eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Obryte › Świadczenie usług w zakresie ochrony osób, mienia, obiektów i terenów DPS Obryte w roku 2024 z reakcją grupy interwencyjnejOgłoszenie z dnia 2023-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób, mienia, obiektów i terenów DPS Obryte w roku 2024 z reakcją grupy interwencyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obryte 188

1.5.2.) Miejscowość: Obryte

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-215

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 297411080

1.5.8.) Numer faksu: 297411080

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsobryte.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsobryte.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielna powiatowa jednostka organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób, mienia, obiektów i terenów DPS Obryte w roku 2024 z reakcją grupy interwencyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0d03165-95d7-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541960

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008319/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w DPS Obryte w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

dpsobryte.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: dpsobryte.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt1. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Przetwarzanie danych osobowych względem osób fizycznych jest niezbędnie do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”). Pełna informacja dotycząca sposobu przetwarzania danych w postępowaniu zamieszczona została w DZIALE IV pkt 20 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.ZP.264/TP6/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób, mienia, obiektów i terenów pozostających w zarządzie trwałym Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, zlokalizowanych w województwie mazowieckim, powiecie pułtuskim, pod adresem 07-215 Obryte 188, wraz z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej. Usługa wykonywana będzie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby, w ramach bezpośredniej ochrony fizycznej. Usługa realizowana będzie bez użycia broni palnej przez osoby niekarane i odpowiednio przeszkolone.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia -
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: liczba kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w patrolu interwencyjnym

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: organizacja nadzoru pracowników ochrony

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Dziale XIV niniejszej SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli przedłoży on aktualną koncesję na ochronę osób i mienia wymaganą przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz.162 j.t.) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 j.t.).
c) zdolności ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia z reakcją grupy interwencyjnej w obiektach odpowiadających specyfice Zamawiającego (budynki zbiorowego zamieszkania DPS, ZOL, Szpitale itp.) o wartości wartości co najmniej 180 000,00 zł brutto dla każdej z nich i z wraz z nimi przedłoży dokumenty potwierdzające, że usługi te zrealizowane zostały należycie i z największą starannością.
• dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnymi za świadczenie usług w zakresie działania grupy interwencyjnej, posiadającymi kwalifikacje zawodowe – wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 j.t.) - w tym celu należy przedłożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 7 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SWZ,
b) Oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 8 do SWZ,
c) Oświadczenia Wykonawcy – aktualność informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 9 do SWZ,
d) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 10 do SWZ;
e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
f) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
g) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
h) pełnomocnictwo/a – o ile dotyczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Należy przedłożyć oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu według wzoru załączonego do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia i wypełnienia, ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego: 1) „Oferty” stanowiącej Załącznik Nr 1, 2) Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia stanowiącego wrz z oświadczeniem, że są oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - Załącznik Nr 2, 3) „Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu” - załącznik nr 3 do SWZ, 4) Wykazu wykonanych/ wykonywanych usług – wg Załącznika Nr 6, 5) Wykaz członków patrolu interwencyjnego skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – Załącznik Nr 7

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców
występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadkach:
1. zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiany wynikającej z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy,
2. w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mogą ulec zmianie terminy sukcesywnych dostaw objętych niniejsza umową.
3. nastąpi ustawowa zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT,
4. wystąpią inne okoliczności wskazane w treści art. 455, ust. 1, pkt 4).
5. Zmiana wartości umowy nie może nastąpić wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy pierwotnej.
6. Zamawiający zachowuje prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę wartości umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: dpsobryte.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.