eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Doposażenie pracowni komputerowej Biblioteki Miejskiej w Bytowie w ramach projektu "miniPAKT - gminne pracownie komputeroweOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Doposażenie pracowni komputerowej Biblioteki Miejskiej w Bytowie w ramach projektu „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979499

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598222011

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@bytow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bytow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2fb3b32d-8932-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doposażenie pracowni komputerowej Biblioteki Miejskiej w Bytowie w ramach projektu „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fb3b32d-8932-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541992

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036439/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Doposażenie pracowni komputerowej Biblioteki Miejskiej w Bytowie w ramach projektu"miniPAKT - gminne pracownie komputerowe"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt p.n. „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00509593

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BRZ.271.34.2023.AZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 128070,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu elektronicznego do Biblioteki Miejskiej w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów:

• sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (komputer przenośny - laptop) – 6 szt.
• urządzeń peryferyjnych – myszki i słuchawki – 12 szt. (6 szt. myszek, 6 szt. słuchawek)
• zestawów gogli VR wraz z oprogramowaniem – 6 szt.
• tablic interaktywnych – 2 szt.
• zestawów do nauki programowania dla dzieci – 24 zestawy

Parametry szczegółowe i opis poszczególnych pozycji zamówienia zawarte są w Załączniku nr 3 do SWZ.
W cenie oferty należy uwzględnić koszt dostawy, rozładunku w wskazanym miejscu. Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy do poszczególnych elementów dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim, atesty i certyfikaty oraz karty gwarancyjne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134514,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 161097,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 134514,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „ALLTECH” spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7740013894

7.3.3) Ulica: Spółdzielcza

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-407

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 134514,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.