eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Świadczenie usług informatycznych (IT, cloud i hosting) dla KPFR sp. z o.o. w Toruniu w 2024 roku



Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług informatycznych (IT, cloud i hosting) dla KPFR sp. z o.o. w Toruniu w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366974655

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przedzamcze 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.kmiec@kpfr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpfr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług informatycznych (IT, cloud i hosting) dla KPFR sp. z o.o. w Toruniu w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b58e1410-95c4-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w projekcie pn. „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania na rzecz rozwoju Inteligentnych Specjalizacji regionu”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/841877

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/841877

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu komunikowania się Wykonawca musi posiadać aktywne konto e-mail. Korespondencję (poza ofertą i dokumentami składanymi wraz z nią) Wykonawcy wysyłają poprzez „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” . Zamawiający przekazuje informacje w zakładce „Komunikaty”. Indywidualne wezwania Zamawiający przekazuje za pośrednictwem Platformy, na adres e-mail Wykonawcy. 1. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320, ze zm.), tj. w szczególności w formaty: doc, .docx, .pdf, .xml, .rtf, .xps, .odt, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7Z . Inne oświadczenia lub dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych wskazanych wyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w SWZ. 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Chrome i Fire Fox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 3. Dopuszczalna ilość plików lub spakowanych folderów oferty to 10 plików lub spakowanych folderów, przy maksymalnej wielkości 150 MB każdy. W przypadku większych plików zaleca się skorzystanie z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. Zaleca się, aby łączna objętość plików przesyłanych do Zamawiającego nie była większa niż 0,5 GB. 4. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h. 5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. Inne niż oferta dokumenty, oświadczenia, informacje uważa się za wniesione z chwilą umieszczenia ich na Platformie. 6. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (wykonawcy/wykonawców/podmiotu udostępniającego zasoby) przekazuje się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7. Wszelkie środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie wykonawców, o którym mowa w dziale 12 pkt. 3 SWZ, pełnomocnictwa przekazuje się w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli dokument przekazywany w postępowaniu został wystawiony jako dokument elektroniczny przez upoważniony podmiot inny niż wykonawca/y lub podmiot udostępniający zasoby (np. informacja z KRK pozyskana przez Internet w formacie XML wraz z plikiem podpisu kwalifikowanego), wówczas przekazuje się ten dokument elektroniczny. 8. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentu w postaci papierowej następuje poprzez cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie skompresowanym, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 10. Tajemnica przedsiębiorstwa powinna zostać złożona w osobnym pliku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu jest Kujawsko- Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, ul. Przedzamcze 8, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. +48 475 63 00, e-mail: biuro@kpfr.pl; 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu:a) związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 roku – Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit.) c RODO,b) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz jeżeli dana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,c) realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, jeśli dana oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,d) przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa, np. na podstawie przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, czy dostępu do informacji publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych, w szczególności na podstawie art. 74 pzp, lub:a) banki, firmy audytowe i konsultingowe,b) firmy świadczące usługi IT i cloud, pocztowe, kurierskie,c) inne podmioty uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych;4) dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,c)statystycznych i archiwizacyjnych;5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zawarcia umowy, jeżeli umowa zostanie zawarta z osobą fizyczną, a w pozostałych przypadkach przez okres trwałości Projektu, jednak nie krócej niż 4 lata od zawarcia umowy;6) osoba ma: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku osoba wnioskująca może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 7) osobie nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;8) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dotyczą dane osobowe ma: a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPFR/IT/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 152899,95 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi informatycznej w modelu IaaS na potrzeby funkcjonowania serwisu www i aplikacji wraz z usługami poczty email i ochroną antywirusową i antyspamową urządzeń końcowych oraz świadczeniem usług informatycznych (IT) na potrzeby KPFR sp. z o.o. w Toruniu w 2024 roku. Wszystkie świadczone usługi powinny zapewniać bezpieczeństwo w zakresie przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO.
2. Prawo opcji:
1) Prawo opcji dotyczy świadczenia usług obejmujących:
a) ochronę antywirusową zgodnie z parametrami w pkt. 3 ppkt 3) lit. p) OPZ – maksymalnie dodatkowo 32 nowych stacji roboczych,
b) poczta email i pakiet aplikacji biurowych zgodnie z parametrami w pkt 3 ppkt 3) lit. p), q) OPZ – maksymalnie dodatkowo 32 nowych kont pocztowych,
c) przedłużenia świadczenia usługi opisanej w pkt 3 OPZ – maksymalnie do 28.02.2025 r., tj. o dwa miesiące kalendarzowe w stosunku do zakresu podstawowego (31.12.2024 r.).
2) Warunki korzystania z Prawa Opcji określono poniżej.
3. Użyte w dokumentacji postępowania wszelkie nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, procesy charakteryzujące produkt lub usługę, należy rozumieć każdorazowo jak opatrzone dopiskiem „lub równoważne”, z wyjątkiem tych, które opisują zasoby posiadane przez Zamawiającego lub z których Zamawiający obecnie korzysta. Parametry opisane przez Zamawiającego należy traktować jako minimalny poziom parametrów jakościowych i cech użytkowych, który muszą spełnić rozwiązania oferowane przez Wykonawcę. Operowanie nazwami własnymi, znakami towarowymi, normami itd. ma jedynie doprecyzować poziom oczekiwań Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późń. zm.), tj. osób wykonujących następujące czynności:
1) administrowanie urządzeniami sieciowymi,
2) administrowanie serwerami w środowisku wirtualnym,
3) administrowanie systemami operacyjnymi.
5. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę/podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w pkt. 3, Wykonawca przedstawi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia pisemne oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy tych osób. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko osoby ze wskazaniem jakie czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy. Nieprzedłożenie oświadczenia będzie traktowane jako niewykazanie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
6. Zamawiający może w każdym czasie przeprowadzić kontrolę spełnienia ww. obowiązku, występując do Wykonawcy o złożenie stosownego oświadczenia. Nieprzedłożenie oświadczenia będzie traktowane jako niewykazanie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
7. Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań zostały określone w załączniku do SWZ - “Wzór umowy”.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do SWZ,
- Wzór Umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

72415000-2 - Usługi hostingowe dla stron WWW

72317000-0 - Usługi przechowywania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Prawo opcji dotyczy świadczenia usług obejmujących:
- ochronę antywirusową zgodnie z parametrami w pkt. 3 ustęp 3) ppkt. p) OPZ – maksymalnie dodatkowo 32 nowych stacji roboczych,
- poczta email i pakiet aplikacji biurowych zgodnie z parametrami w pkt 3 ustęp 3) ppkt. p), q) OPZ – maksymalnie dodatkowo 32 nowych kont pocztowych,
- przedłużenia świadczenia usługi opisanej w pkt 3 OPZ – maksymalnie do 28.02.2025 r., tj. o dwa miesiące kalendarzowe w stosunku do zakresu podstawowego (31.12.2024 r.).
2. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji, zgodnie z art. 441 ustawy PZP.
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji obliczone na podstawie ceny jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym oraz zakresu wykonanej przez Wykonawcę usługi w ramach prawa opcji.
4. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy w przypadku przedłużenia świadczenia usługi oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni przed skorzystaniem z tego prawa, a w przypadku zwiększenia ilości stacji roboczych lub kont pocztowych, w formie pisemnej w sposób uzgodniony z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 3 dni przed skorzystaniem z tego prawa.
5. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie – do momentu wyczerpania maksymalnego zakresu opcji określonego w pkt 4.1.
6. Zlecenie wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy z Wykonawcą.
7. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
8. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, stosuje się odpowiednio.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena (C) - 55% - max. 55 pkt., Ciągłość działa SLA (S) - 25% - max. 25 pkt., Czas reakcji serwisu (CR) - 15% - max. 15 pkt., Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa (B) - 5% - max. 5 pkt.
2. Zasady oceny kryterium „Cena” (C).
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi (C) = (C min/C i) x 55,
gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin - najniższa całkowita cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci - całkowita cena brutto oferty „i"
3. Zasady oceny kryterium „Ciągłość działania SLA” (S).
W przypadku kryterium „Ciągłość działania SLA” punktacja zostanie przyznana na podstawie ciągłości działania SLA zadeklarowanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Niewpisanie w Formularzu oferty żadnej wartości oznaczać będzie, że Wykonawca deklaruje ciągłość działania SLA na minimalnym wymaganym poziomie 99,95% w skali roku, a wpisanie wartości niższej niż 99,95% oznaczać będzie niezgodność oferty z SWZ i spowoduje jej odrzucenie. Punkty zostaną przyznane za zwiększenie wskaźnika w skali roku, w następujący sposób:
Ciągłość działania SLA na poziomie 99,95% w skali kwartału: 0 pkt.
Ciągłość działania SLA na poziomie 99,96% w skali kwartału: 5 pkt.
Ciągłość działania SLA na poziomie 99,97% w skali kwartału: 10 pkt.
Ciągłość działania SLA na poziomie 99,98% w skali kwartału: 15 pkt.
Ciągłość działania SLA na poziomie 99,99% w skali kwartału: 25 pkt.
4. Zasady oceny kryterium „Czas reakcji serwisu” (CR). W przypadku kryterium „Czas reakcji serwisu” punktacja zostanie przyznana na podstawie czasu reakcji serwisu zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Niewpisanie w Formularzu oferty żadnej wartości oznaczać będzie, że Wykonawca deklaruje czas realizacji na wymaganym poziomie 3 h zegarowe (0 pkt.), a wpisanie wartości powyżej 3 h oznaczać będzie niezgodność oferty z SWZ i spowoduje jej odrzucenie. Punkty zostaną przyznane za skrócenie czasu realizacji, w następujący sposób:
Czas realizacji nie dłużej niż 3 h zegarowe: 0 pkt.
Czas realizacji nie dłużej niż 2 h zegarowe: 5 pkt.
Czas realizacji nie dłużej niż 1 h zegarowa: 15 pkt.
5. Zasady oceny kryterium „Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa” (B). W przypadku kryterium „Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa” punktacja zostanie przyznana jeśli Wykonawca zadeklarował w formularzu oferty test i szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informatycznego pracowników Zamawiającego (OPZ punkt 3 ppkt 10) ):
Brak testu i szkolenia: 0 pkt.
Test i szkolenie: 5 pkt.
6. Ostateczna punktacja danej oferty zostanie ustalona zgodnie ze wzorem:

Pi = Pi(C) + Pi (S) + Pi (CR) + Pi (B)
gdzie:
Pi - Łaczna ilość punktów przyznana ofercie „i”
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena" (C)
Pi (S) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium „Ciągłość działania SLA” (S)
Pi (CR) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium „Czas reakcji serwisu” (CR)
Pi (B) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium „Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa” (B)

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 9, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ciągłość działa SLA (S)

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu (CR)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa (B)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy. Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy:
1) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał (świadczył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy usługi informatyczne dot. świadczenia ogólnej obsługi informatycznej, tj.:
- świadczenie usługi hostingu, realizację kompleksowej usługi chmury obliczeniowej IaaS (usługi cloud) wraz z usługą wsparcia informatycznego,
- świadczenie usług utrzymaniowych infrastruktury informatycznej i wsparcia IT,
- bieżąca obsługa administracyjna zasobów informatycznych wraz z nadzorem nad posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą zlokalizowaną w centrum przetwarzania danych, składającą się w szczególności z zasobów IaaS (Infrastructure as a Service) oraz PaaS (Platform as a Service).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie co najmniej jeden Wykonawca musi spełnić warunek w całości, tj. wykazać doświadczenie w realizacji trzech usług wskazanych powyżej.
2) dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia, tj. w skład zespołu oddelegowanego do realizacji zamówienia, będą wchodziły co najmniej dwie osoby, z których każda posiada min. 12-miesięczne, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty, doświadczenie w obsłudze informatycznej, przez co rozumie się doświadczenie w co najmniej jednym z zakresów wskazanych w rozdz. 3 pkt 3) lit. a-o) OPZ;
3) zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. System bezpieczeństwa informacji, musi zapewniać następujące elementy:
a) spełnienie wymagań określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, a w szczególności w art. 28, 29, 30, 32 i 33,
b) gwarancje, że dostęp do powierzonych danych osobowych, przetwarzanych w każdej formie (np. elektronicznej, papierowej, ustnej), w imieniu Administratorów, będą miały jedynie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania w poufności tak pozyskane informacje oraz że Wykonawca posiada w tym zakresie stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie,
c) zapewnienie, że upoważnione osoby przez Wykonawcę, które w ramach swoich obowiązków, będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przeszły odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
d) zapewnienie, że systemy, aplikacje informatyczne i urządzenia komputerowe stosowane przez Wykonawcę, na których przetwarzane będę powierzone dane osobowe, są zabezpieczone i posiadają wymagania określone przepisami prawa (np. posiadają odpowiednią autoryzację do systemów informatycznych, oprogramowania antywirusowe, politykę back up-ów, licencje, aktualizacje itp.),
e) ile Wykonawca będzie korzystał ze zdalnego dostępu do systemu informatycznego zapewnienie, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego będzie odbywało się w sposób bezpieczny, szyfrowanym kanałem,
f) zapewnienie, że Wykonawca, który będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego w ramach powierzonych czynności przetwarzania, będzie korzystał tylko z usług takich podmiotów zewnętrznych, którzy zostali przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych,
g) zapewnienie, że Wykonawca posiada (lub będzie posiadał), środki kontroli dostępu fizycznego do budynku, czy pomieszczeń, w których będą przetwarzane powierzone dane osobowe (np. procedury przechowywania kluczy, kart dostępu itp.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w zakresie RODO musi/szą spełniać ten/ci z Wykonawców, który/rzy będzie/ą przetwarzać dane osobowe.
4) spełniają wymagania następujących norm:
a) ciągłości działania ISO 22301 na usługi IaaS i backup,
b) bezpieczeństwa informacji ISO 27001 na usługi IaaS i backup,
c) bezpieczeństwa informacji w chmurze ISO 27017 na usługi IaaS i backup,
lub standardów lub norm równoważnych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi musi/szą spełniać ten/ci z Wykonawców, który/rzy będzie/ą wykonywać usługi opisane w OPZ.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Zamawiający będzie badał czy wobec podwykonawców, którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby, nie zachodzą podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lub 2 pzp (dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną lub w przypadku wykonawcy będącego osobą prawną - urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta),
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzona nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem.
2) odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 mies. przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 pzp.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 1:
1) ppkt. 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument – wystawioną(y) nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;
2) ppkt. 2) - składa dokument/y wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawiony(e) nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymogi w zakresie terminów, określone w pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt 1,2,4, w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby i od podwykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) Wykaz osób;
3) Opis środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości,
4) Ważne (aktualne) zaświadczenie/certyfikat wydany przez niezależny podmiot, potwierdzające spełnianie normy ISO 22301 na usługi IaaS i backup, lub równoważnej normy lub standardu,
5) Ważne (aktualne) zaświadczenie/certyfikat wydany przez niezależny podmiot, potwierdzające spełnianie normy ISO 27001 na usługi IaaS i backup, lub równoważnej normy lub standardu,
6) Ważne (aktualne) zaświadczenie/certyfikat wydany przez niezależny podmiot, potwierdzające spełnianie normy ISO 27017 na usługi IaaS i backup, lub równoważnej normy lub standardu,
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeśli dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SWZ,
2) oświadczenia z art. 125 ust. 1 pzp (Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby),
3) pełnomocnictwo osoby (osób) składających ofertę, lub inne dokumenty, z których będzie wynikało umocowanie osoby/osób do reprezentowania Wykonawcy, jeśli dotyczy,
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, jeśli dotyczy,
5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, jeśli dotyczy,
6) dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań zaoferowanych przez Wykonawcę, jeśli dotyczy,
7) informacja o częściach zamówienia jakie wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - w ramach Formularza Oferty,
8) informacja o częściach zamówienia jakie wykonają podwykonawcy - w ramach Formularza Oferty,
9) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022.835 ze zm.) - ramach oświadczenia z art. 125 ust. 1 pzp ((Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 zł.
2. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.
3. Wadium musi być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w SWZ.
5. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:
1) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;
2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu elektronicznego (gwarancji lub poręczenia). Jako oryginał dokumentu elektronicznego rozumie się dokument w formie elektronicznej wystawiony przez gwaranta/poręczyciela lub dokument podpisany przez gwaranta/poręczyciela kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunku powyższego nie spełnia kopia elektroniczna dokumentu podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadium należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą pzp.
6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
7. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
1) nazwę i adres Zamawiającego,
2) oznaczenie (numer) postępowania,
3) termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą.
8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:
84 1020 1462 0000 7702 0321 1232
z dopiskiem: WADIUM nr ref. KPFR/IT/1/2023

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale 11 pkt. 1 SWZ, składa z ofertą każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w Formularzu oferty).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swej treści następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
4) określenie lidera Konsorcjum,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiany na podst. art.455ust.1 pkt.1 pzp:
1)wystąpią okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym siły wyższej, uniemożliwiających realizację umowy na warunkach w niej określonych, bez możliwości uniknięcia powyższych okoliczności lub zdarzeń jaki i uniknięcia lub likwidacji ich skutków.Strony mogą wówczas przesunąć termin wykonania zamówienia/jego części lub zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ.Może to też skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron występujące po podpisaniu umowy a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
2)jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowane jest niedopełnieniem przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy Strony mogą dokonać wydłużenia terminu realizacji umowy,
3)zaistnieje konieczność zmiany osoby wskazanej w „Wykazie osób” i tylko jeśli nowa osoba spełni wymogi dla osoby zastępowanej,
4)konieczność wprowadzenia zmian wyniknie ze zmian wytycznych lub zaleceń instytucji przyznającej środki na zamówienie, wówczas dopuszcza się zmiany w zakresie niezbędnym dla spełnienia nowych wymogów,
5)cena jednostkowa może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.Zmianie podlega wyłącznie kwota podatku, a cena netto pozostaje bez zmian.Zmiana obowiązuje do dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku,
6)w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia którejkolwiek za stron,
2.Strona mająca interes w dokonaniu zmian, o których mowa w ust.1 pkt.1-6 wnioskuje na piśmie do drugiej Strony o dokonanie zmiany, przekazując wraz z wnioskiem szczegółowe uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany, które zawiera w szczególności: podstawę prawną dopuszczalności zmiany, opis okoliczności faktycznych i/lub prawnych skutkujących koniecznością zmiany, zakres wnioskowanych zmian, proponowany termin obowiązywania zmian.
3.Na podstawie art.439 pzp ustala następujące warunki zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą kosztów lub cen materiałów związanych z realizacją zamówienia:
1)gdy koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy wzrosną o min. 3% w stosunku do kosztów obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez GUS pod adresem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/ (wskaźnik waloryzacji),
2)dopuszcza się waloryzację jednorazową, nie wcześniej niż po upływie 6 miesi. obowiązywania umowy,
3)waloryzacja może mieć miejsce wyłącznie w przypadku gdy wskaźnik waloryzacji przekroczy wartość 103,
4)waloryzacja może dotyczyć wyłącznie części wynagrodzenia należnej za cześć zamówienia jeszcze nie wykonaną,
5)wynagrodzenie wypłacone wykonawcy będzie powiększone o kwotę waloryzacji wyliczoną wg wzoru:
OZQ x 50% x(WWA-103)/100
gdzie:
OZQ: Wynagrodzenie należne wykonawcy,
50%: proporcja podziału ryzyka między Stronami,
WWA: aktualny Wskaźnik waloryzacji,
6)max. łączna wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji nie przekroczy 5% wartości wynagrodzenia ustalonego w Umowie,
7)Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt.5), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są warunki:
a) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi;
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 mies.
4.Zmiany następują, w formie pisemnej pod rygorem nieważności chyba że umowa stanowi inaczej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/841877

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zgodnie z zapisami działu 12 SWZ.


Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
14. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej księgi pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stosuje się.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.