb.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta musi zawierać: wypełniony "Formularz ofertowy” część A i B (załącznik nr 1 do SWZ), oraz inne dokumenty i/lub oświadczenia wskazane w niniejszej SWZ jako konieczne
do załączenia do oferty.
W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji Wykonawcy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Agnieszka Górecka, tel. 46 834 40 13, email: przetargi@ansb.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza
do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z portalu
e-Zamówienia oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na portal e-Zamówienia oraz na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania
na portalu e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
usługa ochrony fizycznej i ochrony mienia w okresie 12 miesięcy, polegająca
na całodobowej ochronie obiektów należących do Zamawiającego wraz z przyległym terenem (także w dni świąteczne i wolne od pracy) sprawowanej w systemie:
- dozoru osobowego,
- monitoringu,
w obiektach Zamawiającego:
• obiekt nr 9 – przy ul. Batorego 64C,
• obiekt nr 10 – przy ul. Batorego 64E,
• obiekt nr 12 – przy ul. Batorego 64F

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość ubezpieczenia OC

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Określenie warunku:
Wykonawca musi wykazać, że posiada:
a) aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności
w zakresie usług ochrony osób i mienia, na obszarze, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie – zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2018. 2142 ze zmian.),
b) pozwolenie radiowe na używanie urządzeń radiowych wraz z ustaleniem wykorzystywania częstotliwości wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo
telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2018. 1954 ze zmian.)
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunku:
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł (słownie zł: pięćset tysięcy złotych 00/100 gr.).
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę kilku polis nie będą one sumowane, lecz do zbadania spełnienia warunku Zamawiający przyjmie tę z najwyższą wartością ubezpieczenia.
Polisa OC wymagana na spełnienie warunków zamówienia, musi być aktualna
i opłacona na dzień otwarcia ofert, w przypadku wygaśnięcia jej terminu w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnej polisy OC obejmujący pozostały okres realizacji zamówienia.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zawartą i opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej (lub inny dokument), w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż podaną w ofercie, wraz
z dowodem opłaconej aktualnej składki z tytułu umowy ubezpieczenia. W przypadku Wykonawców, którzy kwotę wykażą w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość tych polis po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia
o zamówieniu.
c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Określenie warunku:
Wykonawca musi wykazać, że
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda (słownie zł: dwieście tysięcy złotych 00/100 gr.), polegające na ochronie fizycznej wraz
z monitoringiem, z których co najmniej jedna była świadczona w obiekcie użyteczności publicznej. Należy podać wartość, przedmiot, daty wykonania
i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Zamawiający zastrzega, że przez obiekt użyteczności publicznej rozumie – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny zgodnie z §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (tj. 2019.1065 ze zmian.).
b) będzie dysponował:
- minimum 2 grupami interwencyjnymi w składzie co najmniej dwuosobowym (osoby uzbrojone - kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej, wyposażeni
w środki łączności i samochód, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni
i amunicji (tj.: Dz.U. 2015.992),
- systemem monitorowania obiektów (uzbrojone stanowisko interwencyjne, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 21.10.2011 r.) - modułem nadawczo-odbiorczym i całodobową stacją monitoringu systemów alarmowych, do której możliwe będzie podpięcie systemu alarmowego Zamawiającego,
- co najmniej 25 (dwudziestoma pięcioma) kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (tj. Dz.U. 2018.2142 ze zmian.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1., dopuszczalne są w przypadku:
1) dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10%, niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami Ustawy PZP. Zmiana dokonana zgodnie
z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie stanowi zmiany tej Umowy, w szczególności, nie stanowi zmiany w zakresie jej przedmiotu,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej (tj. Dz. U. 2018.2177),
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmiany stawki w podatku VAT,
4a) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany , o których mowa w par.8 ust. 2 lit. b-d, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
5) wprowadzenia zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 439 Ustawy PZP;
6) działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca realizacji umowy, strajków, zmiany cen surowców i materiałów itp.);
7) zmiany po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu
do przedmiotu zamówienia;
8) w innych przypadkach wskazanych przez przepis art. 439 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.